Na tejto stránke nájdete množstvo odborných materiálov, návodov, inšpirácií z praxe ale aj vzdelávaní k témam multidisciplinárnej spolupráce a školských podporných tímov, ako aj manuály pre odborných a pedagogických zamestnancov v ŠPT.

Multidisciplinárny prístup odborníkom a klientom umožňuje, aby spoločne dospeli k užitočným postupom a riešeniam s adekvátnym počtom intervencií. Jeho základom je prepojenie a koordinácia odborníkov z jednej, alebo viacerých inštitúcií a aktívne zapojenie klienta. Zážitok úspechu z multidiscilplinárnej spolupráce upevňuje tím a zároveň mu umožňuje riešiť náročnejšie úlohy.

Multidisciplinárny prístup nám pomáha:

 • používať a prepájať informácie z rôznych disciplín tak, aby sme získali komplexný pohľad
 • stanoviť si spoločný cieľ a spoločne pracovať na jeho napĺňaní
 • pochopiť, že môžeme komunikovať o jednej veci, ale používame pritom odlišný jazyk
 • efektívne využiť čas na odborné intervencie a postupy.

Školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe inkluzívnej kultúry školy a pracujú nielen s deťmi/žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a ich komunitou a ďalšími odborníkmi v rezorte školstva a mimo neho. Multidisciplinárnou spoluprácou môžu efektívne podporiť deti/žiakov školy a maximalizovať ich šance na úspech.

Dokumenty

Webináre

Webinár poskytne profesionálom, ktorí prichádzajú vo svojej práci do styku s maloletými deťmi, odborné informácie týkajúce sa vývinových zákonitostí psychického, emocionálneho a sociálneho vývinu detí najmä predškolského a mladšieho školského veku. V rámci špecifík vývinu detí budú poskytnuté informácie, aké sú zásady verbálnej a neverbálnej komunikácie s deťmi, ako pristupovať k deťom s poruchami vo vývine, so zníženým intelektom a so špeciálnymi potrebami tak, aby výpoveď dieťaťa bola získaná objektívnym a veku primeraným spôsobom. 

 • Multidisciplinárna spolupráca v téme radikalizácie a extrémizmu so zameraním na prácu s mládežou

  Odborníci z praxe si vďaka webináru osvoja teoretické základy o témach radikalizácie a extrémizmu a odnesú si poznatky o aktuálnych prístupoch k prevencii radikalizácie mládeže z pohľadu psychológie a sociálnej práce. Dôraz je kladený aj na príčiny radikalizácie a na účinné preventívne prístupy v prostredí školy s presahom do blízkeho sociálneho prostredia žiaka/klienta.

 • Príklady dobrej praxe – začlenenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do školského systému. Rodič ako partner multidisciplinárneho tímu

  Rozhovor na odbornú tému podporí aktérov starostlivosti o dieťa a rodinu v multidisciplinárnej spolupráci, ktorá zohľadňuje významnú rolu rodiča pri akceptovaní potrieb dieťaťa/žiaka v školskom prostredí. Lektori poskytnú dobré typy, skúsenosti a nástroje z projektu ALKA, ktorý funguje pri CVI Košice.

 • Raná starostlivosť

  Lektorky -psychologičky a špeciálna pedagogička poradenských centier a skúsená koučka, mentorka sa v rozhovore venujú problematike ranej starostlivosti z rôznych pohľadov. Upriamujú pozornosť na dôležitosť multidisciplinárnej spolupráce tímu v poradenskom centre pri poskytovaní starostlivosti deťom od 0-7 rokov. Poskytnú pohľad na možnosti spolupráce v zmysle nadrezortnej starostlivosti, kedy a prečo zapojiť službu včasnej intervencie, odborníkov z rezortu zdravotníctva. Priblížia možnosti tranzície detí so zdravotným znevýhodnením, či rizikovým vývinom do predškolského zariadenia a ako nastaviť ciele do IVP. Zamerajú sa aj na ťažkosti vo výchove detí v ranom veku a ako podporiť vzťah a otvorenú komunikáciu medzi rodičom a dieťaťom.

Ďalšie materiály v téme multidisciplinárných a školských podporných tímov nájdete v databáze dokumentov.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.