Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v MŠ:
Rozvoj zručností potrebných pre život 

Vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách“* je určený aj pre účastníkov, ktorí hľadajú praktické tipy na aktivity s deťmi, chcú sa priblížiť ich potrebám, efektívnejšie komunikovať s rodičmi, posunúť vpred seba a zároveň inšpirovať svojich kolegov Inovačné vzdelávanie je obohatené o špecializovaný obsah zameraný na potreby detí a odborníkov z materských škôl a prvého stupňa základných škôl. 

Obsahuje pestrý program plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v predškolskej výchove, ktoré si účastníci majú možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania. Súčasťou vzdelávania sú aj témy ako plánovanie, zostavovanie portfólia dieťaťa, či prevencia vyhorenia.

Účastníci získavajú:

  • Certifikát z akreditovaného inovačného vzdelávania „podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch”,  v rozsahu 50 hodín (32 prezenčne, 10 dištančne, 8 hodín prax).
  • Možnosť vyskúšať si moderné zážitkové metódy a získať praktické nástroje pre včlenenie rozvoja zručností potrebných pre život a kariérovej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu, vďaka čomu sa prepája pri práci s deťmi teória s ich praktickou prípravou na život .
  • Príležitosť spoznať sa a komunikovať s odborníkmi a nadšencami v oblasti predprimárneho a primárneho (1.stupeň) vzdelávania.
  • Pod vedením odborných lektorov sa rozvíjajú profesijné zručnosti a kľúčové kompetencie v oblastiach, ako: plánovanie, spolupráca a budovanie vzťahov na rôznych úrovniach, nenásilná komunikácia, schopnosť poskytovať spätnú väzbu, tvorivosť….

Škola  zapojením viacerých účastníkov  získava tím ľudí schopný prinášať inovatívne metódy a rozvíjať vďaka nim potenciál ostatných zamestnancov cez inovačné vzdelávania. Vzdelávanie podporuje vznik funkčných vzťahov a multidisciplinárnych spoluprác nielen v školách, ale aj medzi školami a ostatnými zložkami výchovného poradenstva a prevencie.

Prostredníctvom rozvoja kľúčových kompetencií, vzájomného zdieľania príkladov z praxe, či výmeny skúseností aj v neformálnych diskusiách, získavajú účastníci nové poznatky, ako naplno rozvíjať potenciál dieťaťa zohľadňujúc jedinečnosti detskej osobnosti. Vzdelávanie je navrhnuté  tak, aby zároveň plne podporovalo rozvoj potenciálu učiteľov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi v materských školách a na 1. stupni ZŠ. 

Témy a obsah vzdelávania

Obsahovo vzdelávací program nadväzuje na existujúce prístupy v oblasti rozvoja  zručností potrebných pre život a rozširuje ich o inovatívne prvky kariérovej výchovy.
Cieľom programu je, okrem iného, rozvíjať kariérovú výchovu v predprimárnom vzdelávaní a tým prispieť k rovnosti šancí a kontinuálnemu rozvoju potenciálu u všetkých detí s ohľadom na ich individuálne potreby.

Rozvoj kariérovej výchovy v predškolskom veku je špecifická oblasť, ktorá si zaslúži osobitnú pozornosť. Ak s ňou vieme efektívne pracovať, slúži nám aj ako obrovský pomocník pri efektívnejšom zvládaní rôznych záťažových situácií, zmien a výziev.
Práve v ranom veku sa formujú dôležité základy pre zdravý socio-emocionálny vývin dieťaťa a zručností potrebných pre život (spolupráca, riešenie problémov, integrita, sebadôvera či akceptácia..). Vďaka nim je neskôr dieťa schopné vyhodnotiť i svoje kariérové možnosti, nastaviť si realistické ciele a zhodnotiť, čo potrebuje k ich dosiahnutiu.

V rámci vzdelávania majú účastníci možnosť porozumieť tomu, kde sú dôležité body rozvoja zručností potrebných pre život a kariérového vývinu počas života dieťaťa a ako sú prepojené na jeho psycho-sociálny vývin v jednotlivých tranzitívnych obdobiach.

Vzdelávanie pokrýva tieto témy:

  • Rozvoj zručností potrebných pre život
  • Rozvoj potenciálu dieťaťa s prihliadaním na špecifiká jeho osobnosti, rozvoj socio-emocionálnych zručností
  • Rozvoj svojho vlastného potenciálu a kľúčových kompetencií, a s tým spojené napomáhanie plneniu vízií školy; predchádzanie vyhorenia
  • Cielená a rešpektujúca komunikácia s dôrazom na spoluprácu s rodinou dieťaťa
  • Tvorivé metódy, námety na konštruktívne hrové aktivity, modulové situácie s využitím reflexie a sebareflexie
  • Plánovací proces, zostavovanie portfólia dieťaťa

Pre koho je vzdelávanie určené?

Program je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl alebo 1.stupňa ZŠ v kategóriách: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, riaditeľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd

Výstup zo vzdelávania

Účastníci na záver vzdelávania na základe získaných poznatkov vypracujú záverečnú prácu, na ktorú získajú spätnú väzbu členov odbornej komisie. Vzdelávanie je zakončené získaním certifikátu.

Lektori

Ing. Helena Klepáčová, (Lektorka, koučka, metodička, organizátorka vzdelávacích podujatí, ekologička)

Som ekologička s doplnkovým pedagogickým vzdelaním. Práca inšpektorky ochrany prírody ma motivovala presunúť sa k prevencii a osvete. 11 rokov som pôsobila ako metodička pre vzdelávanie v Regionálnom osvetovom stredisku v Leviciach, kde som obsahovo pripravovala, organizovala, lektorovala vzdelávacie podujatia pre rôzne cieľové skupiny.

Viac ako 13 rokov sa venujem vzdelávaniu detí, mládeže a dospelých. Lektorujem programy zamerané na environmentálnu výchovu, rozvoj mäkkých zručností, inklúziu. Využívam emocionálne učenie a storytelling. Venujem sa tiež koučovaniu detí metódou Kids’ skills a koučovaniu dospelých. Absolvovala som výcvik v pedagogike M. Montessori pre deti predškolského veku. Rada píšem projekty, organizujem podujatia zamerané na osobnostný rozvoj, spájam ľudí s príležitosťami.

Som nadšeným podporovateľom sebapoznávania, odvahy snívať, rozvoja talentov, silných stránok a zmysluplnej sebarealizácie.

Mgr. Michal Horváth (Lektor, učiteľ, kariérový poradca, inštruktor zážitkovej pedagogiky (ZP))

S deťmi a mládežou pracujem na rôznych pozíciách už viac ako 17 rokov.
Som certifikovaný inštruktor zážitkovej pedagogiky (Mo Plusko),  absolvoval som certifikovaný výcvik zážitkového kariérového poradenstva „Navigácia v povolaní“ a  kurz pedagogických lídrov v Komenského inštitúte.  Ako lektor vediem rôzne druhy worshopov (kariérové poradenstvo, osobnostný rozvoj…) najmä pre neziskové organizácie, ktoré pracujú s deťmi (napr. program Buddy nadácie Provida). Pôsobím ako školiteľ v preventívnom programe Orientačné dni, realizujem zážitkové akcie a participujem na vedení adaptačných kurzov pre žiakov ZŠ a SŠ v MO Plusko.
Okrem toho som autorom projektu „Brúsenie diamantu“, ktorý mal za cieľ rozvíjať žiakov končiacich ročníkov po osobnostnej aj odbornej stránke, spoluautorom publikácie „20 inšpiratívnych učiteľských príbehov – ako meníme školstvo z dola“ (Komenského inštitút) a spoluorganizátorom vzdelávacej konferencie Lepidlo, ktorá prepája svet biznisu a školy.

Mojim obľúbeným prístupom je zážitková pedagogika. V oblasti kariérového poradenstva pracujem s metódou zážitkového kariérového poradenstva od Thomasa Dienera, pri práci s deťmi a mladými vychádzam z preventívneho systému dona Bosca, zakladateľa rehole Saleziánov, ktorá sa primárne venuje práci s mladými.

Napĺňa ma rozvíjať potenciál človeka v bezpečnom prostredí plnom dôvery. Bol som svedkom mnohých „zázrakov“ u mladých ľudí, ktorí nakoniec našli svoje smerovanie a miesto v živote. Tieto zázraky boli postavené na princípoch tvrdej práce na sebe, autentickosti, dôvery, viery v schopnosti toho človeka, motivácií a počúvaní. Pozývam vás tieto princípy zažiť.

PaedDr. Michaela Bubelíniová, PhD. (Lektorka, koučka, mentorka, facilitátorka, konzultantka v oblasti ľudských zdrojov)

V rozvoji ľudí a tímov pôsobím viac ako 15 rokov. Mám skúsenosti z práce s rôznorodými cieľovými skupinami: od detí a študentov (najmä učiteľstva, sociálnej práce  a psychológie), cez  učiteľov a pracovníkov v neziskových a mimovládnych organizáciách až po pracovníkov súkromného sektora. Formovali ma tiež pracovné skúsenosti z rôznych prostredí a kultúr: pôsobila som na základnej škole ako učiteľka, na vysokej škole ako odborná asistentka a ako konzultantka, lektorka a koučka v súkromných firmách a neziskových organizáciách.

Vo svojej práci vychádzam z prístupov psychoterapie orientovanej na človeka (PCA) a tiež integratívneho koučingu (podľa International Coach Federation – ICF), v oboch som oficiálne certifikovaná. Okrem toho mám vzdelanie aj v oblasti diagnostiky: individuálnej (Hogan assessment) aj tímovej (The Rocket model), ktoré mi pomáhajú nadizajnovať rozvoj tak, aby bol čo najužitočnejší. Som aj spoluautorkou publikácií „Učíme (sa) zážitkom“ a “Životné zručnosti a ako ich rozvíjať”.

V rámci rozvojových aktivít ponúkam účastníkom podporu pri objavovaní najlepšej verzie samého seba. Verím, že všetci ľudia, vedia vďaka vhodnej podpore zvládnuť aj veľmi náročné situácie a výzvy. Jedným z mojich obľúbených prístupov k rozvoju je zážitkové učenie sa prostredníctvom vlastných skúseností a ich následnej reflexie. Aj preto sa snažím počas tréningov a workshopov vytvárať príležitosti na takýto typ objavovania.

Mgr. Rastislav Ollé (Lektor, sociálny pracovník, facilitátor, inštruktor)

S deťmi, mládežou a dospelými  pracujem viac ako 15 rokov.

Venoval som sa deťom a mládeži na školách, klientom v liečebno-výchovnom sanatóriu, dennom psychiatrickom stacionári či domove sociálnych služieb a pracoval som s viacerými marginalizovanými skupinami: deťmi a dospelými so zdravotným postihnutím, deťmi z detských domovov, dospelými so závislosťou. Vediem adaptačné kurzy pre žiakov ZŠ a SŠ a som súčasťou tímu lektorov akreditovaného školenia zážitkovej pedagogiky pre MO Plusko.

Moje odborné pôsobenie vychádza z pedagogiky zážitku a kreatívnej pedagogiky. Opieram sa aj o poznatky získané vo výcviku Systemickej terapie V. Satirovej a Strategickej systemickej psychoterapie s prístupom zameraným na riešenie.

Venujem sa témam spätnej väzby, medziľudských vzťahov a fenoménu „emočnej banky“. Verím, že sedliacky rozum a intuícia sú najlepším kompasom na ceste životom.

Kontaktné údaje:

Mgr. Martina Sajková, e-mail: martina.sajkova@vudpap.sk, tel.č.: 0910 187 207
Mgr. Soňa Koreňová, e-mail: sona.korenova@vudpap.sk, tel.č.: 0910 187 396

*vzdelávanie je súčasťou akreditovaného programu Implementácia kariérovej výchovy do škôl a špeciálnych výchovných zariadení