ZAMESTNANCI VÚDPaP

Vo “výskume a podpore VPaP” a v “detskom centre pre vzdelávanie a výskum” pôsobia výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP

KANCELÁRIA RIADITEĽKY

RiaditeľkaMotlová Janette, Mgr. 02 4342 0973riaditelka@vudpap.sk
Poverená vedenímGlasová Marcela, Mgr. 02 4342 0973marcela.glasova@vudpap.sk
SekretariátBlažeková Jana 02 4342 0973sekretariat@vudpap.sk
jana.blazekova@vudpap.sk
Vzťahy s verejnosťouMikolášová Darina, Mgr. darina.mikolasova@vudpap.sk
PrávnikBeňo Peter, JUDr. peter.beno@vudpap.sk
Správa registratúryAntošová Zdenka 02 4342 0971zdenka.antosova@vudpap.sk
PsychologičkaFilípková Bibiana, Mgr. 02 4341 4054bibiana.filipkova@vudpap.sk
Odborný zamestnanecŠpanko Marek, Mgr. 02 4342 0973marek.spanko@vudpap.sk

ÚSEK VÝSKUMU A PODPORY VPaP

GarantKopányiová Alena, PhDr., PhD.02 4341 4054alena.kopanyiova@vudpap.sk

ODDELENIE ZÁKLADNÉHO A APLIKOVANÉHO VÝSKUMU

Poverená vedenímŠpotáková Magdaléna, PhDr., CSc.02 4488 1649magdalena.spotakova@vudpap.sk
PsychológBelica Ivan, Mgr.02 4341 4054ivan.belica@vudpap.sk
PsychologičkaKročanová Ľubica, PhDr. 02 4341 4054lubica.krocanova@vudpap.sk
PsychologičkaRajčániová Eva, Mgr. 02 4341 4054eva.rajcaniova@vudpap.sk
Špeciálny pedagógKmeť Martin, Mgr. 02 4342 0973martin.kmet@vudpap.sk
Metodológ štatistikTomšik Robert, PaedDr., PhD.02 4341 4054robert.tomsik@vudpap.sk

ODDELENIE DIAGNOSTICKÝCH NÁSTROJOV

Poverený vedenímDočkal Vladimír, doc. PhDr., CSc.02 4488 8313vladimir.dockal@vudpap.sk
PsychologičkaFarkašová Eva, PhDr., CSc.02 4341 4054eva.farkasova@vudpap.sk
PsychologičkaJakubíková Martina, Mgr. 02 4488 1649martina.jakubikova@vudpap.sk
PsychologičkaSzamaranszká Ivana, Mgr. [MD]ivana.szamaranszka@vudpap.sk
Metodológ štatistikTomšik Robert, PaedDr., PhD.02 4341 4054robert.tomsik@vudpap.sk

ODDELENIE METODICKÉHO USMERŇOVANIA

usmernovanie@vudpap.sk | metodik@vudpap.sk
Poverená vedenímSmiková Eva, PhDr., PhD.02 4341 4054eva.smikova@vudpap.sk
Sociálna poradkyňaBronišová Silvia, PhDr. 02 4488 1649silvia.bronisova@vudpap.sk
PsychologičkaKövérová Ľubica, Mgr.02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
PsychologičkaLančaričová Hedvika, Mgr. [MD]hedvika.lancaricova@vudpap.sk
Špeciálna pedagogička Likeová Beáta, Mgr. 02 4488 1649beata.likeova@vudpap.sk
PsychologičkaSlovíková Martina, Mgr. [MD]martina.slovikova@vudpap.sk

INFORMAČNO EDIČNÉ STREDISKO

Poverená vedenímSedláčková Beáta, Mgr. 02 4488 8313kniznica@vudpap.sk
[2]

DETSKÉ CENTRUM PRE VZDELÁVANIE A VÝSKUM

GarantKundrátová Bronislava, PhDr. 02 4488 1649bronislava.kundratova@vudpap.sk

INTEGROVANÁ SKUPINA DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Poverená vedenímKružliaková Jana, Mgr. 02 4488 1649jana.kruzliakova@vudpap.sk
PedagogičkaChlebišová Alžbeta 02 4488 1649alzbeta.chlebisova@vudpap.sk
Terapeutka – liečebná pedagogičkaObložinská Ingrid, PaedDr. 02 4488 1649ingrid.oblozinska@vudpap.sk
KoterapeutkaZelinková Iveta 02 4488 1649iveta.zelinkova@vudpap.sk

MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP

V multidisciplinárnom tíme DCVV pôsobia v rámci svojich úloh aj výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP
Poverená vedením, fyzioterapeutkaFedorová Viera, Mgr. 02 4488 1649viera.fedorova@vudpap.sk
PsychologičkaKövérová Ľubica, Mgr. 02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
Evidencia, príjemOllíková Marta 02 4488 1649detskecentrum@vudpap.sk
PsychologičkaSedláčková Beáta, Mgr. 02 4488 1649beata.sedlackova@vudpap.sk
LogopedičkaZamborská Petra, Mgr. 02 4488 1649petra.zamborska@vudpap.sk
PsychologičkaVarholíková Júlia, Mgr. [MATERSKÁ D.] julia.varholikova@vudpap.sk

KANCELÁRIA NÁRODNÉHO PROJEKTU

Budova Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava
Vedúci projektovej kancelárie Šurina Ladislav, Ing.  ladislav.surina@vudpap.sk
Obsahová manažérka [A1, A2, A3] Selecká Paulína, Mgr., PhD.paulina.selecka@vudpap.sk

-A1- TVORBA ŠTANDARDOV PRE KVALITNÝ SYSTÉM VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A1 Kopányiová Alena, PhDr., PhD. alena.kopanyiova@vudpap.sk
Interná expertka A1aKopčanová Dagmar, PhDr., PhD.dagmar.kopcanova@vudpap.sk
A1aKrkošek Marián, Mgr. marian.krkosek@vudpap.sk
Interná expertka A1aMalík Judita, Mgr. judita.malik@vudpap.sk
Interná expertka A1aZborteková Katarína, PhDr. katarina.zbortekova@vudpap.sk
Interná expertka A1aVojtová Zuzana, Mgr. zuzana.vojtova@vudpap.sk
Interná expertka A1bAntolíková Kristína, Mgr. kristina.antolikova@vudpap.sk
Interná expertka A1bBalogová Slobodníková Martina, Mgr. martina.slobodnikova@vudpap.sk
Interná expertka A1bBurianová Marianna, Mgr. marianna.burianova@vudpap.sk
Interný expert A1bČerešník Michal, doc., PhDr., PhD.michal.ceresnik@vudpap.sk
Interná expertka A1bĎurkovičová Tatiana, PhDr.tatiana.durkovicova@vudpap.sk
Interná expertka A1bFarkašovská Eva, PhDr. eva.farkasovska@vudpap.sk
Interný expert A1bGbúr Martin, Mgr. martin.gbur@vudpap.sk
Interná expertka A1bHorváthová Sylvia, Mgr. sylvia.horvathova@vudpap.sk
Interný expert A1bLalík Slavomír, Mgr. slavomir.lalik@vudpap.sk
A1bLindnerová Ľubica, Mgr. lubica.lindnerova@vudpap.sk
Interná expertka A1bPalenčárová Mária, Mgr. maria.palencarova@vudpap.sk
Interný expert A1bPapp Erik PaedDr. erik.papp@vudpap.sk
Interná expertka A1bRanda Jana, Mgr.jana.randa@vudpap.sk
A1bŠebíková Natália, Mgr. natalia.sebikova@vudpap.sk
Interná expertka A1bValeková Zdenka, Mgr. zdenka.valekova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A1b Doležalová Ingrid, PhDr. ingrid.dolezalova@vudpap.sk
Odborný riešiteľ A1a [1]
Interný expert A1a [1]
Externý expert A1a [50]
Interný expert A1b – HPC [2]
Interný expert A1b – RPC [7]
Externý expert A1b [63]

-A2- VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE SYSTÉM VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A2Martinkovičová Lenka, Mgr., PhD. lenka.martinkovicova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2aZjavková Katarína, Mgr. katarina.zjavkova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2bŠtukovská Katarína, Mgr. katarina.stukovska@vudpap.sk
Interná expertka A2aBlahovcová Petronelapetronela.blahovcova@vudpap.sk
Interná expertka A2aDrlíková Katarína, Mgr. katarina.drlikova@vudpap.sk
Interná expertka A2aHulínová Vladimíra, PhDr., PhD.vladimira.hulinova@vudpap.sk
Interná lektorka A2aMajchráková Zuzana, Mgr. zuzana.majchrakova@vudpap.sk
Interná lektorka A2aVitálošová Irenairena.vitalosova@vudpap.sk
Interný expert A2bKvak Ján, Mgr. jan.kvak@vudpap.sk
Interná expertka A2bSajková Martina, Mgr. martina.sajkova@vudpap.sk
Interná expertka A2bUhríková Eva, Mgr. eva.uhrikova@vudpap.sk
Interná expertka A2bVárosiová Natália, Mgr.natalia.varosiova@vudpap.sk
Interný lektor A2bHorváth Michalmichal.horvath@vudpap.sk
Interná expertka A2cHrivňáková Štefánia, Mgr. stefania.hrivnakova@vudpap.sk
Interná expertka A2cKozelnická Eva, Ing., Mgr. eva.kozelnicka@vudpap.sk
Interná expertka A2cKrnáčová Zuzana, Mgr., PhD.zuzana.krnacova@vudpap.sk
Interná expertka A2cPružinská Jana, PhDr. , PhD.jana.pruzinska@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2cJaššová Mária, Mgr. maria.jassova@vudpap.sk
Interní lektori A2a [1]
Externý lektor A2a [8]
Interní lektori A2b [2]
Externý lektor A2b [5]
Externí experti A2c [17]
Recenzenti A2c [7]

-A3- PODPORA IMPLEMENTÁCIE ŠTANDARDOV V SYSTÉME VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A3 Dzadíková Martina, Mgr., MBA martina.dzadikova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A3aKurišová Alexandra, Bc. alexandra.kurisova@vudpap.sk
Interná expertka A3aKupcová Karin, Mgr. karin.kupcova@vudpap.sk
Interná expertka A3aUríková Martina, Mgr.martina.urikova@vudpap.sk
Interná expertka A3aMihaličová Lenka, Mgr.lenka.mihalicova@vudpap.sk
Regionálna expertka A3aBartošková Mária, Mgr. maria.bartoskova@vudpap.sk
Regionálna expertka A3aBoršč Zuzana zuzana.borsc@vudpap.sk
Regionálna expertka A3aGališinová Zuzana, Ing. zuzana.galisinova@vudpap.sk
Regionálna expertka A3aKubelová Gabriela, Ing.gabriela.kubelova@vudpap.sk
Regionálna expertka A3aMiškolciová Lýdia, PhDr. PhD.lydia.miskolciova@vudpap.sk
Regionálna expertka A3aVydumská Daša, Mgr. dasa.vydumska@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aMartonová Miroslava, Mgr.miroslava.martonova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aMasaryková Paulína, Mgr. paulina.masarykova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aPaprancová Jana, Mgr. jana.paprancova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aPavlačková Mária, Mgr. maria.pavlackova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aPoláková Tatiana, Mgr.tatiana.polakova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aSojková Zuzana, Mgr. zuzana.sojkova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aVernarcová Jana, PhDr. PhD.jana.vernarcova@vudpap.sk
Regionálny odborný riešiteľ A3aZávacký Róbert, Mgr., PhD.robert.zavacky@vudpap.sk
Regionálna ambasádorka MDPHorváthová Mária, PhDr. PhD.maria.horvathova@vudpap.sk
Regionálna ambasádorka MDPOkálová Oľga olga.okalova@vudpap.sk
Regionálna ambasádorka MDPPauličková Mária maria.paulickova@vudpap.sk
Regionálny ambasádor MDPTichý Ľubomír, PhDr. Mgr. lubomir.tichy@vudpap.sk
Regionálny ambasádor MDPVančo Pavol, PhDr. pavol.vanco@vudpap.sk
Regionálna ambasádorka MDPZikmund Perašínová Dana, PaedDr., PhD. dana.zikmund@vudpap.sk
Interný expert A3b Kello Jozef, Mgrjozef.kello@vudpap.sk
Interná expertka A3bPerečinská Juliana, PaedDr. juliana.perecinska@vudpap.sk
Interní experti A3a – HPC [1]
Interní experti A3a – RPC [3]
Regionálni experti na audit štandardov A3a [4]
Regionálni technickí asistenti A3a [8]
Interní experti A3b [3]
Externí experti A3b [30]
Odborní riešitelia A3b [1]

A4

Finančný manažér Cigánik Miroslav, Ing.  miroslav.ciganik@vudpap.sk
Finančná manažérkaJančíková Lenka, Ing. lenka.jancikova@vudpap.sk
Manažér monitoringuFerenčík Matúš, Mgr. matus.ferencik@vudpap.sk
Verejné obstarávanieKarasová Anna, JUDr.anna.karasova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaBrandtnerová Eva, Bc. eva.brandtnerova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaČaputová Barbora, Mgr.barbora.caputova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaHargašová Janka jana.hargasova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaHarmaňošová Mária, Mgr. maria.harmanosova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaHomzová Barbora barbora.homzova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaKarabínošová Martina, Mgr.martina.karabinosova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaLobotková Katarína katarina.lobotkova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaRückschlossová Eva eva.ruckschlossova@vudpap.sk
Administratívny pracovníkStaník Matúš, Mgr. matus.stanik@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaŠušolová Dominika, Mgr. dominika.susolova@vudpap.sk

KANCELÁRIA UDRŽATEĽNOSTI PROJEKTOV

Poverená vedenímFusek Švingálová Jozefína, Mgr. 02 4342 0973jozefina.svingalova@vudpap.sk
Mitrášová Nikoleta 02 4342 0973nikoleta.mitrasova@vudpap.sk
Odborný zamestnanecŠpanko Marek, Mgr. 02 4342 0973marek.spanko@vudpap.sk
[1]

ÚSEK EKONOMICKEJ A HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Garant Šurina Ladislav, Ing. 02 4342 0973ladislav.surina@vudpap.sk

PERSONÁLNE A MZDOVÉ ODDELENIE

Samostatný referent PaM agendy Baranová Gabriela, Bc. 02 4342 0973gabriela.baranova@vudpap.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Poverená vedením Durecová Silvia, Ing. 02 4342 0971silvia.durecova@vudpap.sk
Verejné obstarávanieAmbrozyová Darina
PokladňaAntošová Zdenka 02 4342 0971zdenka.antosova@vudpap.sk
Účtovníčka / rozpočtárkaZávatzká Klaudia, Ing. 02 4342 0971klaudia.zavatzka@vudpap.sk

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU A HOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ

Poverená vedením Demová Soňa 02 4342 0971sona.demova@vudpap.sk
Pomocná silaBarátová Terézia 02 4488 1649terezia.baratova@vudpap.sk
Kurič, záhradníkPlško Martin 02 4488 1649martin.plsko@vudpap.sk
IT správca / AdministrátorŠtvrtecký Michal 02 4342 0973michal.stvrtecky@vudpap.sk
admin@vudpap.sk