Prinášame ďalšie odborné postupy a skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe

Z odborných postupov sme vybrali:

Dieťa s telesným postihnutím v edukačnom procese
Hlavným cieľom je nielen začlenenie dieťaťa s telesným postihnutím do školského prostredia, ale aj vytváranie vhodných podmienok na inklúziu, ktorá bude prospešná pre všetkých účastníkov vzdelávania (vytvoriť rovnaké možnosti výchovy a vzdelávania všetkých žiakov škôl).

Kariérové poradenstvo v I. smerovej voľbe v edukačnom aj poradenskom procese – Proces kariérového poradenstva u žiakov končiacich ročníkov ZŠ
Kariérové poradenstvo sa definuje ako proces, v ktorom poradca spolupracuje so žiakmi a pomáha im pri ujasňovaní, špecifikovaní, implementovaní a prispôsobovaní sa rozhodnutiam, ktoré sú spojené s prácou. Kariérové poradenstvo sa zameriava na interakciu medzi prácou a ostatnými životnými rolami (Amundson et al., 2011, s. 7). Kariérové rozhodnutie môžeme definovať ako výber jednej z možných alternatív týkajúcich sa povolania, ktoré majú dopad na prežívanie a správanie jednotlivca spojených s pracovnými skúsenosťami a aktivitami počas životnej dráhy jednotlivca (Pilárik, 2019, s. 19).

Okrem odborných postupov prinášame aj skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe v rôznych témach:

Zverejnené skúsenosti z pedagogickej a poradenskej praxe sa vo všeobecnosti zameriavajú na celé spektrum tém (napr. z oblasti prevencie, diagnostiky, poradenstva, intervencie), s ktorými sa stretávajú odborníci pri poskytovaní starostlivosti deťom a ich rodinám. Skúsenosti boli zbierané v časovom horizonte od roku 2019 do roku 2021.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.