Čitateľská gramotnosť u žiakov so sluchovým postihnutím na 2. stupni základnej školy

Rok
2023

P – Úlohy
1/G/2023

Abstrakt / Popis úlohy
Témou výskumnej úlohy sú otázky viažuce sa k čitateľskej gramotnosti, ktorá rozhodujúcou mierou ovplyvňuje úspešnosť žiakov v kontexte vzdelávania ako jeden z významných determinujúcich faktorov ich školského výkonu. Je preto zrejmé, že na dobre osvojenej schopnosti práce s textom v podobe čítania s porozumením je postavený celý proces učenia sa. Cieľom výskumnej úlohy je identifikácia školskej spôsobilosti na úrovni čítania s porozumením u žiakov so sluchovým postihnutím v prostredí inkluzívneho vzdelávania. V kontexte empirického výskumu je naším zámerom nadobudnúť a overiť zistenia o čitateľskej kompetencii žiakov 2. stupňa ZŠ hlavného vzdelávacieho prúdu, ktorí majú špeciálne výchovnovzdelávacie potreby v dôsledku poruchy sluchu a narušeného vývinu reči. Prioritne sa sústreďujeme na determinujúce faktory, ktoré sú relevantné pre túto špecifickú skupinu žiakov vzhľadom na schopnosť a kvalitu čítania s porozumením v porovnaní so vzorkou žiakov bez zdravotného znevýhodnenia.

Hlavný riešiteľ
Ľ. Kročanová

Tím
K. Zborteková, R. Tomšik, M. Kmeť

Záverečné správy:
Čitateľská gramotnosť u integrovane vzdelávaných žiakov so sluchovým postihnutím na 2. st. ZŠ – Kročanová, Zborteková

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.