Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (ďalej len VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia MŠVVaŠ SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa už 57 rokov zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Je jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré sa zaoberá komplexným výskumom psychického vývinu detí vrátane tých, ktoré sa určitým spôsobom odlišujú od bežnej populačnej normy, skúmaním podmienok, ktoré tento vývin determinujú, navrhovaním a overovaním spôsobov a postupov ako ho možno pozitívne optimalizovať. Operatívne sa zameriava aj na výskum mapovania dopadov opatrení pandémie COVID-19.
Úlohy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vychádzajú z plnenia Plánu obnovy a odolnosti SR, programového vyhlásenia vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania (2020-2024), plnenia Stratégii a Akčných plánov v oblasti prevencie duševného zdravia a realizujú sa na základe platnej legislatívy a zo štatútu.

Aplikovaný výskum sa sústreďuje hlavne na osobnostnú, vývinovú, pedagogickú, poradenskú a sociálnu psychológiu a patopsychológiu so snahou o zabezpečenie maximálnej využiteľnosti získaných poznatkov v poradenskej, preventívnej a vo výchovno-vzdelávacej praxi.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.