ZVEREJŇUJEME ODBORNÉ POSTUPY V TÉMACH DIEŤA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A KARIÉROVÉ PORADESTVO

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je duševná zaostalosť definovaná ako „stav zastaveného či neúplného vývoja, ktorý je charakterizovaný narušením schopností prejavujúcich sa počas vývojového obdobia, ktoré prispievajú k celkovej úrovni inteligencie, t. j. poznávacích, rečových, pohybových a sociálnych schopností“ (Bendová, Zikl, 2011, s. 9).

Pre potreby pedagogickej praxe je stále zaužívaný aj termín mentálne postihnutie. Nachádzame ho v niektorej staršej odbornej literatúre a tiež v školskom zákone (č. 245/2008 Z. z. – zákon o výchove a vzdelávaní).

V téme „Dieťa s mentálnym postihnutím v edukačnom a poradenskom procese“ prinášame tri odborné postupy:

  • Žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný v bežnej základnej škole
  • Žiak s mentálnym postihnutím – ťažké mentálne postihnutie
  • Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v edukačnom a poradenskom procese

Kariérové poradenstvo je inkluzívny proces, ktorý umožňuje žiakom s rozmanitými potrebami nadobúdať zručnosti na riadenie kariéry v rôznych vývinových štádiách tak, aby si dokázali utvárať zmysluplný osobný a spoločensky relevantný pracovný život.

O druhej smerovej voľbe hovoríme pri prechode zo strednej školy na vysokú školu alebo na iný typ vyššieho vzdelania, prípadne do zamestnania, či iných alternatív ako dobrovoľníctvo, pobyt v zahraničí a pod.

V téme „Kariérové poradenstvo v II. smerovej voľbe v edukačnom aj poradenskom procese“ prinášame dva odborné postupy: 

  • Individuálne kariérové poradenstvo pre žiakov stredných škôl
  • Kariérové poradenstvo pre adolescentov v podmienkach strednej školy

Odborné postupy nájdete na stránke: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/tvorba-standardov/odborne-postupy-a-skusenosti-mdp/odborne-postupy/

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.