Kľúčovým cieľom aktivity je vytvorenie systému kontinuálneho zabezpečovania adaptácie, aktualizácie a tvorby diagnostických nástrojov pre všetky zložky VPaP prostredníctvom spolupráce s vzdelávacími inštitúciami a poradenskými zariadeniami. Aktivita sa venuje takisto výskumným cieľom, kde medzi priority patrí skúmanie dopadov pandémie Covid-19 na psychické kvality detí a rodičov a ich diagnostika, sledovanie vybraných faktorov vstupujúcich do procesu slovného hodnotenia na základných školách a tiež výskum v oblasti jazykového vývinu detí z inopodnetného a inokultúrneho prostredia v predškolskom veku.

Výstupy aktivity Diagnostické nástroje, ako napr. výskumy, webináre, či podcasty, nájdete na tomto odkaze:  https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/diagnosticke-nastroje/