Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v MŠ:
Rozvoj zručností potrebných pre život 

Hľadáte praktické tipy na aktivity s deťmi a chcete sa priblížiť ich potrebám? Efektívnejšie komunikovať s rodičmi, posunúť vpred seba a zároveň inšpirovať svojich kolegov? 

Potom je náš vzdelávací program „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách“* určený práve pre Vás! Inovačné vzdelávanie sme obohatili o špecializovaný obsah zameraný na potreby detí a odborníkov z materských škôl. 

Pripravili sme pre Vás pestrý program plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v predškolskej výchove, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania. Súčasťou vzdelávania sú aj témy ako plánovanie, zostavovanie portfólia dieťaťa, či prevencia vyhorenia.

Čo získate prihlásením sa?

 • Certifikát z akreditovaného inovačného vzdelávania „podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch”, financovaného prostredníctvom národného projektu, ktoré Vás oprávňuje na 3%-ntý príplatok profesijného rozvoja v rozsahu 50 hodín (32 prezenčne, 10 dištančne, 8 hodín prax).
 • Možnosť vyskúšať si moderné zážitkové metódy a získať praktické nástroje pre včlenenie rozvoja zručností potrebných pre život a kariérovej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu, vďaka čomu prepojíte vo svojej práci s deťmi teóriu s ich praktickou prípravou na život .
 • Príležitosť spoznať sa a komunikovať s odborníkmi a nadšencami v oblasti predprimárneho a primárneho (1.stupeň) vzdelávania.
 • Pod vedením odborných lektorov zlepšíte svoje profesijné zručnosti a kľúčové kompetencie v oblastiach, ako: plánovanie, spolupráca a budovanie vzťahov na rôznych úrovniach, nenásilná komunikácia, schopnosť poskytovať spätnú väzbu, tvorivosť….
 • Škola zapojením viacerých účastníkov získava tím ľudí schopný prinášať inovatívne metódyrozvíjať vďaka nim potenciál ostatných zamestnancov cez inovačné vzdelávania.

Prostredníctvom rozvoja svojich kľúčových kompetencií, vzájomného zdieľania príkladov z praxe, či výmeny skúseností aj v neformálnych diskusiách, budete mať možnosť získať nové poznatky, ako naplno rozvíjať potenciál dieťaťa zohľadňujúc jedinečnosti detskej osobnosti. Vzdelávanie sme navrhli tak, aby zároveň plne podporovalo rozvoj potenciálu učiteľov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi v materských školách. Celým vzdelávaním Vás bude sprevádzať tím podporujúcich lektorov.

Témy a obsah vzdelávania

Obsahovo vzdelávací program nadväzuje na existujúce prístupy v oblasti rozvoja  zručností potrebných pre život a rozširuje ich o inovatívne prvky kariérovej výchovy.
Cieľom programu je, okrem iného, rozvíjať kariérovú výchovu v predprimárnom vzdelávaní a tým prispieť k rovnosti šancí a kontinuálnemu rozvoju potenciálu u všetkých detí s ohľadom na ich individuálne potreby.

Rozvoj kariérovej výchovy v predškolskom veku je špecifická oblasť, ktorá si zaslúži osobitnú pozornosť. Ak s ňou vieme efektívne pracovať, slúži nám aj ako obrovský pomocník pri efektívnejšom zvládaní rôznych záťažových situácií, zmien a výziev.
Práve v ranom veku sa formujú dôležité základy pre zdravý socio-emocionálny vývin dieťaťa a zručností potrebných pre život (spolupráca, riešenie problémov, integrita, sebadôvera či akceptácia..). Vďaka nim je neskôr dieťa schopné vyhodnotiť i svoje kariérové možnosti, nastaviť si realistické ciele a zhodnotiť, čo potrebuje k ich dosiahnutiu.

V rámci vzdelávania porozumiete tomu, kde sú dôležité body rozvoja zručností potrebných pre život a kariérového vývinu počas života dieťaťa a ako sú prepojené na jeho psycho-sociálny vývin v jednotlivých tranzitívnych obdobiach.

Vzdelávanie pokrýva tieto témy:

 • Rozvoj zručností potrebných pre život
 • Rozvoj potenciálu dieťaťa s prihliadaním na špecifiká jeho osobnosti, rozvoj socio-emocionálnych zručností
 • Rozvoj svojho vlastného potenciálu a kľúčových kompetencií, a s tým spojené napomáhanie plneniu vízií školy; predchádzanie vyhorenia
 • Cielená a rešpektujúca komunikácia s dôrazom na spoluprácu s rodinou dieťaťa
 • Tvorivé metódy, námety na konštruktívne hrové aktivity, modulové situácie s využitím reflexie a sebareflexie
 • Plánovací proces, zostavovanie portfólia dieťaťa

Pre koho je vzdelávanie určené?

Program je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl alebo 1.stupňa ZŠ v kategóriách: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, riaditeľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd

Prihláste sa už dnes vyplnením PRIHLASOVACEHO DOTAZNÍKA.

Vzdelávania budú prebiehať vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska (podľa aktuálnej pandemickej situácie prezenčne alebo online) a podporovať vznik funkčných vzťahov a multidisciplinárnych spoluprác nielen v školách, ale aj medzi školami a ostatnými zložkami výchovného poradenstva a prevencie. Odporúčame preto zapojenie viacerých účastníkov z jednej školy.

Podmienky a proces prihlásenia

Každá skupina (max. 20 účastníkov z MŠ a prípadne 1. stupňa ZŠ) absolvuje 4 dni vzdelávacích stretnutí (prezenčne alebo online) a dištančnú časť, ktorá dáva priestor na priame využitie získaných zručností v prostredí Vašej školy.

 1. Prihlášku môžete vyplniť už teraz cez PRIHLASOVACÍ DOTAZNÍK. O prijatí, resp. ďalších krokoch Vás budeme informovať približne do 2 týždňov od odoslania.
 2. Následne dostanete zmluvu na vyplnenie súhlasu vášho zamestnávateľa so vzdelávaním, ktorú nám podpísanú zašlete.
 3. Výber uchádzačov je založený na splnení kvalifikačných predpokladov podľa príslušnej legislatívy pre danú kategóriu a podkategóriu pedagogického a odborného zamestnanca. Nášho vzdelávania sa môže zúčastniť iba pedagogický a odborný zamestnanec, ktorý je zaradený minimálne do kariérového stupňa: “samostatný pedagogický alebo odborný zamestnanec”

Výstup zo vzdelávania

Na záver vzdelávania na základe Vašich získaných poznatkov vypracujete záverečnú prácu, na ktorú získate spätnú väzbu od troch členov odbornej komisie. Vzdelávanie je zakončené získaním certifikátu.

V tomto dokumente nájdete rozpísané podmienky účasti a ukončenia vzdelávania.

LEKTORI A TERMÍNY

Prvé kolo vzdelávaní spúšťame začiatkom školského roka 2021/2022. Prihláseným zašleme ponuky presných termínov.

Bližšie informácie môžete získať  na emailovej adrese: kv.np@vudpap.sk

Kontaktné údaje:

Mgr. Martina Sajková, e-mail: martina.sajkova@vudpap.sk, tel.č.: 0910 187 207
PaedDr. Ján Kvak, e-mail: jan.kvak@vudpap.sk, tel.č.: 0910 186 673

*vzdelávanie je súčasťou akreditovaného programu Implementácia kariérovej výchovy do škôl a špeciálnych výchovných zariadení

Kariérová výchova a kariérové poradenstvo