Zverejňujeme 3 odborné postupy a 1 skúsenosť Multidisciplinárneho prístupu v pedagogickej a poradenskej praxi zamerané na Ranú starostlivosť

Dôležitosť včasnej odbornej starostlivosti o deti s rizikovým vývinom v ranom veku je zdôrazňovaná už od konca 20. storočia. Obdobie od 0 do 3 rokov považujeme za významné z hľadiska rozvoja kognitívnych schopností, motoriky, komunikačných a sociálnych zručností. Je to obdobie vyžadujúce dostatok a rôznorodosť zmyslových, pohybových, sociálnych aj emočných podnetov, ktoré podporujú procesy zrenia a učenia. Zdravé dieťa ich väčšinou získava spontánne a samostatne. Deti s oneskoreným vývinom však potrebujú viac pomoci, sprostredkovania a podpory.
Úlohou ranej starostlivosti je pomáhať vytváraniu prijímajúceho a dostatočne podnetného prostredia, v ktorom môže dieťa s oneskoreným alebo rizikovým vývinom nadobúdať nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti svojím individuálnym tempom.

Prinášame trojicu odborných postupov zameraných na Ranú starostlivosť:

Odborný postup Raná starostlivosť – Oneskorený psychomotorický vývin – Intervencie v špeciálnej triede MŠ je doplnený o skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe s názvom Oneskorenie psychomotorického vývinu u dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, ktorá popisuje špeciálnopedagogickú a psychologickú podporu dieťaťa v období predškolského veku.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.