VÚDPaP v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax zrealizoval akreditované inovačné vzdelávanie Koordinácia metodického usmerňovania pre odborných zamestnancov zo zariadení poradenstva a prevencie (PaP). 

Vzdelávacia aktivita Obdobie realizácie Počet frekventantov Počet hodín Počet lektorov 
Koordinácia v metodickom usmerňovaní 09/2022 – 03/2023 66 75 16 

Vzdelávanie bolo určené pre cieľovú skupinu: špeciálny pedagóg, psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, logopéd, kariérový poradca. Minimálna požadovaná prax v odbore bola 3 roky. 

Forma a rozsah vzdelávania: kombinovaná, 75 hodín (40 hodín prezenčne, 29 hodín dištančne a 6 hodín stáže v Detskom centre pre vzdelávanie a výskum v Bratislave. 

Absolventi vzdelávania si inovovali kompetencie ako poskytovanie metodického usmerňovania odborným zamestnancom a pedagogickým zamestnancom, koordinovanie školských podporných tímov; flexibilná reflexia zmien v systéme poradenstva a prevencie v tvorbe usmernení a stratégií; plánovanie a projektovanie odbornej činnosti; hodnotenie priebehu a výsledkov odbornej činnosti; plánovanie a realizovanie profesijného rastu a sebarozvoja; flexibilné reagovanie na aktuálne situácie a potreby dotýkajúce sa realizácie odborných činností; podporovanie efektívnej výmeny skúseností a vzájomného učenia sa odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov; schopnosť participovať v sieťovaní a spolupráci s odbornými zamestnancami a pedagogickými zamestnancami v systéme výchovného poradenstva a prevencie a s relevantnými inštitúciami; poskytovanie dištančnej formy odbornej činnosti a využívanie adekvátnych počítačových aplikácií. 

Program vzdelávania obsahoval tieto oblasti: 

  • rezortné a medzirezortné právne predpisy, 
  • štandard v metodickom usmerňovaní, 
  • obsahové a výkonové štandardy odborných činností, 
  • metodické pokyny a informácie s poskytovaním dištančného (online) poradenstva a terapie, 
  • koordinácia metodickej činnosti, 
  • koordinácia školských podporných tímov, 
  • posilnenie mäkkých zručností vo vzdelávaní a rozvoji dospelých,

Odborné materiály k vzdelávaniu nájdete tu:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.