V roku 2023 VÚDPaP pokračuje výskumných úloh, ktoré boli upravené tak, aby odpovedali na najnovšie výzvy a potreby, k 31.5.2023 finalizuje národné projekty “Štandardy” a “Usmerňovať pre prax” a pokračuje v realizácií projektu “Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti” a rozvíjaní dobrovoľníkov prostredníckom Európskeho zboru solidarity 

Zároveň naďalej prebiehajú činnosti v oblasti metodickej podpory odborných a pedagogických zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie, vzdelávania ako aj činnosti Detského centra pre vedu a výskum spojené s výskumom, či stážami študentov. V roku 2023 pokračuje aj činnosť Integrovanej skupiny detí predškolského veku.

VÝSKUMNÉ ÚLOHY REALIZOVANÉ V ROKU 2023 

V roku 2023 realizujeme viacročné výskumy, ktoré boli aktualizované o nové výzvy na základe úloh Plánu obnovy a odolnosti SR, programového vyhlásenia vlády, či prijatých národných stratégií a identifikovaných dát.  

1. Výskum dopadov minoritného stresu u detí a mládeži. 

Cieľom výskumu je zmapovať a sledovať dopady minoritného stresu v populácii detí a mládeže a ich rodín v inojazyčných komunitách (národnostné menšiny), LGBTI+ komunity, sociálne znevýhodnenej komunity a ďalších minoritných komunít na ich vývin a vzdelávanie.    

2. Vplyv ranej starostlivosti na vybrané vývinové ukazovatele u detí z marginalizovaných rómskych komunít  

Cieľom výskumu je zistiť  efekt  ranej starostlivosti na kognitívny a jazykový vývin detí  z MRK po nástup na povinnú školskú dochádzku. V roku 2023 sa bude realizovať zber a vyhodnocovať údaje Skríningu rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní (VÚDPaP, 2022) a z Testu školskej pripravenosti (VÚDPaP, 2019) v materských školách, ktoré navštevujú deti, ktoré boli v ranom veku zaradené do programu ranej starostlivosti ako aj kontrolná skupina detí.  

3. Emocionálny a sociálny vývin detí s vývinovou jazykovou poruchou.  

Výskumná úloha nadväzuje na predchádzajúce výskumné úlohy, ktoré sledovali kognitívny a rečový vývin, typické jazykové a kognitívne vývinovo špecifické odchýlky u detí s vývinovou jazykovou poruchou. Cieľom úlohy je neverbálnymi kresbovými technikami a projektívnymi technikami zmapovať aké sú typické rysy a nápaditosti v prežívaní detí s touto diagnózou.

4. Vývin fonematického uvedomovania u logopedických a nelogopedických klientov 

Cieľom úlohy na rok 2023 je získané dáta a závery diseminovať do praxe pre pedagogických zamestnancov materských škôl v rámci vzdelávacích prednášok a workshopov.   

5. Psychosociálny obraz detí a mládeže v oblasti duševného zdravia, drogovej prevencie, šikany/kyberšikany a prevencie radikalizmu. 

Cieľom úlohy je získať najnovšie údaje prostredníctvom online zberu dát o výskyte rizikového  správania a užívania legálnych a nelegálnych drog prostredníctvom školského prieskumu TAD (Tabak-alkohol-drogy). Realizované budú: 

  • Analýza výskumných dát získaných v prieskume prejavov radikalizácie za účelom sprístupnenia diagnostických nástrojov pre odborných zamestnancov v prevencii.  
  • Overenie a poskytnutie  inovatívnych nástrojov pre ŠPT na prevenciu šikany/kyberšikany/radikalizácie.   
  • Výskum zameraný na rodičovské stratégie regulácie a mediácie digitálnych technológií u detí mladšieho školského veku.  

Výskumné výstupy budú smerovať do aplikačných odporúčaní na posilnenie prevencie závislostí od digitálnych zariadení a internetu, ochranu a prevenciu kyberšikany a rozvoju digitálneho wellbeingu.    

6. Sociálnopsychologické aspekty edukácie nadaných žiakov v hlavnom prúde vzdelávania 

Hlavným cieľom výskumnej úlohy je zmapovať špecifiká sociálno-emocionálneho vývinu intelektovo nadaných žiakov vzdelávaných v hlavnom prúde. V roku 2023 je plánovaný zber dát od samotných žiakov prostredníctvom online formulára v prostredí školy, ktorý nebolo možné realizovať v predchádzajúcich rokoch. Úlohu rozširujeme aj na pohľad učiteľov, konkrétne na ich postoje, presvedčenia, vnímanú podporu a prekážky a metódy podpory sociálno-emocionálneho vývinu týchto žiakov. Získané dáta budú v tomto roku riešenia analyzované a výsledky následne publikované.  

7. Čitateľská gramotnosť u žiakov so sluchovým postihnutím na 2.stupni základnej školy  

Overovanie čitateľskej kompetencie žiakov s poruchou sluchu na 2.st. ZŠ vzdelávaných v školskej integrácii  je cielene zamerané na diagnostiku ich čitateľských zručností s dôrazom na čítanie s porozumením z hľadiska potrieb empirického výskumu (individuálny zber dát). Harmonogram priebehu empirického výskumu bol ovplyvnený nepriaznivou situáciou v školskom teréne v dôsledku Covid 19, a tiež náročnosťou práce s cieľovou skupinou žiakov so ŠVVP, aktuálny termín ukončenia je august 2023 

8. Výskum úzkosti u detí a mládeže 

Cieľom výskumnej úlohy je na základe vytvorenej aplikácie „Sanity“ (od 14 rokov) sledovať a zmapovať prejavy úzkosti u detí a mládeže v školskej populácii, implementovať využitie aplikácie postavenej na prístupe KBT techník a motivačného rozhovoru ako podpornej intervenčnej metódy. Výskumná úloha sa venuje aj problematike globálnych úzkostí detí a mládeže (klimatická, pandemická, vojnová).

Viac o výstupoch z výskumu  a výskumných úlohách.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.