Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (ďalej “VÚDPaP”) realizuje národný projekt „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“ (ďalej “NP Usmerňovať pre prax“) od 1. júna 2020.

Hlavným cieľom je nastaviť nástroje a procesy celoživotného vzdelávania a profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie a zaviesť obsahové a výkonové štandardy metodického usmerňovania (systém, obsah a nástroje) tak, aby každý odborný zamestnanec v školách a poradenských zariadeniach mal dostupné kvalitné metodické usmerňovanie svojej odbornej činnosti, vedúcej k inklúzii detí s rozmanitými potrebami. Osobitým dopadom takto nastaveného systému metodického usmerňovania bude schopnosť reagovať aj na mimoriadne krízové situácie a podporiť tak elimináciu dôsledkov dopadu pandémie na psychickú depriváciu detí, žiakov a študentov a elimináciu rozdielov vo vedomostiach v dôsledku prerušenej prevádzky škôl.

Čo chce NP Usmerňovať pre prax dosiahnuť:

 • komplexne zmapovať a zanalyzovať kvantitu a kvalitu ľudských zdrojov v oblasti metodického usmerňovania a identifikovať potreby v metodickom usmerňovaní ďalších zložiek VPaP
 • rozvinúť odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie 300 odborných zamestnancov z poradenských zariadení a z odborných tímov na školách v oblasti metodického usmerňovania prostredníctvom špecializačného a inovačného vzdelávania
 • vybudovať dve dočasné vzdelávacie strediská pre realizáciu vzdelávacích programov a zabezpečenie multiplikácie zručností v metodickom usmerňovaní ďalších zložiek VPaP
 • zadefinovať obsahové a výkonové štandardy metodického usmerňovania – aké nároky (odbornosť, prax, zručnosti) má spĺňať zamestnanec, ktorého poradenské zariadenie poverí metodickým usmerňovaním niektorej z ďalších zložiek systému výchovného poradenstva a prevencie
 • vytvoriť a/alebo adaptovať 5 diagnostických nástrojov pre špecifické skupiny detí z inopodnetného, inojazyčného a inokultúrneho prostredia, ktoré napomôžu kvalitne identifikovať ich potreby a nastaviť inkluzívne kroky a podporu v ich výchove a vzdelávaní
 • pripraviť vzdelávacie semináre k 30 vybraným diagnostickým nástrojom a vytvoriť 12 video- metodických návodov k diagnostickým nástrojom pre podporu kvality metodického usmerňovania
 • zapojiť 5 výskumno-vývojových pracovísk/inštitúcií do spolupráce na zavedení kontinuálneho systému tvorby a aktualizácie diagnostických nástrojov
 • vytvoriť príručku/manuál, ktorý zjednotí a zadefinuje obsah, formu a nástroje v metodickom usmerňovaní, vrátane riešenia mimoriadnych krízových situácií
 • priniesť podporné dokumenty pre nastavenie adaptačného a predatestačného vzdelávania a posudzovanie kvality atestačných portfólií v rámci dlhodobého profesijného rozvoja

Filozofia národného projektu sa opiera o tieto 4 základné piliere:

 • Inštitúciu tvoria ľudia – pripravení implementovať inklúziu v školách odborne, legislatívne aj ľudsky.
 • Diagnóza nie je cieľ – ale možnosť zamerania sa na špecifické výchovno-vzdelávacie a osobnostné potreby, s cieľom skvalitnenia, podpory a uľahčenia procesu edukácie a zvýšenia kvality životnej úrovne detí, dospievajúcich a ich blízkych.
 • Subsidiarita ako základ dostupnosti ľudských zdrojov a príležitosť pre posunutie kompetencií a zručností pre prácu s deťmi s rozmanitými potrebami.
 • Pripravení na inklúziu – dostatočnými ľudskými zdrojmi, adekvátne nastaveným systémom usmerňovania odborných tímov, kvalitným vzdelávaním a rozvojom v práci odborných tímov v poradenstve a prevencii a dostupnosťou nástrojov efektívne využiteľných v implementácii inklúzie.

Očakávaný prínos realizácie NP Usmerňovať pre prax:

 • zvýšená kvalita a dostupnosť ľudských zdrojov v metodickom usmerňovaní, vedení a supervízii začínajúcich a samostatných PZ a OZ v školách, školských zariadeniach a zariadeniach sociálnej pomoci
 • zvýšená kvalita, jasnosť a dostupnosť metodického usmerňovania ďalších zložiek systému VPaP a odborných tímov v školách
 • vyššia dostupnosť a flexibilita VPaP v reagovaní na potreby a požiadavky z praxe, v metodickom usmerňovaní a vedení, vrátane riešenia mimoriadnych krízových situácií
 • vyššia dostupnosť a pružnosť napĺňania potreby odborného a profesijného rozvoja odborných zamestnancov, vrátane získania zručností v poskytovaní online poradenstva a terapie
 • zvýšenie a skvalitnenie profesijných kompetencií odborných zamestnancov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach sociálnej pomoci,
 • nastavené adaptačné vzdelávanie a pripravené podporné materiály ako pružná reakcia na potrebu adaptačného vzdelávania PZ a OZ – odborných tímov financovaných prostredníctvom projektov
 • sieť ľudských zdrojov pripravená pre implementáciu Stratégie inklúzie
 • zabezpečený kontinuálny proces tvorby, inovácie, adaptácie a štandardizácie diagnostických nástrojov pre kvalitnú identifikáciu výchovných a vzdelávacích potrieb detí a žiakov s rozmanitými potrebami
 • dostupnosť vybraných psychologických, špeciálno-pedagogických a sociálno-pedagogických diagnostických nástrojov, zameraných na:
  • Diagnostiku správania a prežívania detí a dospievajúcich (aj ako prevencia dopadov COVID)
  • Diagnostiku kognitívnych, resp. exekutívnych funkcií detí a dospievajúcich
  • Diagnostiku jazykového vývinu u vybraných minoritných skupín
 • zvýšenie kvality diagnosticko-poradenskej činnosti pre deti zo špecifických prostredí (inopodnetné, inojazyčné, inokultúrne) aj v online priestore
 • podpora a riešene základných zložiek duševného zdravia (well-beingu) znevýhodnených a vylúčených minoritných skupín a ich inklúzia
  zvýšenie kvality technologickej a metodologickej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania
 • zvýšenie vedecko-výskumnej činnosti na výskumno-vývojových pracoviskách univerzít a VŠ v oblasti diagnostiky detí a žiakov s rozmanitými potrebami
 • zvýšenie kvality pregraduálnej prípravy na slovenských VŠ a univerzitách v zmysle edukácie s prácou s aktuálnymi štandardizovanými diagnostickými nástrojmi

Výstupy z projektu nájdete v Databáze dokumentov