Ako sa darí pri realizácii národného projektu Štandardy? Odpovedá hlavná odborná riešiteľka A2 – Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD.

Výzvu na realizáciu národného projektu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 25. apríla 2019. Ako sa vám zatiaľ darí?

V projekte „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ sa snažíme prispieť k rozvoju kvality poskytovaných služieb v rámci systému výchovného poradenstva a prevencie, ako aj podporiť ľudí v systéme, aby sa viac prepájali.

V rámci Aktivity 2 „Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pre systém výchovného poradenstva a prevencie“, ktorú mám na starosti,  chceme tiež prispieť k rozvíjaniu kvality tohto systému prostredníctvom vzdelávania odborníkov a tvorby rôznych materiálov smerujúcich k ich ďalšiemu rozvoju. Uvedomujeme si, že pedagogickí a odborní zamestnanci plnia mnoho úloh a chceli by sme ich posilniť v ich náročnom poslaní.

Snažíme sa vnášať multidisciplinárny prístup, ktorý je nosnou myšlienkou projektu, nielen do obsahu vzdelávaní, ale už do samotného procesu tvorby vzdelávaní. Prostredníctvom osobného rozvoja a inovatívnych prístupov v rámci vzdelávaní by sme chceli podporiť nadväzovanie vzťahov a spoluprácu pri poskytovaní služieb poradenstva a prevencie pre dieťa a jeho rodinu.

Čo je hlavným cieľom národného projektu?

Pre mňa je to o podpore v zavádzaní a rozvíjaní spolupráce pri poskytovaní služieb v rámci systému výchovného poradenstva a prevencie, skvalitňovaní poskytovaných služieb vytvorením a zavádzaním štandardov, ako aj vzdelávaním odborníkov v systéme. Projekt by mal prispieť  celkovo aj k inkluzívnosti, či zlepšeniu kompetencií detí a žiakov smerom k ich úspešnosti na trhu práce, k tomu, aby v praxi fungoval multidisciplinárny prístup k dieťaťu a jeho rodine s cieľom zvýšiť kvalitu života detí.

Čo vás momentálne zamestnáva najviac? A koľkí ľudia sa na projekte zatiaľ podieľajú?

Náš tím v Aktivite 2 sa postupne rozrastá, od decembra nás bude 16 interných zamestnancov, pričom už máme zazmluvnených cez 20 externých expertov, ktorí pomáhajú pri tvorbe vzdelávaní, ale už aj niektorých príručiek. Stále nás zamestnáva aj hľadanie nových kolegov do tímu – napr. interných a externých lektorov pre kariérovú výchovu a kariérové poradenstvo, ale aj sociálno-psychologické výcviky a ďalších.

Kľúčové pre nás momentálne je vytvoriť kvalitné vzdelávacie programy.  Vzdelávanie vytvárame tak, aby bolo výživné a podporné pre ľudí, ktorí v systéme pôsobia kratšie, ale aj dlhodobo. Hlavným cieľom je rozvíjať ich odborné kompetencie, ale zároveň by sme chceli prispieť  aj k ich celkovej osobnej pohode. Prostredníctvom rôznych typov vzdelávaní plánujeme podporiť účastníkov pri zavádzaní inovatívnych prvkov a rozvíjaní spolupráce v rámci ich bežnej praxi. V rámci národného projektu pripravujeme nasledovné vzdelávania, ktoré by mali odštartovať na jar roku 2020:

  • Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách (pre 1000 pedagogických a odborných zamestnancov z materských, základných a stredných škôl)
  • Inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v systéme výchovného poradenstva a prevencie(pre 85 kariérových poradcov pôsobiacich v CPPPaP)
  • Multidisciplinárna spolupráca v systéme výchovného poradenstva a prevencie – sociálno-psychologický výcvik (pre 120 pedagogických a odborných zamestnancov z CPPPaP, CŠPP, ŠVZ a zo škôl)
  • Metódy korektívnej práce s deťmi, žiakmi a študentmi v kontexte výchovy a vzdelávania (pre 24 odborných zamestnancov pracujúcich v školských zariadeniach VPaP, ako aj v ŠVZ)
  • Intervenčné metódy v práci s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania (pre cca 40 odborných zamestnancov pracujúcich v školských zariadeniach VPaP, ako aj v ŠVZ)
  • Príprava supervízorov (30 odborných zamestnancov pracujúcich v školských zariadeniach VPaP, ako aj v ŠVZ)

V interných kuloároch sa o ľuďoch, pracujúcich na projekte, hovorí v záhadných skratkách „HORY“ a „ORY“. Čo sa za nimi skrýva?

V projekte pôsobím ako HORa – t.j. hlavná odborná riešiteľka pre Aktivitu 2 „Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pre systém výchovného poradenstva a prevencie“.  V našom tíme máme 3 šikovné ORy, čo sú odborné riešiteľky, ktoré pôsobia ako tímlíderky pre 3 menšie tímy v rámci našej aktivity. Tím „a“ pod vedením Kataríny Zjavkovej má na starosti dlhodobé špecializované vzdelávania (sociálno-psychologické výcviky, vzdelávania v terapeutických metódach, vzdelávania v supervízii). Tím „b“ pripravuje a zrealizuje pod vedením Katky Štukovskej vzdelávania v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve (kratšie vzdelávanie pre zamestnancov škôl a dlhšie vzdelávanie pre zamestnancov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie). A tím „c“ s vedením Majky Jaššovej realizuje všetko okolo toho a aj nad rámec vzdelávaní, pripravujú a tvoria intelektuálne výstupy súvisiace so vzdelávaniami, ale aj s dlhodobým rozvojom ľudských zdrojov.

Je niečo, čo by vám pri realizácii národného projektu v tomto období pomohlo?

Pri realizácii národného projektu by určite pomohlo viac a viac ľudí zapálených pre tému a ciele projektu, či už z radov zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie, ale aj z iných oblastí, ako aj rodičov detí, ktorých sa projekt v prvom rade týka. Veríme, že k tomu môžeme prispieť aj prostredníctvom vzdelávaní, ktoré sa rozbehnú už na jar 2020…

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.