Odporúčame zriadiť školské pohotovostné linky (emailové alebo telefonické), venovať zvýšenú pozornosť „rizikovým“ žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít, ale aj pravidelne kontaktovať žiakov so ŠVVP a ich rodičov a pomáhať im v domácom vyučovaní. Ďalšie odporúčania nájdete tu: