Vzdelávacie programy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním platné od 1.9.2016 nájdete na www.statpedu.sk.

Pomôcky pre učiteľov na hodnotenie nadania žiakov:

Dodatok č. 2 k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním pre základné vzdelávanie pre účely školskej integrácie, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 25. januára 2019 pod číslom 2019/6550:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2019.

Dodatok č. 2 upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní žiakov formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení zo školských poradenských zariadení.

Pre Centrá pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie alebo Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva zaradené do siete škôl a školských zariadení to znamená, že pri svojich odporúčaniach v správach z diagnostického vyšetrenia konkrétnych detí prihliadajú na konkrétne individuálne potreby dieťaťa. A aby pri odporúčaniach komunikovali aj so školou o možnostiach, ktoré škola má a čo pre dieťa môže, ako žiakovi so ŠVVP, poskytnúť.

Viac info: www.minedu.sk