Pri skvalitňovaní poradenskej starostlivosti je získanie finančných prostriedkov nad rámec štátneho rozpočtu jednou z možností, ako si vedia zariadenia poradenstva a prevencie a špeciálne výchovné zariadenia naplniť potreby svojho inštitucionálneho rozvoja a pružne reagovať na možné systémové zmeny, ako aj na neočakávané krízové a spoločensko-politické situácie.

Prostredníctvom projektov zariadenia môžu získať:

 • finančné prostriedky na pokrytie potrieb svojho inštitucionálneho rozvoja,
 • zlepšiť kvalitu poskytovanej odbornej starostlivosti,
 • rozvoj spôsobilosti vedenia a odborných zamestnancov v oblasti prípravy projektov a projektového riadenia. 

Podpora projektového riadenia pre ZPP a ŠVZ

Cieľom tejto metodickej príručky je poskytnúť čitateľovi stručné základy projektového riadenia a vytvoriť užitočnú pomôcku, resp.  manuál pre tých, ktorí sa v ZPP a ŠVZ zapájajú do tvorby a realizácie projektov.  

Podpora projektového riadenia pre ZPP a ŠVZ (PDF, 1976 kB)

Podpora projektového riadenia – videometodika

Videometodika je doplnením textovej príručky. Dozviete sa v nej okrem iného:

 • Základnú projektovú terminológiu, procesy, fázy tvorby projektu,
 • ako požiadať o grant/nenávratný finančný prostriedok,
 • o realizácii, monitoringu a ukončovaní projektov.

Inšpiratívne príklady

Vzorové dopytovo orientované projekty

Jednotlivé vzorové dopytovo orientované projekty, ktoré dokument obsahuje, sú smerované na Plán obnovy a odolnosti („POaO“) a Program Slovensko.

 • 1. Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZPP

Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Oblasť: Zelená ekonomika; Komponent 2: Obnova budov; Reforma: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov.

Vzor č.1 Obnova budov (PDF, 558 kB)

Vzor č.1 príloha 1 (XLSX, 197 kB)
Vzor č.1 príloha 2 (XLSX, 180 kB)
Vzor č.1 príloha 3 (DOCX, 306 kB)
Vzor č.1 príloha 4 (DOCX, 276 kB)

 • 2. Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien v rodinách s deťmi so znevýhodnením poskytovaná špecializovaným centrom poradenstva a prevencie. 

MŠVVaŠ SR; Oblasť: Vzdelávanie; Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch; Reforma: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania. 

Vzor č.2 Multidisciplinárna spolupráca (PDF, 931 kB)

 • 3. Zvýšenie kvality, dostupnosti a inkluzívnosti služieb poskytovaných špeciálnymi výchovnými zariadeniami a zariadeniami poradenstva  a prevencie v Slovenskej republike. 

Program Slovensko; Cieľ 4: Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv v rámci reformy systému poradenstva a prevencie; Priorita 4P2 Programu Slovensko Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie; Špecifický cieľ RSO4.2: Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu.

POaO: Oblasť: Vzdelávanie; Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch; Reforma 2 a 3.  

Vzor č.3 Investičný všeobecný (PDF, 981 kB)
Vzor č.3 Neinvestičný POaO (PDF, 1221 kB)
Vzor č.3 Neinvestičný inklúzia (PDF, 1335 kB)
Vzor č.3. Príklad LVS (PDF, 726 kB)
Vzor č.3 Príklad ŠCPP (PDF, 1076 kB)

 • 4. Podpora zelenej infraštruktúry vybudovaním terapeutickej záhrady v ZPP.

Vzor č.4 Terapeutická záhrada (PDF, 895 kB)

Vzor č.4 Príloha (XLSX, 62 kB)

 • 5. Digitalizácia pracovných nástrojov a procesov systému poradenstva a prevencie.

Vzorový projekt je všeobecný a nastavený tak, aby bol použiteľný pri výzvach na dopytovo orientované projekty, ako aj pri malých projektoch.  

Vzor č.5 Digitalizácia (PDF, 962 kB)

Potreby a príležitosti pre zariadenia poradenstva a prevencie

Cieľom podporného nástroja je poskytnúť zariadeniam jednoduchý prehľad potrieb identifikovaných v rámci Mapovania potrieb a Mapovania pripravenosti na štandardy. Prehľad potrieb je prepojený na možnosti ich naplnenia prostredníctvom aktuálnych a plánovaných dopytovo orientovaných výziev z POaO a Programu Slovensko.

Súčasťou dokumentu je aj sedem príkladov projektových návrhov v rámci programu Erasmus+ zameraných hlavne na rozvoj odborných zamestnancov v oblasti zvyšovania ich odborných spôsobilostí prostredníctvom vzdelávacích programov a príloha Databáza aktuálnych projektových výziev a grantov.

Potreby a príležitosti pre ZPP a ŠVZ (PDF, 1976 kB)

Potreby a príležitosti Príloha 1 (XLSX, 104 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.