Zlepšovanie podmienok edukácie rómskych žiakov

Rok
2010

P – Úlohy
P – 118

Abstrakt / Popis úlohy
Vytváranie a overovanie podmienok, metód a postupov v špecializovaných triedach pre rómske deti zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia s rešpektovaním kognitívnych, emocionálnych a sociálnych špecifík. Sledovanie vývinu a možností stimulácie detí v prostredí základnej školy.

Hlavný riešiteľ
E. Farkašová

Tím
B. Kundrátová, M. Kmeť, M. Špotáková

Záverečná správa:

 

Metodika “Ako sa nestratiť v živote – Príručka pre začiatočníkov” je určená predovšetkým pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré skončia povinnú školskú dochádzku skôr než v 9. ročníku ZŠ. Nezískajú tak mnohé informácie, ktoré ovplyvňujú ich ďalšiu kvalitu života, ako aj možnosti uplatnenia na trhu práce.

Príručka prináša aktivity pre predmet Etická výchova, v rámci ktorej hravou formou približuje žiakom najvýznamnejšie témy:

  • primeraná komunikácia a sebaprezentácia
  • riešenie konfliktov
  • uvedomovanie si seba (sebareflexia) a svojho miesta v najbližšom okolí i širšom prostredí
  • predstava vlastnej budúcnosti
  • prevzatie individuálnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia a konanie
  • získanie informácií o spôsoboch a postupoch pri hľadaní a získavaní zamestnania, vrátane spôsobu, ako a kde získať ďalšie potrebné údaje a orientovanie sa vo svete práce
  • oblasť spoznávania a uvedomovania si zodpovednosti v partnerskom a rodinnom živote, kde má významný podiel na kvalite života mladých ľudí aj zodpovedné sexuálne správanie

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.