Home»Podcasts»Odborne na slovíčko
Odborne na slovíčko2021-01-08T19:07:29+01:00

PODCASTY

ODBORNE NA SLOVÍČKO

Sexuálne násilie páchané na deťoch v online priestore – 2. časť

March 21st, 2023|Tags: , |

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko budeme pokračovať v téme sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v online priestore. Hostkou bude psychologička Mgr. Jana Bezáková, ktorá vo [...]

Sexuálne násilie páchané na deťoch v online priestore – 1. časť

March 15th, 2023|Tags: , |

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať téme sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v online priestore. Hostkou bude psychologička Mgr. Jana Bezáková, ktorá vo [...]

Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní

February 22nd, 2023|Tags: , |

Hostkou dnešného podcastu Odborne na slovíčko bude antropologička Mgr. Karin Belovičová, ktorá nám predstaví metodiku s názvom Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. V podcaste zistíte, v čom je pre pedagogických a odborných zamestnancov [...]

Štandardy odborných a odborno-metodických činností

February 8th, 2023|Tags: , , |

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať štandardom odborných a odborno-metodických činností, ktoré Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil pre odborných zamestnancov v systéme poradenstva a [...]

Krízová intervencia po smrti a smútkové poradenstvo – 2. časť

February 1st, 2023|Tags: , |

V podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v rozhovore so psychologičkou, psychoterapeutkou a traumaterapeutkou Mgr. Máriou Anyalaiovou, PhD., ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka v rámci národného projektu [...]

Krízová intervencia po smrti a smútkové poradenstvo – 1. časť

January 25th, 2023|Tags: , |

Témou dnešného podcastu Odborne na slovíčko je krízová intervencia po smrti a smútkové poradenstvo. Hostkou bude psychologička, psychoterapeutka a traumaterapeutka Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie [...]

Novoročný príhovor riaditeľky VÚDPaP-u

January 18th, 2023|Tags: , |

Tento rok začíname v podcaste Odborne na slovíčko novoročným príhovorom v podaní riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlovej. V podcaste sa dozviete, na akých podporných [...]

Ako pracovať s deťmi s vývinovými poruchami učenia

December 7th, 2022|Tags: , |

Nasledujúce týždne sa budeme v podcaste Odborne na slovíčko venovať téme, s ktorou sa pedagogickí a odborní zamestnanci v systéme poradenstva a prevencie často stretávajú, konkrétne pôjde o vývinové poruchy [...]

Ako pracovať s deťmi s poruchou príjmu potravy

November 30th, 2022|Tags: , |

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko pokračujeme na tému poruchy príjmu potravy spolu so psychologičkou Mgr. Karin Gálovou, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako [...]

Rozvoj akceptácie rozmanitosti prostredníctvom vzťahovej a sexuálnej výchovy

November 16th, 2022|Tags: , |

V podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v téme, ktorá sa týka LGBTI+ ľudí a dnes sa dozviete, čo znamená vzťahová a sexuálna výchova a ako môžu pedagogickí a odborní zamestnanci [...]

Transrodová identita a rodovo rozmanití v edukačnom a poradenskom procese

November 9th, 2022|Tags: , |

Nasledujúce dva týždne v podcaste Odborne na slovíčko prerušujeme sériu podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam. V súvislosti s nedávnymi udalosťami v Bratislave si predstavíme jeden z mnohých odborných [...]

Ako pracovať s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou

October 19th, 2022|Tags: , |

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko pokračujeme na tému narušená komunikačná schopnosť spolu s logopedičkou PaedDr. Ľubicou Hollou, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako [...]

Ako pracovať s deťmi a žiakmi s poruchou autistického spektra – 2. časť

October 5th, 2022|Tags: , |

Tento týždeň v podcaste Odborne na slovíčko spolu so psychologičkou Mgr. Miroslavou Uhreckou, PhD. uzatvárame tému poruchy autistického spektra. Zistíte, ako môžu pedagogickí a odborní zamestnanci kompenzovať oslabenia žiakov [...]

Ako pracovať s deťmi a žiakmi s poruchou autistického spektra – 1. časť

September 28th, 2022|Tags: , |

V podcaste Odborne na slovíčko budeme pokračovať v téme poruchy autistického spektra. Hostkou bude psychologička Mgr. Miroslava Uhrecká, PhD., ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako [...]

Štandardizácia – nastavenie procesu kontinuálnej dostupnosti diagnostických nástrojov

August 31st, 2022|Tags: , |

Dnes v podcaste Odborne na slovíčko, uzatvárame sériu podcastov na tému štandardizácie meracích nástrojov. Rozprávať sa budeme o nastavovaní procesu kontinuálnej dostupnosti diagnostických nástrojov, ktorému sa vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie venuje tím národného projektu Usmerňovať pre prax.

Kariérová výchova a kariérové poradenstvo v piatich stupňoch podporných úrovní – 2. časť

August 26th, 2022|Tags: , , |

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko budeme pokračovať v téme kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Hosťami sú psychologička, kariérová poradkyňa Katarína Štukovská a pedagóg, kariérový poradca Ján Kvak, obaja pôsobia vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v rámci národného projektu „Štandardy“.

Kariérová výchova a kariérové poradenstvo v piatich stupňoch podporných úrovní – 1. časť

August 24th, 2022|Tags: , , |

Tento týždeň sme pripravili dva diely podcastu Odborne na slovíčko na tému kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Hosťami sú psychologička, kariérová poradkyňa Katarína Štukovská a pedagóg, kariérový poradca Ján Kvak, obaja [...]

Validácia psychodiagnostických nástrojov

August 17th, 2022|Tags: , |

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko, pokračujeme v sérii podcastov na tému štandardizácie a validácie psychodiagnostických nástrojov. Budeme sa rozprávať so psychologičkou Ivanou Barqawi, ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, ako interná expertka v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“.

Význam štandardizácie v psychodiagnostike

August 10th, 2022|Tags: , |

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko, otvoríme sériu podcastov na tému štandardizácie a validácie meracích nástrojov. Upriamime pozornosť na to, ako môžu aktualizované a spoľahlivé meracie nástroje skvalitniť prácu pedagogických a odborných zamestnancov a tým pomôcť k lepšiemu porozumeniu a získaniu presnejšieho obrazu o dieťati či žiakovi.

Budovanie pozitívneho sebaobrazu ako forma prevencie rizikového správania

August 3rd, 2022|Tags: , |

Dnešným dielom podcastu Odborne na slovíčko uzavrieme sériu podcastov zameraných na prevenciu rizikového správania detí a mládeže. Tento krát sa budeme rozprávať na tému budovania pozitívneho sebaobrazu ako formy prevencie rizikového správania so psychologičkou Karin Gálovou.

Prevencia problematického používania digitálnych technológií, sociálnych sietí a videohier – 2. časť

July 27th, 2022|Tags: , |

V našom podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v sérii podcastov, týkajúcich sa prevencie rizikového správania u detí a žiakov. V druhej časti podcastu so psychológom Michalom Božíkom sa vrátime k [...]

Prevencia problematického používania digitálnych technológií, sociálnych sietí a videohier – 1. časť

July 20th, 2022|Tags: , |

V dnešnom diele podcastu Odborne na slovíčko, pokračujeme v sérii podcastov, zameraných na prevenciu rizikového správania detí a žiakov. V dvoch častiach sa budeme rozprávať so psychológom Michalom Božíkom, ktorý pracuje vo VÚDPaP-e, zároveň sa výskumne venuje digitálnym technológiám a je tiež spoluzakladateľom portálu Vĺčatá.sk.

Prevencia rizikového správania – 2. časť

July 13th, 2022|Tags: , |

Dnes v podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v sérii podcastov, zaoberajúcich sa prevenciou rizikového správania. Hostkou je psychologička Eva Smiková, ktorá porozpráva viac o účinných faktoroch prevencie, o viacúrovňovej prevencii, a tiež [...]

Prevencia rizikového správania – 1. časť

July 6th, 2022|Tags: , |

Dnešným dielom podcastu Odborne na slovíčko otvoríme sériu podcastov, zameraných na prevenciu rizikového správania. Hostkou je psychologička Eva Smiková, ktorá priblíži tému rizikového správania, jeho typy, porovná jeho prejavy a príčiny vzniku v minulosti a dnes, a tiež popíše aktuálny výskum v oblasti rizikového správania detí a mládeže.

Využitie artefiletiky v školskom prostredí

June 15th, 2022|Tags: , |

V dnešnom diele podcastu Odborne na slovíčko uzavrieme sériu podcastov zaoberajúcich sa kresbovými technikami. Našou hostkou je liečebná pedagogička a artepsychoterapeutka Zuzana Krnáčová, ktorá nám priblíži tému artefiletiky a jej využitie v školskom prostredí.

Využitie kresby rodiny v poručníckych sporoch

June 8th, 2022|Tags: , |

V dnešnom dieli podcastu Odborne na slovíčko zameriame našu pozornosť na využitie kresby rodiny v poručníckych sporoch. Našou hostkou je psychologička Jarmila Zsírosová, ktorá nám vysvetlí v čom spočíva rozdiel medzi kresbou rodiny a kresbou začarovanej rodiny. V podcaste si môžete vypočuť aj odpovede na to, ako sa využíva kresba rodiny v súdnoznaleckom posudzovaní či príklady konkrétnych kazuistík v kontexte rodičovskej kontroly prístupu a ich prejavov v kresbe.

Kresbové techniky v kontexte výskumnej úlohy VÚDPaP

May 25th, 2022|Tags: , |

Dnes pokračujeme v Odborne na slovíčko v téme kresbových techník. Našou hostkou je psychologička Alena Kopányiová, ktorá nám predstaví kresbové techniky v kontexte výskumnej úlohy VÚDPaP. V podcaste si môžete vypočuť odpovede na [...]

Využitie kresbových techník v psychodiagnostike

May 18th, 2022|Tags: , |

Hosťom v dnešnom podcaste Odborne na slovíčko je psychológ Robert Tomšik, ktorý nám porozpráva o využití kresbových techník v psychodiagnostike. Na túto tému následne nadviažeme aj v ďalších častiach podcastov, v ktorých sa budeme venovať [...]

Prežívanie študentov stredných a vysokých škôl počas pandémie COVID-19

May 12th, 2022|Tags: , |

V dnešnom dieli podcastu Odborne na slovíčko budeme opäť hovoriť o výskumných výstupoch, ktoré sa realizovali na VÚDPaP-e. Tentokrát sa budeme rozprávať so psychologičkou Veronikou Pekárovou. Priblíži nám prežívanie študentov stredných a [...]

Prežívanie rodičov a detí počas pandémie ochorenia COVID-19

May 4th, 2022|Tags: , |

Dnes sa v podcaste Odborne na slovíčko budeme venovať zisteniam z výskumného výstupu VÚDPaP o prežívaní rodičov a detí počas pandémie ochorenia COVID-19. Dozviete sa, čo predstavuje pandémia pre rodičov, ich deti, [...]

Prečo by odborní zamestnanci mali vedieť o rodových stereotypoch vo výchovno-vzdelávacom procese?

April 28th, 2022|Tags: , , |

Názov dnešného dielu podcastu Odborne na slovíčko je Prečo by odborní zamestnanci mali vedieť o rodových stereotypoch vo výchovno-vzdelávacom procese? Touto časťou otvoríme sériu viacerých podcastov, v ktorých budeme venovať pozornosť výskumným výstupom VÚDPaP, [...]

Komplexné prípady a komplexné situácie v práci školského podporného tímu

April 13th, 2022|Tags: , , |

Dnes je pred nami posledný diel podcastu zo série podcastov, ktorú sme venovali téme školského podporného tímu s našimi dvomi hosťami - Zuzanou Krnáčovou a s Viktorom Križom. Tentokrát budeme hovoriť o komplexných prípadoch a o komplexných  [...]

Spolupráca školského podporného tímu

April 6th, 2022|Tags: , , |

V ďalšom podcaste Odborne na slovíčko nadviažeme na predošlé časti, v ktorých sme sa venovali téme školského podporného tímu. Dnes sa zameriame sa na spoluprácu školského podporného tímu. S našimi hosťami [...]

Budovanie školského podporného tímu

March 30th, 2022|Tags: , , |

Dnes pokračujeme v sérii podcastov, v ktorej sa venujeme téme školského podporného tímu. V dnešnej časti sa budeme s našimi hosťami rozprávať o budovaní školského podporného tímu a o tom, kto ho vedie. Priblížime si, ako [...]

Podpora a rozvoj inkluzívneho vzdelávania

March 23rd, 2022|Tags: , , |

Dnes budeme v rámci série podcastov o školskom podpornom tíme pokračovať. Rozprávať sa budeme o podpore a o rozvoji inkluzívneho vzdelávania s liečebnou pedagogičkou a artepsychoterapeutkou Zuzanou Krnáčovou a so psychológom, učiteľom a špeciálnym pedagógom Viktorom Križom. V dnešnom [...]

Úvod k sérii podcastov o školskom podpornom tíme

March 16th, 2022|Tags: , , |

Dnešným dielom podcastu odborne na slovíčko otvoríme sériu podcastov, v ktorej sa budeme venovať téme školského podporného tímu. Jednotlivými podcastami nás budú sprevádzať naši hostia – liečebná pedagogička a artepsychoterapeutka Zuzana Krnáčová a psychológ, [...]

Šikana – praktické aktivity

February 9th, 2022|Tags: , |

Názov dnešného podcastu je Šikana – praktické aktivity. O téme šikany s akcentom na praktické aktivity sa dnes budeme rozprávať so psychologičkou, lektorkou a kariérovou poradkyňou Katarínou Henčovou. V podcaste OZ a PZ predstavíme dve praktické [...]

Dopad sociálnych sietí na deti – 2. časť

February 2nd, 2022|Tags: , |

Názov dnešného podcastu je dopad sociálnych sietí na deti – 2. časť.  V tejto téme pokračujeme s našim hosťom psychológom Michalom Božíkom, ktorý sa v dnešnom diely podcastu bližšie zameria na prácu OZ [...]

Dopad sociálnych sietí na deti – 1. časť

January 26th, 2022|Tags: , |

Názov dnešného podcastu je dopad sociálnych sietí na deti – 1. časť. Túto tému sme sa rozhodli zaradiť do série podcastov odborne na slovíčko v kontexte existujúcej epidemiologickej situácie. Tá do veľkej miery [...]

Krízová intervencia a prevencia na školách a v poradenských zariadeniach

January 19th, 2022|Tags: , |

Dnešný diel podcastu odborne na slovíčko je reakciou na nedávnu udalosť v Miloslavove. S našou hostkou psychologičkou Zuzanou Vojtovou, ktorá bola minulý týždeň priamo prítomná na rade školy v Miloslavove, budeme hovoriť [...]

Prínos kariérovej výchovy a poradenstva

January 12th, 2022|Tags: , , |

Témou dnešného dielu podcastu odborne na slovíčko je prínos kariérovej výchovy a poradenstva, a to aj v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou, ktorej ako spoločnosť čelíme. Naše hostky nám priblížia, okrem iného [...]

Prežívanie detí počas Vianoc z pohľadu práce na linke detskej istoty

December 22nd, 2021|Tags: , |

V dnešnom predvianočnom podcaste budeme opätovne hovoriť o prežívaní detí počas Vianoc, špecificky z pohľadu práce na linke detskej istoty. Otázky k tejto téme budeme dnes klásť psychologičke a odbornej garantke linky detskej [...]

Ako prežívajú deti Vianoce v špeciálno-výchovných zariadeniach

December 15th, 2021|Tags: , |

Dnešný, ako i ten nasledujúci diel podcastu odborne na slovíčko sme sa rozhodli v tomto predvianočnom období zamerať nato, čo a ako prežívajú deti počas Vianoc. Dnes sa budeme s liečebným pedagógom Albínom [...]

Vyhorenie vo vzťahu k odborným a pedagogickým zamestnancom

December 1st, 2021|Tags: , |

Téma dnešného podcastu je vyhorenie vo vzťahu k odborným a pedagogickým zamestnancom a budeme sa jej venovať spoločne s Matúšom Bakytom, ktorý od roku 1993 pôsobil vo viacerých mimovládnych [...]

Psychodiagnostika – spoľahlivosť testov a aktuálne témy a problémy v oblasti psychodiagnostiky

November 10th, 2021|Tags: , |

V dnešnom diely podcastu nadviažeme na ten predošlý, v ktorom sme sa venovali téme psychodiagnostiky. Dnes sa s našim hosťom budeme rozprávať o tom, ako môžeme interpretovať takzvané intervaly spoľahlivosti, aké sú [...]

Psychodiagnostika – využívanie psychodiagnostikých metód, administrácia a interpretácia výsledkov

November 3rd, 2021|Tags: , |

Témou dnešného, ako i budúco týždňového podcastu je psychodiagnostika a rôzne náhľady na ňu. Dnes sa nášho hosťa budeme pýtať, aké sú podľa neho najväčšie problémy testovania, ktoré predstavuje základ [...]

Kruhy a ich využitie vo výchovno-vzdelávacom procese

October 27th, 2021|Tags: , |

V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o možnostiach využívania kruhov vo výchovno-vzdelávacom procese. Dozvieme sa, ako môže byť tento nástroj pre žiakov, ako i pre odborných a pedagogických zamestnancov [...]

Teambuilding ako nástroj upevňovania kolektívu

October 20th, 2021|Tags: , |

Témou dnešného podcastu je Teambuilding ako nástroj upevňovania kolektívu. V podcaste sa budeme rozprávať o teambuildingu, a o tom, ako prostredníctvom neho podporovať vytváranie podporujúcej atmosféry v školskom kolektíve, [...]

Multidisciplinárny prístup školského podporného tímu

October 6th, 2021|Tags: |

Témou dnešného podcastu je multidisciplinárny prístup školského podporného tímu a jeho fungovanie vo všeobecnosti. V podcaste sa našich dvoch hostiek pýtame na širšie súvislosti fungovania školského podporného tímu na škole, na [...]

Plánovanie činnosti školského podporného tímu

September 28th, 2021|Tags: , |

Témou dnešného podcastu je plánovanie činnosti školského podporného tímu. Budeme sa rozprávať o tom, kto všetko je členom školského podporného tímu a kto všetko sa má na plánovaní činnosti [...]

Odborne s ambasádorkou o činnosti krajského CPPPaP

September 8th, 2021|Tags: , |

Dnešnou hostkou je Mária Pauličková riaditeľka nitrianskeho Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ambasádorka národného projektu štandardy. V rozhovore si vypočujete o témach a činnostiach, ktorým sa ako krajské poradenské zariadenie venujú, čo vnímajú [...]

Odborne s ambasádorkou o špecifikách práce CPPPaP

September 3rd, 2021|Tags: , |

Opäť sa vraciame k sérii rozhovorov s ambasádorkami a ambasádormi. Dnešnou hostkou je riaditeľka krajskej poradne v Košiciach Mária Horváthová. Dozviete sa o špecifikách klientely a odbornej práce typických pre Košický kraj, [...]

Na slovíčko s ambasádorom o metodickom usmerňovaní

August 12th, 2021|Tags: , |

Ďalší zo série letných rozhovorov s ambasádorkami a ambasádormi je rozhovor s riaditeľom krajskej poradne v Banskej Bystrici Ľubomírom Tichým. Dozviete sa špecifické témy, ktorými sa banskobystrická CPPPaP ako [...]

Na slovíčko s ambasádorkou o Multidisciplinárnom prístupe

August 4th, 2021|Tags: , |

V lete Vám prinášame rozhovory s ambasádorkami a ambasádormi Národného projektu Štandardy. Prvým z tejto série je rozhovor s Oľgou Okálovou, sociálnou pracovníčkou a špeciálnou pedagogičkou. V rozhovore sa dozviete čo rozumieme pod pojmom multidisciplinárna spolupráca, [...]

Supervízia

July 28th, 2021|Tags: , , |

Supervízia je významnou súčasťou procesu kontinuálneho osobného a profesijného rozvoja pomáhajúcich profesií a tvorí podmienku kvality poradenských služieb poskytovaných v systéme výchovného poradenstva a prevencie. V dnešnou podcaste si môžete vypočuť rozhovor s internými expertami [...]

Intervencie zamerané na chybné ciele v správaní

July 21st, 2021|Tags: , |

Nadviažeme na predchádzajúci diel a budeme hovoriť o tom aké intervencie môžeme použiť pri jednotlivých chybných cieľoch správania, ako používať logické dôsledky vo výchove a ako nahradiť chybné ciele za vhodnejšie, [...]

4 chybné ciele v správaní žiaka

July 14th, 2021|Tags: , |

V dnešnom podcaste máme ambíciu ponúknuť Vám východiská individuálnej psychológie a možnosti ich používania pri práci s deťmi a žiakmi. Individuálna psychológia ponúka koncepciu Rudolfa Dreikursa, ktorý popísal chybné ciele správania [...]

Človekom centrovaný prístup v každodennej práci so žiakmi – 2. časť

July 7th, 2021|Tags: , |

V ďalšom diely podcastu o PCA prístupe si povieme o tom ako pracovať s emóciami, čo prakticky znamená byť kongruentný, ako a prečo pochopiť dieťa práve tam, kde je a o sile akceptácie a empatického porozumenia. odpovedá [...]

Človekom centrovaný prístup v každodennej práci so žiakmi – 1. časť

July 1st, 2021|Tags: , |

Dnešný podcast budeme prvým dielom rozhovoru s Luciou Lenickou psychologičkou a internou expertkou pre VÚDPaP o PCA prístupe k deťom. Priblížime si hlavné myšlienky psychologického prístupu, ktorého autorom je Carl Rogers a spomenieme metódy, [...]

Kariérová výchova a poradenstvo pre materské školy

June 16th, 2021|Tags: , |

Pri kariérovej výchove si predstavíme výber strednej či vysokej školy, situácie spojené s voľbou povolania. Tieto činnosti pod ňu nepochybne spadajú ale samotná téma je komplexnejšia. O kariérovej výchove [...]

Nenásilná komunikácia – 1. časť

May 19th, 2021|Tags: , |

V aktuálnom podcaste si vypočujeme prvú časť rozhovoru s Lenkou Fikarovou, lektorkou komunikácie, ktorá nám predstaví Nenásilnú komunikáciu. Budeme hovoriť o autorovi, princípoch, metódach, technikách a výhodách používania Nenásilnej [...]

Budovanie a podpora spolupráce a komunikácie školského podporného tímu

May 12th, 2021|Tags: , , |

Školské podporné tímy sú pomerne novým fenoménom v slovenskom školskom prostredí, spoluprácu medzi sebou a celým prostredím školy si postupne formujú a objavujú spôsoby ako komunikovať a vykonávať svoju prácu efektívne a nápomocne. V dnešnom [...]

Špeciálne výchovné zariadenia na Slovensku

April 28th, 2021|Tags: , |

Vypočujte si nový diel podcastu Odborne na slovíčko s hosťom Stanislavom Špánikom. Priblížime si v ňom funkciu a špecifiká špeciálnych výchovných zariadení, akým klientom sú určené a akú starostlivosť poskytujú. odpovedá Stanislav Špánik [...]

Dobrá prax dištančnej práce školského psychológa

April 21st, 2021|Tags: , |

V dnešnom podcaste prinášame opäť tému dištančnej práce školskej psychologičky z pohľadu dvoch škôl, na ktorých pôsobí, základnej aj strednej školy, možnosti a nápady ako pracovať online v spolupráci [...]

Výskum slovného hodnotenia

April 14th, 2021|Tags: , |

Aktuálna situácia nám poskytla možnosť skúmať slovné hodnotenia žiakov v škole. Dnešným hosťom podcastu je Estera Kövérová, výskumná pracovníčka Výskumného ústavu detskej psychológia a patopsychológie a priblíži nám výsledky výskumu slovného hodnotenia [...]

Podpora žiaka pri výbere strednej školy v čase pandémie

March 24th, 2021|Tags: , |

Prinášame aktuálnu tému určenú najmä pre výchovných a kariérových poradcov. O procese výberu strednej školy, faktoroch, ktoré do neho vstupujú a úlohe výchovného poradcu sa budeme rozprávať s Máriou [...]

Problémové správanie žiaka v škole – 2. časť

March 17th, 2021|Tags: , |

Pokračujeme v téme problémového správania a po predchádzajúcom diely prinášame viac informácii o poruchách správania, ktoré majú príčinu v sociálnom prostredí. Ako sa prejavujú a ich možné príčiny. Dozviete [...]

Problémové správanie žiaka v škole – 1 časť

March 10th, 2021|Tags: , |

V podcaste sa tentokrát zameriame na problémové správanie žiakov, s ktorým sa v školách a školských zariadeniach stretávajú učitelia aj odborní zamestnanci veľmi často. Ozrejmíme si, kedy už môžeme [...]

Technológie v práci odborných a pedagogických zamestnancov

February 24th, 2021|Tags: , , |

Či už v dištančnej alebo prezenčnej výučbe, technológie sú a budú prirodzenou súčasťou života odborných aj pedagogických zamestnancov v systéme. V aktuálnom podcaste sa od psychológa a vedeckého pracovníka [...]

Práca školského podporného tímu v čase dištančného vzdelávania

February 17th, 2021|Tags: , |

Ďalší z podcastov venujúcich sa dištančnej práci odborných zamestnancov je venovaný školskému podpornému tímu. Alexandra Jakubcová, koordinátorka školského podporného tímu a špeciálna pedagogička nám priblíži funkciu a členov školského [...]

Školský psychológ a jeho práca v čase koronakrízy

February 10th, 2021|Tags: , |

Podľa rozhodnutia ministra školstva Branislava Gröhlinga sa od pondelka vrátili deti do škôl a obnovená bola aj prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Časť školských psychológov sa vrátila [...]

Dištančná forma práce odborných zamestnancov počas pandémie

February 3rd, 2021|Tags: , |

Na Slovensku stále platia prísne opatrenia, ktoré sa majú dokonca ešte sprísňovať. Situácia je náročná aj pre odborných zamestnancov, ktorí musia tiež pracovať dištančnou formou. Čím sa líši dištančná [...]

Výskumné úlohy v súvislosti s témou dopadov COVID-19

January 27th, 2021|Tags: , |

Nasledujúca téma objasňuje výskum, ktorý sa realizoval počas prvej aj druhej vlny protipandemických opatrení. Výskumný tím VÚDPaP mapoval priebeh dištančného vyučovania, vplyv médií a prežívanie detí aj rodičov. Metodiku [...]

Procesné štandardy – čo je ich cieľom?

January 20th, 2021|Tags: , |

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydal pred Vianocami metodické usmernenie o procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností. Čo sú to procesné štandardy a pre koho je určené metodické [...]

Rozbiehame nový podcastový kanál „Odborne na slovíčko“

January 15th, 2021|

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s novým podcastovým kanálom “Odborne na slovíčko”. Na rozdiel od už známeho podcastu Nahlas o deťoch, ktorý je prevažne určený rodičom, sa tentokrát zameriame  [...]

Categories

Go to Top