Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie

Od 1. júna 2020 do mája 2023 realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie národný projekt „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“ (ďalej “NP Usmerňovať pre prax“).

Hlavné ciele projektu boli

 • zjednotenie, revidovanie a aktualizácia metodického usmerňovania prostredníctvom štandardov metodickej činnosti tak, aby každý odborný zamestnanec v školách a poradenských zariadeniach mal prehľad o dostupnom metodickom usmerňovaní svojej odbornej činnosti, vedúcej k inklúzii detí s rozmanitými potrebami, vrátane usmerňovania v mimoriadnych krízových situáciách
 • podpora metodického usmerňovania v praxi a rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom inovačných vzdelávaní a ďalších vzdelávacích aktivít,
 • Overenie systému štandardizácie vybraných diagnostických nástrojov a skúmanie dopadov pandémie na wellbeing detí a mládeže

Čo NP Usmerňovať pre prax dosiahol:

 • Spracovaný návrh koncepcie metodickej činnosti v systéme PaP
 • Identifikovanie a analýza potrieb v metodickom usmerňovaní, vrátane analýzy ľudských zdrojov v zdrojov  v systéme PaP v kontexte metodického usmerňovania
 • Podpora profesijného rastu a rozvíjanie odborných kompetencií OZ a PZ v oblasti metodického usmerňovania  prostredníctvom realizovaného inovačného vzdelávania v programoch Koordinácia školských podporných tímovKoordinácia metodického usmerňovania
 • Realizovaná on line metodická podpora začínajúcich odborných zamestnancov v systéme PaP
 • Spracovanie metodických materiálov pre PZ a OZ v oblasti koordinácie školských podporných tímov, riešenia krízových situácií, šikanovania, kyberšikanovania, koordinácie metodického usmerňovania a i.
 • Štandardizácia 5 diagnostických nástrojov: Pamäťový test učenia, Test cesty, Dotazník sebahodnotenia a školskej úspešnosti detí, Škála miesta kontroly Zemanová Dolejš, Orientačný test porozumenia reči
 • Analýzy dopadov pandémie Covid 19: Edukácia detí v čase mimoriadneho stavu, Psychické zdravie, obavy a ťažkosti počas Covid 19 pandémie, Psychická pohoda rodičov a detí počas pandémie koronavírusu, Psychická pohoda študentov počas koronavírusu, Význam slovného hodnotenia žiakov na 1. a 2. stupni ZŠ v kontexte pandemických opatrení
 • Spracované videomanuály zamerané na diagnostický proces, prácu s dieťaťom v rámci diagnostiky, prácu s diagnostickými nástrojmi a interpretáciu diagnostických záverov
 • Vysielanie podcastového kanála Odborne na slovíčko a realizované webináre ako podpora metodickej činnosti OZ a PZ v systéme PaP

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít (pedagogických a odborných zamestnancov) spolu: cca 550

Počet odborných výstupov: 45

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.