Zverejňujeme kľúčové zistenia z mapovania potrieb zariadení poradenstva a prevencie!

Prehľadné spracovanie výsledkov mapovaní môže poskytnúť cennú perspektívu poradenským zariadeniam. Najmä však prináša viaceré užitočné informácie o možnostiach a potrebách systému poradenstva a prevencia pre organizácie rezortu školstva.

Aké potreby majú zariadenia v systéme poradenstva a prevencie a špeciálne výchovné zariadenia vo svojej každodennej realite? Aké potreby by mali mať naplnené, aby odborníci, ktorí v nich pracujú, dokázali vykonávať svoje činnosti v kvalite, ktorá je požadovaná a potrebná? Čo sú možné, nevyhnutné, či už realizované kroky pre naplnenie týchto potrieb?

Dokument s podnázvom „Kde nás tlačí topánka v systéme poradenstva a prevencie“ prináša prehľad zistení o potrebách zariadení pri výkone odborných činností, o ich potrebách a pripravenosti na štandardizáciu systému výchovného poradenstva a prevencie, ale aj návrhy a odporúčania pre podporu kvality odborných činností, ich dostupnosť a prístupnosť. Tieto návrhy sú v dokumente naviazané na aktuálne prebiehajúcu tvorbu politík a rozhodnutí týkajúcich sa transformácie systému poradenstva a prevencie, implementáciu Fondu obnovy a odolnosti, Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní, príp. špecifikáciu a realizáciu potrieb cez implementáciu Operačného programu Slovensko 2021-2027.

Viac informácii nájdete na: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/podpora-a-implementacia-standardov-v-systeme-vpap/

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.