V prípade, ak máte skúsenosť s inovatívnou praxou, neváhajte nám zaslať žiadosť o zverejnenie. Inováciu tak spropagujete a odprezentujete a zároveň pomôžete rozšíriť našu databázu inšpiratívnych návrhov a tým podporiť neustále zvyšovanie kvality v systéme výchovného poradenstva a prevencie.

Projekt WELCOME

Inovácia pomáha pedagógom materských škôl vzdelávať deti v rôznorodej triede a umožňuje všetkým deťom dosahovať ich maximálny potenciál.

DIVE-IN hra o inklúzii a diverzite

Hra DIVE-IN otvára diskusiu na tému inklúzie a diverzity, vďaka čomu dochádza k vzájomnému pochopeniu daných pojmov a konceptov.

Sociálno-finančné vzdelávanie AFLATOUN

Inovácia zabezpečuje kvalitné a inkluzívne sociálne a finančné vzdelanie detí od raného detstva až do dospelosti, a to najmä u najzraniteľnejších skupín.

NTC Systém učenia

Inovácia rozvíja biologický potenciál detí, stimuluje rozvoj asociatívneho a divergentného myslenia a pomáha aj pri včasnom odhaľovaní nadaných detí.

AAE – edukácia za asistencie psa v ZŠ

Canisterapeutickú metódu AAE definujeme ako špecifickú aplikáciu aktivít s asistenciou psa do procesov vzdelávania, výchovy a rozvoja zručností žiakov v ZŠ.

Program Krok za krokom

Program uplatňuje pedagogické princípy, orientované na rozvoj osobnosti dieťaťa a vytváranie podmienok na účasť rodičov na vyučovacom procese.

Mapy učebného pokroku

Inovácia prináša učiteľom, žiakom i rodičom prostredie, ktoré im pomáha pracovať na dosahovaní vzdelávacích cieľov žiakov s ohľadom na ich individuálny pokrok.

Terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra

Cieľom inovácie je vytvoriť podmienky pre prácu terénneho špeciálneho pedagóga v regióne s integrovaným žiakom prostredníctvom Zdrojového centra. Webinár: Terénny špeciálny pedagóg zdrojového centra  

Zippyho kamaráti

Program rozvíja sociálne a emocionálne zručnosti u 5-7 ročných detí, ktoré sa učia o pocitoch hovoriť, rozpoznať, ako sa prejavujú a pomenovať, ako ich zvládnuť.

Online aplikácia Včielka

Inovácia pomáha naštartovať čítanie a tvorbu pozitívnych čitateľských zážitkov intaktných aj rizikových detí, ktoré nedosahujú patričnú čitateľskú úroveň.

Mediácia a školská mediácia

Inovácia vytvára priestor na nekonfliktné riešenie problému dvoch strán, za pomoci nezaujatej osoby, a hľadá vyhovujúce riešenie pre obidve zúčastnené strany.

Bilaterálna integrácia

Program zlepšuje koordináciu a ovládanie hrubej a jemnej motoriky, rovnováhu, držanie tela a stimuluje hmatový, sluchový a zrakový senzorický systém detí.

Školská sociálna práca

Zvyšuje kvalitu života, rešpektuje individualitu a rozvíja potenciál žiaka. Súčasťou je orientácia na zvládanie záťažových situácií nielen v školskom prostredí. [/dflip

Prístup zameraný na riešenie

Inovácia predstavuje na budúcnosť orientovanú, cieľovo vedenú terapiu, ktorá sa zameriava prevažne na riešenia, nie na samotné problémy klienta.

Práca s rodinami po rozchode, rozvode

Cieľom programu je eliminovať negatívny vplyv rodičovských sporov na dieťa a dosiahnuť, aby konflikty boli udržané medzi rodičmi a netýkali sa detí a výchovy.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.