Tvorba konceptu inkluzívneho vzdelávania v podmienkach slovenského školstva.

Rok

2018

P – Úlohy

P-150

Abstrakt / Popis úlohy

Základným vstupom pre riešenie úlohy je sumarizácia doposiaľ najúspešnejších  domácich a zahraničných odborných zdrojov zaoberajúcich sa otázkami inklúzie, uplatňovaním modelov inklúzie v praxi, zavádzaním inkluzívnych prvkov do edukačného procesu. Výskum sa zameria najmä na vývin znevýhodnených detí, vrátane rómskej populácie detí. Súčasťou úlohy je prenos dobrej praxe a využitie skúseností z realizácie domácich aj zahraničných projektov v prospech kvality edukačného procesu a výchovného poradenstva a prevencie v školách a školských zariadeniach v SR. 

A. Model inklúzie v SR.
B. Psychologické determinanty inklúzie.
B.1. Jazykové kompetencie v slovenskom jazyku  detí s iným než slovenským materinským jazykom
B.2. Postoje k inkluzívnemu vzdelávaniu

Hlavný riešiteľ

M. Špotáková

Tím

M. Štefková, M. Kmeť, L. Kročanová, K. Zborteková , E. Farkašová, B. Kundrátová , M. Kurečko, I. Belica, M. Jakubíková, Ľ. Köverová, B. Sedláčková, V. Dočkal, E. Sobotková

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.