ZAMESTNANCI VÚDPaP

Vo “výskume a podpore VPaP” a v “detskom centre pre vzdelávanie a výskum” pôsobia výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP

KANCELÁRIA RIADITEĽKY

RiaditeľkaMgr. Janette Motlová02 4342 0973riaditelka@vudpap.sk
Poverená vedenímMgr. Marcela Glasová02 4342 0973marcela.glasova@vudpap.sk
SekretariátJana Blažeková02 4342 0973sekretariat@vudpap.sk
jana.blazekova@vudpap.sk
Vzťahy s verejnosťouMgr. Darina Mikolášovádarina.mikolasova@vudpap.sk
PrávnikJUDr. Peter Beňopeter.beno@vudpap.sk
Správa registratúryZdenka Antošová02 4342 0971zdenka.antosova@vudpap.sk
PsychologičkaMgr. Bibiana Filípková02 4341 4054bibiana.filipkova@vudpap.sk
Odborný zamestnanecMgr. Marek Španko02 4342 0973marek.spanko@vudpap.sk

ÚSEK VÝSKUMU A PODPORY VPaP

GarantPhDr. Alena Kopányiová, PhD.02 4341 4054alena.kopanyiova@vudpap.sk

ODDELENIE ZÁKLADNÉHO A APLIKOVANÉHO VÝSKUMU

Poverená vedenímPhDr. Magdaléna Špotáková, CSc.02 4488 1649magdalena.spotakova@vudpap.sk
PsychológMgr. Ivan Belica02 4341 4054ivan.belica@vudpap.sk
PsychologičkaPhDr. Ľubica Kročanová02 4341 4054lubica.krocanova@vudpap.sk
PsychologičkaMgr. Eva Rajčániová02 4341 4054eva.rajcaniova@vudpap.sk
Metodológ štatistikPaedDr. Robert Tomšik, PhD.02 4341 4054robert.tomsik@vudpap.sk

ODDELENIE DIAGNOSTICKÝCH NÁSTROJOV

Poverený vedenímdoc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.02 4488 8313vladimir.dockal@vudpap.sk
PsychologičkaPhDr. Eva Farkašová, CSc.02 4341 4054eva.farkasova@vudpap.sk
PsychologičkaMgr. Martina Jakubíková02 4488 1649martina.jakubikova@vudpap.sk
Metodológ štatistikPaedDr. Robert Tomšik, PhD.02 4341 4054robert.tomsik@vudpap.sk
PsychologičkaMgr. Ivana Szamaranszká [MD]ivana.szamaranszka@vudpap.sk

ODDELENIE METODICKÉHO USMERŇOVANIA

usmernovanie@vudpap.sk | metodik@vudpap.sk
Poverená vedenímPhDr. Eva Smiková, PhD.02 4341 4054eva.smikova@vudpap.sk
Sociálna poradkyňaPhDr. Silvia Bronišová02 4488 1649silvia.bronisova@vudpap.sk
Špeciálny pedagógMgr. Martin Kmeť02 4342 0973
PsychologičkaMgr. Ľubica Kövérová02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
PsychologičkaMgr. Hedvika Lančaričová [MD]hedvika.lancaricova@vudpap.sk
PsychologičkaMgr. Martina Slovíková [MD]martina.slovikova@vudpap.sk

INFORMAČNO EDIČNÉ STREDISKO

Poverená vedenímMgr. Beáta Sedláčková02 4488 8313kniznica@vudpap.sk
[2]

DETSKÉ CENTRUM PRE VZDELÁVANIE A VÝSKUM

GarantPhDr. Bronislava Kundrátová02 4488 1649bronislava.kundratova@vudpap.sk

INTEGROVANÁ SKUPINA DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Poverená vedenímMgr. Jana Kružliaková02 4488 1649jana.kruzliakova@vudpap.sk
PedagogičkaAlžbeta Chlebišová02 4488 1649alzbeta.chlebisova@vudpap.sk
Terapeutka – liečebná pedagogičkaPaedDr. Ingrid Obložinská02 4488 1649ingrid.oblozinska@vudpap.sk
KoterapeutkaIveta Zelinková02 4488 1649iveta.zelinkova@vudpap.sk

MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP

V multidisciplinárnom tíme DCVV pôsobia v rámci svojich úloh aj výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP
Poverená vedením, fyzioterapeutkaMgr. Viera Fedorová02 4488 1649viera.fedorova@vudpap.sk
PsychologičkaMgr. Ľubica Kövérová02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
Evidencia, príjemMarta Ollíková02 4488 1649detskecentrum@vudpap.sk
PsychologičkaMgr. Beáta Sedláčková02 4488 1649beata.sedlackova@vudpap.sk
LogopedičkaMgr. Petra Zamborská02 4488 1649petra.zamborska@vudpap.sk
PsychologičkaMgr. Júlia Varholíková [na materskej] julia.varholikova@vudpap.sk

KANCELÁRIA NÁRODNÉHO PROJEKTU

Budova Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava
Garant Ferenčík Matúš Mgr.  matus.ferencik@vudpap.sk
Vedúci projektovej kancelárieŠurina Ladislav Ing. ladislav.surina@vudpap.sk
Obsahová manažérka [A1, A2, A3] Selecká (Nekorancová) Paulína Mgr., PhD.paulina.selecka@vudpap.sk
Finančný manažér [1]
Manažér monitorovania [1]

-A1- TVORBA ŠTANDARDOV PRE KVALITNÝ SYSTÉM VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A1 Kopányiová Alena PhDr., PhD. alena.kopanyiova@vudpap.sk
Odborný riešiteľ A1a [1]
Interná expertka A1aKopčanová Dagmar PhDr., PhD.dagmar.kopcanova@vudpap.sk
Interná expertka A1aMalík Judita Mgr. judita.malik@vudpap.sk
Interná expertka A1aVojtová Zuzana Mgr. zuzana.vojtova@vudpap.sk
Interná expertka A1aZborteková Katarína PhDr. katarina.zbortekova@vudpap.sk
Interný expert A1a [1]
Externý expert A1a [50]
Interná expertka A1bBurianová Marianna Mgr. marianna.burianova@vudpap.sk
Interná expertka A1bĎurkovičová Tatiana, PhDr.tatiana.durkovicova@vudpap.sk
Interná expertka A1bRanda Jana, Mgr.jana.randa@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A1b Doležalová Ingrid PhDr. ingrid.dolezalova@vudpap.sk
Interný expert A1bGbúr Martin Mgr. martin.gbur@vudpap.sk
Interná expertka A1bFarkašovská Eva PhDr. eva.farkasovska@vudpap.sk
Interný expert A1bPapp Erik PaedDr. erik.papp@vudpap.sk
Interný expert A1bČerešník Michal Doc. PhDr., PhD.michal.ceresnik@vudpap.sk
Interná expertka A1bHorváthová Sylvia Mgr. sylvia.horvathova@vudpap.sk
Interný expert A1bLalík Slavomír Mgr. slavomir.lalik@vudpap.sk
Interná expertka A1bPalenčárová Mária Mgr. maria.palencarova@vudpap.sk
Interná expertka A1bBalogová Slobodníková Martina Mgr. martina.slobodnikova@vudpap.sk
Interná expertka A1bAntolíková Kristína Mgr. kristina.antolikova@vudpap.sk
Interný expert A1b – HPC [2]
Interný expert A1b – RPC [7]
Interná expertka A1bValeková Zdenka Mgr. zdenka.valekova@vudpap.sk
Externý expert A1b [63]

-A2- VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE SYSTÉM VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A2 Mgr. Lenka Martinkovičová, PhD. lenka.martinkovicova@vudpap.sk  
Odborná riešiteľka A2aMgr. Katarína Zjavkovákatarina.zjavkova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2bMgr. Katarína Štukovskákatarina.stukovska@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2cMgr. Mária Jaššovámaria.jassova@vudpap.sk
Interná expertka A2aPhDr. Vladimíra Hulínová, PhD.vladimira.hulinova@vudpap.sk
Interná expertka A2aMgr. Katarína Drlíkovákatarina.drlikova@vudpap.sk
Interná expertka A2aBlahovcová Petronelapetronela.blahovcova@vudpap.sk
Interná lektorka A2aMajchráková Zuzana Mgr. zuzana.majchrakova@vudpap.sk
Interná lektorka A2aVitálošová Irenairena.vitalosova@vudpap.sk
Interný lektor A2a [1]
Externý lektor A2a [8]
Interná expertka A2bUhríková Eva Mgr. eva.uhrikova@vudpap.sk
Interná expertka A2bHolíková Lenka PaedDr. lenka.holikova@vudpap.sk
Interná expertka A2bVárosiová Natália Mgr. natalia.varosiova@vudpap.sk
Interný expert A2b [1]
Interný lektor A2bHorváth Michalmichal.horvath@vudpap.sk
Interný lektor A2b [2]
Externý lektor A2b [5]
Interná expertka A2cHrivňáková Štefánia Mgr. stefania.hrivnakova@vudpap.sk
Interná expertka A2cKrnáčová Zuzana Mgr., PhD.zuzana.krnacova@vudpap.sk
Interná expertka A2cKozelnická Eva Ing., Mgr. eva.kozelnicka@vudpap.sk
Interný expert A2c [1]
Externý expert A2c [17]
Externý expert A2cHambálek Vladimír Mgr. vladimir.hambalek@vudpap.sk
Externá expertka A2cHrašková Alena PhDr., MPHalena.hraskova@vudpap.sk
Externý expert A2cBakyta Matúš Mgr. matus.bakyta@vudpap.sk
Externá expertka A2cPaholíková Vlasta Mgr., PhD.vlasta.paholikova@vudpap.sk
Externá expertka A2cKello Alexandra Mgr. alexandra.kello@vudpap.sk
Externá expertka A2cPobehová Veronika Mgr. veronika.pobehova@vudpap.sk
Externá expertka A2cTaligová Renáta Mgr. renata.taligova@vudpap.sk
Externý expert A2cMikulič Martin Ing. martin.mikulic@vudpap.sk
Externá expertka A2cĎuríčková Lucia Mgr. lucia.durickova@vudpap.sk
Externá expertka A2cGogolová Darina PhDr., PhD.darina.gogolova@vudpap.sk
Externá expertka A2cLepeňová Darina PhDr. darina.lepenova@vudpap.sk
Externá expertka A2cMedzihorská Katarína katarina.medzihorska@vudpap.sk
Externá expertka A2cJursová Zacharová Zlatica Mgr., PhD.zlatica.jursova@vudpap.sk
Recenzenti A2c [7]
Externá expertka A2cĎurčíková Lucia Mgr. lucia.durcikova@vudpap.sk
Externá expertka A2cGogolová Darina PhDr., PhD.darina.gogolova@vudpap.sk
Externá expertka A2cLepeňová Darina PhDr. darina.lepenova@vudpap.sk
Externá expertka A2cMedzihorská Katarína katarina.medzihorska@vudpap.sk
Externá expertka A2cJursová Zacharová Zlatica Mgr., PhD.zlatica.jursova@vudpap.sk

-A3- PODPORA IMPLEMENTÁCIE ŠTANDARDOV V SYSTÉME VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A3 Dzadíková Martina Mgr., MBA martina.dzadikova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A3aKurišová Alexandra Bc. alexandra.kurisova@vudpap.sk
Interný expert A3a – HPC [1]
Interný expert A3a – RPC [3]
Interná expertka A3aKupcová Karin Mgr. karin.kupcova@vudpap.sk
Interná expertka A3aUríková Martina, Mgr.martina.urikova@vudpap.sk
Externý expert A3a Petrásová Alica, Doc. PaedDr., PhD.alica.petrasova@vudpap.sk
Regionálni experti na audit štandardov A3a [4]
Regionálna expertka A3aBartošková Mária Mgr. maria.bartoskova@vudpap.sk
Regionálna expertka A3aBoršč Zuzana zuzana.borsc@vudpap.sk
Regionálna expertka A3aGališinová Zuzana Ing. zuzana.galisinova@vudpap.sk
Regionálna expertka A3aMiškolciová Lýdia PhDr. PhD.lydia.miskolciova@vudpap.sk
Regionálna expertka A3aVydumská Daša Mgr. dasa.vydumska@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aMasaryková Paulína Mgr. paulina.masarykova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aPaprancová Jana Mgr. jana.paprancova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aPavlačková Mária Mgr. maria.pavlackova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aSojková Zuzana Mgr. zuzana.sojkova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aVernarcová Jana PhDr. PhD.jana.vernarcova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aPoláková Tatiana, Mgr.tatiana.polakova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aMartonová Miroslava, Mgr.miroslava.martonova@vudpap.sk
Regionálna odborná riešiteľka A3aPoláková Tatiana, Mgr.tatiana.polakova@vudpap.sk
Regionálny technický asistent A3a [8]
Regionálna ambasádorka MDPHorváthová Mária PhDr. PhD.maria.horvathova@vudpap.sk
Regionálna ambasádorka MDPOkálová Oľga olga.okalova@vudpap.sk
Regionálny ambasádor MDPTichý Ľubomír lubomir.tichy@vudpap.sk
Regionálna ambasádorka MDPZikmund Perašínová Dana dana.zikmund@vudpap.sk
Regionálna ambasádorka MDPPauličková Mária maria.paulickova@vudpap.sk
Regionálny ambasádor MDPVančo Pavol pavol.vanco@vudpap.sk
Odborný riešiteľ A3b [1]
Interná expertka A3bPerečinská Juliana PaedDr. juliana.perecinska@vudpap.sk
Interný expert A3b Kello Jozef, Mgrjozef.kello@vudpap.sk
Interný expert A3b [3]
Externý expert A3b [30]

A4

Finančný manažér Cigánik Miroslav Ing.  miroslav.ciganik@vudpap.sk
Karasová Anna anna.karasova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaBrandtnerová Eva Bc. eva.brandtnerova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaHargašová Jana jana.hargasova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaHomzová Barbora barbora.homzova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaRückschlossová Eva eva.ruckschlossova@vudpap.sk
Administratívny pracovníkStaník Matúš Mgr. matus.stanik@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaŠušolová Dominika Mgr. dominika.susolova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaHarmaňošová Mária Mgr. maria.harmanosova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaLobotková Katarína katarina.lobotkova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaKarabínošová Martina, Mgr.martina.karabinosova@vudpap.sk

KANCELÁRIA UDRŽATEĽNOSTI PROJEKTOV

Poverená vedenímMgr. Jozefína Fusek Švingálová02 4342 0973jozefina.svingalova@vudpap.sk
Nikoleta Mitrášová02 4342 0973nikoleta.mitrasova@vudpap.sk
Odborný zamestnanecMgr. Marek Španko02 4342 0973marek.spanko@vudpap.sk
[1]

ÚSEK EKONOMICKEJ A HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Garant Ing. Ladislav Šurina02 4342 0973ladislav.surina@vudpap.sk

PERSONÁLNE A MZDOVÉ ODDELENIE

Samostatný referent PaM agendy Bc. Gabriela Baranová02 4342 0973gabriela.baranova@vudpap.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Poverená vedením Ing. Silvia Durecová02 4342 0971silvia.durecova@vudpap.sk
Verejné obstarávanieDarina Ambrozyová
PokladňaZdenka Antošová02 4342 0971zdenka.antosova@vudpap.sk
Účtovníčka / rozpočtárkaIng. Klaudia Závatzká02 4342 0971klaudia.zavatzka@vudpap.sk

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU A HOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ

Poverená vedením Soňa Demová02 4342 0971sona.demova@vudpap.sk
Pomocná silaTerézia Barátová02 4488 1649terezia.baratova@vudpap.sk
Kurič, záhradníkMartin Plško02 4488 1649martin.plsko@vudpap.sk
IT správca / AdministrátorMichal Štvrtecký02 4342 0973michal.stvrtecky@vudpap.sk
admin@vudpap.sk