Slovensko bude mať národnú správu o duševnom zdraví žiakov a študentov 2026. Prinesie ju nový národný projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Zhoršenie stavu duševného zdravia aj vplyvom pandémie Covid-19 je často posudzované iba na základe návštevnosti internetových liniek, online poradní a nárastu intervencií u psychológov, bez relevantných dát.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlásilo preto dňa 20.06.2024 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre národný projekt Dáta o duševnom zdraví s podtitulom Zavedenie systematického a dlhodobého monitorovania duševného zdravia detí, žiakov a študentov na Slovensku sledovaním ich vzdelávacieho, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu, ktorej žiadateľom je Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. 

Cieľom projektu je  vytvorenie systému pravidelného zberu dát v dôležitých oblastiach života vplývajúcich na vývin a kvalitu duševného zdravia detí, žiakov a študentov a vydávanie pravidelnej správy o obraze ich duševného zdravia.

Spoločnosť tak bude disponovať relevantnými reprezentatívnymi dátami pre využitie zvyšovania kvality duševného zdravia detí, žiakov a študentov, bez ohľadu na pôsobnosť rezortu. V súlade so zisteniami národnej správy sa pedagogickí a odborní zamestnanci zaškolia v práci so screeningovým nástrojom pre autoevaluáciu duševného zdravia na úrovni školy, a tiež v interpretácii zozbieraných dát a v nastavení programov a stratégií na identifikované potreby na úrovni regiónu. Počas realizácie NP po prvýkrát vznikne priestor zaoberať sa novo zberanými dátami ucelene, v súvislosti s vývinom detí, žiakov a študentov.

Národný projekt sa bude realizovať z PSK – Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných pre národný projekt je vo výške  5 753 281,88 EUR zo zdrojov EŠIF.

VÚDPaP už v tomto období realizuje národný projekt Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie, prostredníctvom ktorého je nastavený systém podpory duševného zdravia pre všetky podporné úrovne v systéme poradenstva a prevencie a súčasne sú zariadenia poradenstva a prevencie pripravené na systematický prístup smerom k podpore a sanácii duševného zdravia v školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach. Spomínaný národný projekt bol schválený 6.11.2023.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.