Popri výskumnej činnosti ústav metodicky gestoruje odbornú psychologickú starostlivosť o deti/žiakov v norme i patológii. Osobitná starostlivosť sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, hlavne žiakom zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, žiakom s poruchami správania, žiakom s poruchami učenia, nadaným žiakom a i.

VÚDPaP má poverenie metodicky a odborne usmerňovať a koordinovať činnosť všetkých zložiek systému poradenstva a prevencie v školstve, ako dôležitého článku implementácie vedeckých poznatkov do praxe. Zaoberá sa problematikou komplexného poradenstva a prevencie pre žiakov do ukončenia prípravy na povolanie s perspektívou rozširovania svojho záberu na integráciu jednotlivých zložiek poradenského systému.

Vypracováva návrhy a odporúčania vyplývajúce zo získaných výsledkov a poznatkov a predkladá orgánom štátnej a verejnej správy a ďalším inštitúciám, v kompetencii ktorých je starostlivosť o deti a žiakov.

Nastavuje a usmerňuje odborné procesy a činnosti v systéme výchovného poradenstva a prevencie a supervíziu týchto činnosti.

Zabezpečuje nastavenie a revitalizáciu štandardov kvality poskytovaných služieb v rámci systému výchovného poradenstva a prevencie.

Činnosti metodického usmerňovania VÚDPaP realizuje najmä:

  • vypracovaním metodických usmernení odborných činností
  • vypracovaním expertíz a odborných stanovísk podľa požiadaviek terénu, resp. orgánov štátnej a verejnej správy
  • mentoringom, koučingom a supervíziou odborných činností

Významnou činnosťou VÚDPaP v oblasti metodického usmerňovania je aj spolupráca pri ďalšom vzdelávaní zamestnancov škôl regionálneho školstva a zamestnancov zariadení poradenského systému v školstve a to:

  • tvorbou a realizáciou akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania
  • tvorbou a realizáciou krátkodobých vzdelávaní priamo šitých na potreby praxe poradenského systému

Predstavujeme Návrh konceptu usmerňovania metodickej činnosti v systéme poradenstva a prevencie, ktorý bol vypracovaný v rámci národného projektu “Usmerňovať pre prax”. Návrh prechádza procesom schvaľovania zo strany MŠVVaŠ SR, o finálnej verzii budeme informovať na našej webovej stránke.

Návrh konceptu usmerňovania metodickej činnosti v systéme poradenstva a prevencie (PDF, 2.48 MB)
Metodická podpora – príklady pre prax (PDF, 2.05 MB)

Zadefinovanie rozšírenia ŠVVP (PDF, 1.06 MB)

Metodické usmernenie k úvodným ročníkom

MŠVVaŠ SR vydáva Metodické usmernenie pre zariadenia poradenstva a prevencie k úvodným ročníkom s odporúčaniami k vydávaniu Vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie na účel zaradenia dieťaťa do príslušného úvodného ročníka. Dokumenty

Aké pravidlá platia pre školy od 19. apríla 2021?

Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od pondelka, 19. apríla 2021. Pre viac informácií kliknite sem: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/ https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19172/

Aký bude postupný návrat do škôl?

Informoval o ňom dnes minister školstva Branislav Gröhling – Vzdelanie je budúcnosť krajiny od 19. apríla sa otvoria 8. a 9. ročníky ZŠ (okrem okresov, ktoré

ROZHODNUTIE MINISTRA (8.3.2021)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo rozhodnutie, účinné od 8.marca 2021. Sprísnené opatrenia tak budú platiť až od pondelka budúceho týždňa. Rozhodnutie dopĺňa

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 2. 2021

Prečítajte si rozhodnutie ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktoré je platné s účinnosťou od 8.2.2021. Podľa tretieho bodu bude obnovená aj prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva

Súčasné platné usmernenia MŠVVaŠ SR

Rekapitulujeme pre vás všetky nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa týkajú mimoriadnej situácie. Pozrite si harmonogram  aj manuál návratu do škôl, ale

Usmernenie k odbornej činnosti

Milé kolegyne a kolegovia, v súvislosti s tragédiou, ktorá sa odohrala minulý týždeň vo Vrútkach, sme pre vás pripravili usmernenia k vašej odbornej činnosti, ktoré

Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení

Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3991/2020 zo dňa 13.5.2020 a Opatrenia Úradu

Oznámenie o vydaní a zverejnení usmernenia

Dňa 25. 06. 2019 bolo na webovom sídle MŠVVaŠ SR  zverejnené usmernenie k prijímaniu detí alebo žiakov do športových škôl alebo športových tried, ktoré   bolo odoslané

WORKSHOP: “PREVENCIA NÁSILNÉHO EXTRÉMIZMU”

Dňa 2. decembra 2016 usporiadal Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie odborný workshop pre zamestnancov poradenských zariadení v rezorte školstva, zameraný na tému predchádzania násilnému

EDUKÁCIA NADANÝCH DETÍ NA 1. STUPNI ZŠ

Dokumenty na stiahnutie: Záverečné hodnotenie pokusného overovania výchovy a vzdelávania nadaných detí v základnej škole (PDF, 134 kB) Prílohy (aktualizované k 1.9.2008), stále v platnosti:

Asistenti učiteľa

Tento metodický pokyn upravuje postup riaditeľa školy, školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktorým je centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zriaďovateľa školy a okresného úradu

STARŠIE USMERNENIA

Dokumenty na stiahnutie: Správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa – V. Dočkal, E. Farkašová, B. Kundrátová, M Špotáková (PDF, 231 kB) Pásma schopností – V. Dočkal

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.