ČINNOSTI METODICKÉHO USMERŇOVANIA

Popri výskumnej činnosti ústav metodicky gestoruje odbornú psychologickú starostlivosť o deti/žiakov v norme i patológii. Osobitná starostlivosť sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, hlavne žiakom zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, žiakom s poruchami správania, žiakom s poruchami učenia, nadaným žiakom a i.

VÚDPaP má poverenie metodicky a odborne usmerňovať a koordinovať činnosť všetkých zložiek systému poradenstva a prevencie v školstve, ako dôležitého článku implementácie vedeckých poznatkov do praxe. Zaoberá sa problematikou komplexného poradenstva a prevencie pre žiakov do ukončenia prípravy na povolanie s perspektívou rozširovania svojho záberu na integráciu jednotlivých zložiek poradenského systému.

Vypracováva návrhy a odporúčania vyplývajúce zo získaných výsledkov a poznatkov  a predkladá orgánom štátnej a verejnej správy a ďalším inštitúciám, v kompetencii ktorých je starostlivosť o deti a žiakov.

Nastavuje a usmerňuje odborné procesy a činnosti v systéme výchovného poradenstva a prevencie a supervíziu týchto činnosti.

Zabezpečuje nastavenie a revitalizáciu štandardov kvality poskytovaných služieb v rámci systému výchovného poradenstva a prevencie.

Činnosti metodického usmerňovania VÚDPaP realizuje najmä:

  • vypracovaním metodických usmernení odborných činností
  • vypracovaním expertíz a odborných stanovísk podľa požiadaviek terénu, resp. orgánov štátnej a verejnej správy
  • mentoringom, koučingom a supervíziou odborných činností

Významnou činnosťou VÚDPaP v oblasti metodického usmerňovania je aj spolupráca pri ďalšom vzdelávaní zamestnancov škôl regionálneho školstva a zamestnancov zariadení poradenského systému v školstve a to:

  • tvorbou a realizáciou akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania
  • tvorbou a realizáciou krátkodobých vzdelávaní priamo šitých na potreby praxe poradenského systému

ZÁKLADNÉ ZLOŽKY SYSTÉMU VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby

Poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu

ĎALŠIE ZLOŽKY SYSTÉMU VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu46) formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka. Činnosti výchovného poradcu môže vykonávať aj odborný zamestnanec

Vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Činnosti kariérového poradcu môže vykonávať aj odborný zamestnanec

Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení

Vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení

Vykonáva odbornú činnosť v rámci terapeuticko-výchovnej pomoci deťom a žiakom, ktorí majú poruchy vývinu alebo správania a pre svoje zdravotné znevýhodnenie alebo jeho následky nie sú schopní viesť veku primeraný spôsob života, alebo deťom a žiakom ktorých psychický, emocionálny alebo sociálny vývin je ohrozený. Poskytuje terapeuticko-výchovnú pomoc a poradenstvo zákonným zástupcom detí a žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, vrátane odborných činností spojených s reedukáciou porúch správania

Vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu činnosť a osvetovú činnosť

Vykonáva špecializované činnosti v oblasti prevencie sociálnopatologických javov

ŠPECIÁLNE VÝCHOVNÉ ZARIADENIA

Okrem iného zabezpečuje najmä diagnostiku deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom s cieľom určenia ďalšej vhodnej výchovno-vzdelávacej, resocializačnej alebo reedukačnej starostlivosti

Na základe výchovno-vzdelávacieho programu a individuálneho reedukačného programu poskytuje deťom do veku 18 rokov s možnosťou predĺženia o jeden rok výchovu a vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia na žiadosť dieťaťa

Poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave