Akreditované inovačné vzdelávania prebiehali od septembra 2020 do januára 2023 

Vzdelávanie bolo realizované VÚDPaP-om v rámci národného projektu “Štandardy”. Vzdelávací program rozvíjal dialogické, facilitačné, supervízne a mentoringové zručnosti metodicko-koordinačnej podpory v oblasti kariérového poradenstva a výchovy v školách a v školských zariadeniach ako aj podpory rozvoja zručností pre riadenie kariéry u detí. 

Rozsah inovačného vzdelávania bol 150 hodín (80 hodín prezenčne/online modulové stretnutia), 20 hodín dištančných úloh nadväzujúcich na 30 hodín  nácviku inovácií v praxi.  Súčasťou vzdelávania bol 9 mesačný mentoringový program (20 hodín pre každého účastníka). 
 

Témy modulových stretnutí vzdelávania kariérového poradenstva pre CPaP: 

Kariérový poradca ako sprievodca, jeho rola a identita  

 • zmena paradigmy kariérového poradenstva od expertného prístupu ku konštruktivizmu, nové prístupy posilňujúce a aktivizujúce klienta  
 • sebamotivácia, od vlastnej vízie k zapojeniu iných   
 • zážitkové a tvorivé metódy v kariérovom poradenstve – nové možnosti diagnostiky potenciálu dieťaťa/žiaka 

Tvorenie partnerstiev a podpora spolupráce na školách 

 • líderstvo – zručnosti užitočné pre koordináciu procesu KVaKP  
 • budovanie vzťahov s kolegami a učiteľmi, členmi multidisciplinárnych tímov na školách   
 • špecifiká práce so skupinou, práca s kontinuálnym využívaním prvkom reflexie a facilitácie 
  Stratégia/koncepcia kariérového poradenstva a tvorba vlastného štýlu práce v regióne  
 • inšpirácie zo zahraničia a dobrá prax v oblasti koncepčného plánovania  
 • metodicko-koordinačná podpora kariérovej výchovy na školách, strategické plánovanie a tvorba stratégie/koncepcie v KVaKP 
 • práca s informáciami a sieťovanie s inštitúciami ponúkajúcimi služby súvisiace s kariérovým poradenstvom, 
 • kariérový vývin dieťaťa/žiaka a jeho potreby  
  Kariérové poradenstvo ako súčasť inklúzie a práca s vlastnými zdrojmi  
 • tvorba multidisciplinárnych tímov na školách   
 • špecifické prístupy k rôznym cieľovým skupinám zohľadňujúce potreby dieťaťa/žiaka 
 • starostlivosť o seba, psychohygiena a prevencia vyhorenia  
 • práca s rodičmi v KVaKP 

Účastníkmi boli odborní zamestnanci z poradenských zariadení, ktorí pracovali alebo sa pripravovali na prácu na pozícii kariérový poradca alebo samostatní odborní zamestnanci so záujmom o tému kariérového poradenstva. Vzdelávací program úspešne ukončilo 84 absolventov. 

Lektori: Mgr. Katarína Henčová, Mgr. Michaela Valicová, PhD., Mgr. Katarína Medzihorská, Mgr. Michal Hacaj, Mgr. Veronika Holíková 

Dokument:
Záverečné hodnotenie kvality vzdelávania Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve (PDF, 990 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.