Duševné zdravie detí a mládeže.

Rok
2018

P – Úlohy
P-155

Abstrakt / Popis úlohy
A. Duševné  zdravie detí a mládeže v transformujúcej sa rodine a škole. Výskumná úloha sa zaoberala súčasným stavom rodiny a jeho vplyvom na psychický vývin dieťaťa od raného veku. Jej cieľom bolo skúmať faktory duševného zdravia detí a mládeže, ako aj kauzalitu a súvislosti psychických problémov detí a mládeže, predovšetkým z pohľadu rodinného prostredia a užšieho sociálneho zázemia dieťaťa, v ktorom vyrastá v kontexte zvládania rôznych životných situácií (rozvod, striedavá osobná starostlivosť rodičov o dieťa, stres a jeho vplyv na kognitívny vývin dieťaťa, atď.).
A1. Striedavá osobná starostlivosť rodičov o dieťa ako multiprofesionálny problém.
A2. Psychické zdravie detí, ktorých rodičia využívajú inštitút SOS-RD.
A3. Zvládanie záťažových situácií  v rodine zo strany dieťaťa v rôznom veku.
A4. Využitie mediácie pri riešení problémov spojených so starostlivosťou  rodičov o dieťa po rozvode  (odluke).
A5. Výchovné praktiky v rodine a niektoré osobnostné  premenné vo vzťahu k spokojnosti so životom u adolescentov.
B.Digitalizácia a psychický vývin detí. Súčasnosť býva často označovaná ako vek technologického pokroku, internetu, informačných technológií alebo digitálny vek. Domáce aj zahraničné výskumy dlhodobo poukazujú na nutnosť zaoberať sa vplyvom digitálnych technológií a nimi sprostredkúvaných obsahov na psychický vývin mládeže – na jednej strane výhodami a na druhej aj rizikami, ktoré prináša ich využívanie, ako napr. kyberšikana, závislosť,  psychické a zdravotné problémy… Ťažiskom úlohy bolo zistiť aktuálny stav predmetných javov v SR s aplikačným dopadom pre edukačnú, poradenskú prax a prevenciu.
C. Vplyv stresu na úroveň kognitívneho výkonu žiakov v škole a jeho psychologické a fyziologické koreláty.

Hlavný riešiteľ
D. Kopčanová

Tím
S. Bronišová, L. Köverová, B. Filipková, Ľ. Páleník, E. Páleník, A. Kopányiová, M. Kurečko, M. Balážová, Z. Vojtová, A. Nociar, J. Lazinbátová, I. Belica, P. Lukáč 

Záverečná správa:
P-155 Duševné zdravie detí a mládeže (Kopčanová) (PDF, 1023 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.