Zúčastnili sme sa týždňa pozitívnych správ v médiách

Prečítajte si pozitívne správy z výskumov vo VÚDPaP-e.

  1. Vedeli ste, že….

Rizikovosť SZP nie je v tom, odkiaľ dieťa prichádza, ale v regulácii jeho správania.

…pri odhade výskytu rizikového správania prostredníctvom pomeru šancí sme zistili, že sociálne znevýhodnené prostredie má pomer šancí len 1,34, kým znížená známka zo správania, resp. pokarhanie má pomer šancí 5,6 resp. 8,1.

Čo to znamená?. Ak žiaci, ktorí vykazujú aspoň jedno z kritérií sociálneho znevýhodnenia, predstavujú len 1,3-krát väčšie riziko, že sa budú rizikovo správať aj podľa indikátorov skóre rizikového správania. Rizikom nie je to, že dieťa primárne zo SZP indikuje rizikové správanie, ale jeho nedostatočná regulácia správania a s tým sa vie od malička odborne pracovať.

Zdroj: Záverečná správa z plnenia výskumnej úlohy P 152, VÚDPaP, december 2018
https://vudpap.sk/vyskum/rizikove-spravanie-deti-a-mladeze-v-kontexte-prevencie-v-skolskom-prostredi/

  1. Vedeli ste, že….

Čo môžete v odbornej starostlivosti s rodičmi efektívne ovplyvniť?

…podľa aktuálnych výskumov je pravdepodobné, že dysfunkčný rodinný systém môže viesť deti k tomu, že budú prežívať emocionálne utrpenie a negatívne psychické symptómy, ktoré sa snažia zvládnuť útekom do virtuálneho sveta, čím narastá riziko vzniku problematického používania médií. Keďže problematické používanie médií u detí je úzko ovplyvnené rodinným prostredím, budúce preventívne aktivity by sa mali zamerať na deti aj ich rodičov, aby zlepšili ich sebaregulačné a mentalizačné schopnosti, ako aj rodičovské mediačné stratégie a všeobecné rodičovské prístupy. Výskum v tejto oblasti je ešte stále v plienkach, ale dobrou správou je, že čoraz viac (aj slovenských) výskumníkov vníma dôležitosť skúmania efektov používania digitálnych technológií deťmi.

Zdroj: Rega, V., Gioia, F., & Boursier, V. (2023). Problematic Media Use among Children up to the Age of 10: A Systematic Literature Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 5854. https://doi.org/10.3390/ijerph20105854, Mgr. Michal Božík

A okrem iného sme zistili, že rodičovské výchovné štýly predikujú u detí osobnostnú dimenziu prívetivosť až do 13% variancie. Výchovné prístupy, ktoré pomáhajú formovať silné charakteristiky prívetivosť sú napríklad rodinná vrelosť a podpora, komunikácia a otvorenosť, nastavenie jasných hraníc, či pozitívne zosilnenie. 
Zdroj: Interná dokumentácia VÚDPaP, jún, 2023, PaedDr. Robert Tomšik, PhD.

  1. Vedeli ste, že…

Radikálne aktivity u detí? – vieme ako ich zmierniť

…dobré rodinné a školské zázemie môžu zmierniť úmysel jednotlivca participovať na radikálnych aktivitách? VÚDPaP mapoval dôležitosť sociálnych skupín a ich vzájomný vzťah so zámerom správať sa aktivisticky a radikálne. Ochota venovať svoj čas a energiu pre podporenie dosiahnutia cieľov sociálnej skupiny súvisí so skupinovou identifikáciou. Existuje predpoklad, že silnejšia identifikácia bude spojená s vyššou mierou aktivizmu a radikalizmu. Aktivistické správanie respondentov/tiek vo veku 14-22 rokov kladne korelovalo so skupinami: Národ, Etnická skupina, Náboženská skupina, Škola a spolužiaci a Rovesnícka skupina, kamaráti. Pozitívne vzťahy s dôležitosťou skupín a zámerom k aktivizmu naznačujú prejavy vysokej identifikácie s danými skupinami a zároveň môžu poukazovať na motiváciu obetovať sa pre ochranu ich záujmov. Väčšia rozmanitosť spoločenských sietí vystavuje ľudí širšej škále noriem a postojov, čo prispieva k odmietaniu podporovať násilné presvedčenia a činy. Zámer k radikalizmu bol v zápornom korelačnom vzťahu so skupinami Rodina a Škola a spolužiaci, čo znamená, že čím boli tieto skupiny pre respondentov/ky dôležitejšie, tým prejavili nižší záujem zapojiť sa do radikálnych aktivít. Radikalizmus sa spája s pocitmi sociálneho vylúčenia, ochota jednotlivca pripojiť sa k radikálnym skupinám často pramení z potreby niekam patriť, avšak nedarí sa mu túto potrebu naplniť bezpečným spôsobom. Na základe výsledkov nášho výskumu je možné sa domnievať, že pozitívny vzťah s primárnymi sociálnymi skupinami, akými sú rodina a škola, môže pôsobiť ako ochranný faktor pred radikálnym správaním.

Zdroj: Zsírosová, J. – Tomšik, R. Zámer k aktivizmu a radikalizmu mládeže na Slovensku. In Newsletter, VÚDPaP, 2022, č. 12.
Dostupné na: https://vudpap.sk/newsletter/newsletter-12-2022-2/

       4. Vedeli ste, že…

Nadaní žiaci významne profitujú z pozitívnych, vrúcnych a podporujúcich vzťahov so svojimi učiteľmi

…učitelia zohrávajú významnú rolu v angažovanosti intelektovo nadaných žiakov v škole? Výsledky nedávneho belgického výskumu (Steenberghs et al., 2023) poukazujú na význam vzťahu žiak-učiteľ pre akademickú angažovanosť nadaných žiakov na druhom stupni základnej školy. U nadaných žiakov, ktorí cítili porozumenie, a rešpekt od svojich učiteľov, sa v priebehu dvoch školských rokov postupne zvyšovala miera, v akej sú na hodinách iniciatívni, vytrvalí a pozorní a tiež narastal aj ich pocit radosti z učenia a záujem o učivo v škole. U nadaných žiakov vyrastajúcich v rodinách s nižším socioekonomickým statusom majú negatívne vzťahy s učiteľom výraznejší dopad na postupnú stratu angažovanosti, no z pozitívnych vzťahov dokážu čerpať rovnako dobre ako ostatní nadaní žiaci. Akademická angažovanosť je pritom faktorom, ktorý významne prispieva k dobrým akademickým výsledkom a tiež sociálnej a emocionálnej pohode žiakov. Tak ako je tomu v prípade každého žiaka, nadaní žiaci významne profitujú z pozitívnych, vrúcnych a podporujúcich vzťahov so svojimi učiteľmi.

Zdroj: Nina Steenberghs, Jeroen Lavrijsen & Karine Verschueren (2023): Teacher-student relationships and engagement of high-ability students: An exploration from the perspective of the academic risk hypothesis, High Ability Studies, DOI: 10.1080/13598139.2023.218957

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.