UKONČENÉ VÝSKUMY

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Zoznam výskumných úloh [2005-2018]

RokP – Úlohy NázovAbstrakt / Popis úlohyHlavný riešiteľTím
2018P - 150Tvorba konceptu inkluzívneho vzdelávania v podmienkach slovenského školstva.Základným vstupom pre riešenie úlohy je sumarizácia doposiaľ najúspešnejších domácich a zahraničných odborných zdrojov zaoberajúcich sa otázkami inklúzie, uplatňovaním modelov inklúzie v praxi, zavádzaním inkluzívnych prvkov do edukačného procesu. Výskum sa zameria najmä na vývin znevýhodnených detí, vrátane rómskej populácie detí. Súčasťou úlohy je prenos dobrej praxe a využitie skúseností z realizácie domácich aj zahraničných projektov v prospech kvality edukačného procesu a výchovného poradenstva a prevencie v školách a školských zariadeniach v SR. A. Model inklúzie v SR. B. Psychologické determinanty inklúzie. B.1. Jazykové kompetencie v slovenskom jazyku detí s iným než slovenským materinským jazykom B.2. Postoje k inkluzívnemu vzdelávaniu M. Špotáková M. Štefková, M. Kmeť, L. Kročanová, K. Zborteková , E. Farkašová, B. Kundrátová , M. Kurečko, I. Belica, M. Jakubíková, Ľ. Köverová, B. Sedláčková, V. Dočkal, E. Sobotková
2018P - 151Diagnostika a rediagnostika detí zo SZP v podmienkach inkluzívneho vzdelávania. Úloha sa rieši ako súčasť Projektu rozvoja okresu Kežmarok schváleného uznesením vlády SR č. 45/2016, bod B.19. Pilotný projekt je zameraný na overenie nového prístupu k diagnostike, ktorá nemá slúžiť selektovaniu detí do rôznych typov škôl, ale opísaniu silných a slabých stránok každého dieťaťa pre potreby vzdelávania v inkluzívnom prostredí. Člení sa na tri moduly: Poradensko-diagnostický modul, modul inkluzívnej školy a modul Ďalšieho vzdelávania odborníkov. Výsledky bude možné implementovať aj v ďalších okresoch.E. FarkašováM. Špotáková , A. Kopányiová, B. Kundrátová, M. Štefková, J. Ferjenčík, + tím VÚDPaP
2018P - 152Rizikové správanie detí a mládeže v kontexte prevencie v školskom prostredí. Doterajšie výskumné aktivity VÚDPaP-u dokladujú kvantitatívny aj kvalitatívny nárast problémov žiakov ZŠ, ktoré môžu mať negatívny celospoločenský dopad. Na zvládanie rizikového správania čoraz v menšej miere postačuje uplatňovanie pedagogických opatrení v škole a výrazne narastá potreba odbornej starostlivosti, ako aj potreba včasnej identifikácie a cielenej prevencie. Výskumná úloha sa zaoberala aktuálnym obrazom rizikového správania detí a mládeže v školskom prostredí, jeho súvislosťami, ale aj systémovými riešeniami a odporúčaniami pre efektívne zacielenie odbornej starostlivosti a preventívnej činnosti. Výskum psychologických súvislostí rizikového správania bude môcť byť prepájaný na preventívne a intervenčné programy. E. Smiková Z. Vojtová, E. Páleník, J. Ždiňák, A. Kopányiová
2018P - 153Determinanty edukačnej úspešnosti  žiakov ZŠ v SR v kontexte hodnotení PISA.Cieľom výskumnej úlohy je zaoberať sa klesajúcou mierou úspešnosti žiakov ZŠ v medzinárodných hodnoteniach PISA v dlhodobo sledovaných typoch gramotnosti – čitateľskej, matematickej a prírodovednej, ako aj v novšie sledovaných oblastiach riešenia problémov a finančnej gramotnosti. Úloha je zacielená na identifikáciu príčin klesajúcej úrovne gramotnosti slovenských žiakov v sledovaných oblastiach a pomenovanie kľúčových determinantov a predpokladov podieľajúcich sa na rozvíjaní funkčnej gramotnosti, ktorá je predpokladom úspešného uplatnenia sa žiakov na trhu práce v budúcnosti.M. Štefková / E. RajčániováM. Hulín, B. Sedláčková, I. Belica, B. Kundrátová, S. Bronišová, V. Dočkal, E. Sobotková
2018P - 155Duševné zdravie detí a mládeže.A. Duševné zdravie detí a mládeže v transformujúcej sa rodine a škole. Výskumná úloha sa zaoberala súčasným stavom rodiny a jeho vplyvom na psychický vývin dieťaťa od raného veku. Jej cieľom bolo skúmať faktory duševného zdravia detí a mládeže, ako aj kauzalitu a súvislosti psychických problémov detí a mládeže, predovšetkým z pohľadu rodinného prostredia a užšieho sociálneho zázemia dieťaťa, v ktorom vyrastá v kontexte zvládania rôznych životných situácií (rozvod, striedavá osobná starostlivosť rodičov o dieťa, stres a jeho vplyv na kognitívny vývin dieťaťa, atď.). A1. Striedavá osobná starostlivosť rodičov o dieťa ako multiprofesionálny problém. A2. Psychické zdravie detí, ktorých rodičia využívajú inštitút SOS-RD. A3. Zvládanie záťažových situácií  v rodine zo strany dieťaťa v rôznom veku. A4. Využitie mediácie pri riešení problémov spojených so starostlivosťou  rodičov o dieťa po rozvode  (odluke). A5. Výchovné praktiky v rodine a niektoré osobnostné  premenné vo vzťahu k spokojnosti so životom u adolescentov. B.Digitalizácia a psychický vývin detí. Súčasnosť býva často označovaná ako vek technologického pokroku, internetu, informačných technológií alebo digitálny vek. Domáce aj zahraničné výskumy dlhodobo poukazujú na nutnosť zaoberať sa vplyvom digitálnych technológií a nimi sprostredkúvaných obsahov na psychický vývin mládeže – na jednej strane výhodami a na druhej aj rizikami, ktoré prináša ich využívanie, ako napr. kyberšikana, závislosť, psychické a zdravotné problémy... Ťažiskom úlohy bolo zistiť aktuálny stav predmetných javov v SR s aplikačným dopadom pre edukačnú, poradenskú prax a prevenciu. C. Vplyv stresu na úroveň kognitívneho výkonu žiakov v škole a jeho psychologické a fyziologické koreláty.D. KopčanováS. Bronišová, L. Köverová, B. Filipková, Ľ. Páleník, E. Páleník, A. Kopányiová, M. Kurečko, M. Balážová, Z. Vojtová, A. Nociar, J. Lazinbátová, I. Belica, P. Lukáč
2018P- 156Tvorba a overovanie psychologických programov.Cieľom výskumnej úlohy bolo získať typologický prehľad existujúcich psycho-edukatívnych a psychosociálnych programov používaných na Slovensku a v zahraničí, s cieľom identifikovať kľúčové oblasti a obsahy týchto programov v kontexte nárastu rizikového správania sa detí a mládeže. Paralelne je potrebné zaoberať sa výskumnými sledovaniami zameranými na meranie účinnosti týchto programov. V ďalšej fáze úlohy sa budú v praxi CPPPaP overovať 2 programy zamerané na prevenciu, resp. elimináciu tých druhov rizikového správania detí a mládeže, ktoré sú v súčasnosti výskumami identifikované ako najrozšírenejšie (drogové závislosti, agresívne správanie). E. Smiková Z. Vojtová, E. Páleník, J. Ždiňák,+ 2x CPPPaP
2018P - 157Behaviorálny výskum s INTERACTOM a s Eyetrackingom.Cieľom výskumnej úlohy bolo meranie vybraných behaviorálnych prejavov u detí pomocou behaviorálneho laboratória v SR (prostriedkami Interact a Eyetracking) a jeho používanie v prostredí psychologickej a pedagogickej činnosti výchovného poradenstva a prevencie. A. Kopányiová I. Belica, M. Kurečko, E. Smiková, M. Kmeť, E. Sobotková
2018P - 158Psychoedukačný program minimalizácie extremistických postojov  a  prejavov  mladých  ľudí. (xenofóbia, rasizmus, integrácia do multikultúrneho prostredia, multikultúrna výchova, multikulturálna trieda ...)Nárast extrémistických nálad v spoločnosti a obzvlášť u mladých ľudí prináša potrebu pre tvorbu a overenie účinných programov na minimalizáciu extrémistických postojov a správaní. Tvorba takýchto programov musí vychádzať z komplexného poznania utvárania extrémistických postojov, vrátane ich kognitívneho, emocionálneho a sociálneho podmienenia. Tieto poznatky sa následne využijú pri tvorbe špecifických obsahov navrhovaných programov. Cieľom aktivity bolo využitie výskumných záverov k príprave nového psychoedukačného programu, overenie jeho účinnosti v zmysle pragmatických štúdií s kontrolnou skupinou pre spoľahlivú identifikáciu efektu programu pripraveného v súlade so slovenskými reáliami a pre slovenské podmienky, zaškolenie užívateľov programu a zavedenie do odbornej praxe.Š. Matula J. Janek, M. Némethová, B. Lašticová
2018P - 159Validizácia a štandardizácia psychodiagnostických nástrojov.Cieľom výskumu bola aktualizácia slovenských noriem k vybraným diagnostickým nástrojom a ich validizácia. Overovala sa schopnosť testov identifikovať či odhaliť rozdiely medzi rôzne definovanými skupinami žiakov (diskriminačná validita) a vzťah testových výsledkov s inými kritériami (súbežná i predikčná validizácia). K vybraným testom využívaných v poradenskej praxi sa budú vypracúvať aktuálne slovenské normy.M. Hulín, M. KanovskýV. Dočkal, E. Lisá
2018P - 160 Identifikácia rizikových skupín žiakov a predikcia ich rizikového správania.Cieľom výskumnej úlohy bolo využiť rozsiahle psychologické (výkonové, osobnostné, behaviorálne) a sociálno-demografické údaje zozbierané v rámci platformy Komposyt pre hlbšie analýzy a komparácie, v zmysle pokročilých korelačných a multivariačných analýz pre lepšie pochopenie vzájomných vzťahov a psychologickej regulácie a podmienenia správania. Súčasťou úlohy bol rozvoj kompetencií OZ v oblasti najefektívnejších foriem štatistického spracovania a vyhodnocovania dát v procese výskumu.M. Kanovský, M. Hulín M. Kurečko, P. Nekorancová
2018P - 161Determinanty študijno-profesijného vývinu detí a mládeže vo vzťahu k úspešnosti na meniacom sa trhu práce.Objasnenie vzájomných prienikov osobnostného, psychosociálneho a študijno-profesijného vývinu detí a mládeže je základným krokom pri snahe definovať podmienky a premenné determinujúce budúcu úspešnosť na meniacom sa trhu práce, v spoločnosti. Vývinový model sukcesívnych štádií pomenúva zmeny v časových úsekoch chronologického veku, umožňuje pochopiť senzitivitu vývinových období vo vzťahu k študijno – profesijnej orientácii a je východiskom pre nastavenie postupov, obsahov a foriem kariérovej výchovy a poradenstva v školskom prostredí tak, aby boli adekvátne k vývinovému obdobiu dieťaťa/mladého človeka.P. NekorancováM. Hargašová, D. Lepeňová, J. Fusek Švingálová, M. Hulín, M. Balážová, M. Španko, J. Tholtová, K. Žigmundová
2018P - 122Experimentálne overovanie integrácie intaktných a zdravotne znevýhodnených detí v SŠI pre deti a žiakov s NKS a SPJednou z možností individuálneho začlenenia detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je aj tzv. preventívna alebo obrátená integrácia, ktorá nie je zatiaľ legislatívne ošetrená. V rámci experimentálneho overovania sme s touto formou vzdelávania získali pozitívne výsledky na úrovni i primárneho vzdelávania. U všetkých sledovaných detí/žiakov sme zaznamenali signifikantné zlepšenie v rozvoji kognitívných schopností, v rečovej kompetencii a v sociálnom vývine. Výchovno-vzdelávací proces bol obohatený o interaktívne procesy dramatoterapie, arteterapie a muzikoterapie, ktoré pomáhali deťom odreagovať napätie a stres, ktoré ani v takom, pre deti s postihnutím priateľskom prostredí nebolo možné vylúčiť..K. Zborteková Ľ. Kročanová
2016P - 134Psycholingvistické aspekty kognitívneho vývinu a ich vzťah k zvládaniu učebných obsahov u viacjazyčných detí z bežného a sociálne znevýhodneného prostrediaSledovanie vzťahov rečového a kognitívneho vývinu a ich prepojenie na zvládanie učebných obsahov u dvoch skupín detí. Prvú tvoria deti zo slovensky hovoriaceho prostredia, ktoré si v predškolskom veku osvojujú ďalší jazyk. Druhou skupinou sú sociálne znevýhodnené deti s rómskym materinským jazykom, ktoré žijú a vzdelávajú sa v slovensky hovoriacom prostredí; u týchto detí sa úroveň zvládania jazyka pokladá za závažný faktor školských problémov. Súčasťou úlohy bolo vypracovanie odporúčaní k postupom práce so žiakmi s rómskym materinským jazykom. M. Špotáková V. Dočkal, E. Farkašová, M. Halamová, I. Szamaranská #, J. Varholíková #, J. Malík, M. Kurečko, I. Belica, Ľ. Köverová, M. Jakubíková, B. Filípková, B. Sedlačková, E. Sobotková, M. Štefková
2016P - 135Možnosti interdisciplinárnej starostlivosti pri začleňovaní detí s vývinovými problémami do sociálneho prostredia Retrospektívny výskum zameraný na oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, logopédie, fyzioterapie a sociálneho poradenstva vo vzťahu k životnej ceste detí s postihnutiami, žiakov so špeciálnymi potrebami (úloha pokračuje v rámci výskumu Detského centra pre výskum a vzdelávanie)B. Kundrátová M. Špotáková, Ľ. Köverová, V. Dočkal, B. Sedlačková, I. Szamaranská #, J. Varholíková #, S. Bronišová, M. Kmeť, E. Sobotková, J. Kružliaková, M. Halamová, V. Fedorová, K. Mičíková
2015P - 139Test školskej pripravenosti – skupinová administrácia Cieľom výskumnej úlohy bolo vytvoriť, overiť a štandardizovať novú metodiku na posudzovanie pripravenosti detí na školské vzdelávanie. Určená je pre deti z bežného výchovného prostredia. V rámci úlohy bolo vytvoriť aj variant pre odporučenie detí na vzdelávanie s náročnejším obsahovým zameraním (pokračuje ako úloha P-159)E. Farkašová V. Dočkal, B. Kundrátová, B. Filípková, M. Špotáková, D. Kopčanová, J. Malík, M. Kurečko, I. Belica, Ľ. Köverová, M. Jakubíková, E. Sobotková
2016P - 141Stratégie zvládania u nadaných žiakov Cieľom výskumnej úlohy bolo identifikovať stratégie zvládania používané nadanými, sledovať ich efektívnosť a ich vzťah k vybratým faktorom rodinného prostredia. J. Laznibatová Ľ. Páleník, E. Farkašová, J. Malík, I. Belica, M. Balážová
2016P - 143Test čítania s porozumením Cieľom výskumnej úlohy bolo vytvoriť a štandardizovať novú metodiku: Test čítania s porozumením, ktorý bude zameraný na skríning jazykovej kompetencie pre cieľovú skupinu detí a mládeže s iným ako slovenským materinským jazykom a detí so ŠVVP (pokračuje ako súčasť úlohy P-150)M. KmeťV. Dočkal, M. Kurečko, I. Belica, J. Malík, M. Jakubíková, M. Štefková, K. Zborteková, Ľ. Kročanová
2016P - 144Psychické predpoklady úspešného rozvoja športového nadania Cieľom výskumnej úlohy bolo zostavenie a overenie testovej batérie na identifikáciu športového nadania a sledovanie individuálnych charakteristík uplatňujúcich sa pri športovom výkone, vrátane motivácie. V. DočkalĽ. Páleník, A. Kopányiová, M. Kurečko
2016P - 145Psychologické charakteristiky žiaka ZŠ Výskumná úloha sa bude zaoberala analýzou výstupov a reprezentatívnych dát NP VÚDPaP v oblasti intelektu, osobnosti, správania a špecifických porúch učenia. Cieľom úlohy bolo poskytnúť aktuálny obraz o psychologických a výkonových charakteristikách žiaka ZŠ. A. KopányiováŠ. Matula, E. Smiková, Z. Vojtová, H. Lipovská, M. Slovíková
2016P - 146IDS – štandardizácia Inteligenčnej vývinovej škály Štandardizovanie testu v slovenskom jazyku na reprezentatívnej vzorke detí: vytvorenie noriem, úprava príručky a záznamového hárku. (neukončené z dôvodu nepokračovania v úlohe) E. FarkašováV. Dočkal, B. Kundrátová, D. Kopčanová, E. Sobotková, M. Jakubíková, J. Varholíková
2016P - 147BRIEF – štandardizácia dotazníka Hodnotenie exekutívnych funkcií u detí Preklad, adaptácia a štandardizovanie metodiky na reprezentatívnej vzorke detí: vytvorenie noriem pre slovenskú populáciu, úprava príručky a záznamového hárku (neukončené z dôvodu nepokračovania v úlohe)E. FarkašováV. Dočkal, B. Kundrátová, D. Kopčanová, E. Sobotková, M. Jakubíková
2016P - 148Meranie pohybov očí (Eyetracking) vo výkonových skúškach detí a mládeže Cieľom výskumnej úlohy bolo meranie niektorých behaviorálnych prejavov - pohybov oči pomocou behaviorálneho laboratória v SR a jeho experimentálne overenie v prostredí výkonnostných skúšok detí a mládeže. A. Kopányiová E. Smiková, Z. Vojtová, H. Lipovská, M. Slovíková
2016P - 149Rovesnícke programy a prevencia negatívnych javov na školách Úlohou bol skríning aktuálne využívaných prístupov prevencie na slovenských školách a miesta rovesníckych participatívnych programov v rámci nich. Časť kvalitatívna analýza sa týkala jednotlivých prípadov z praxe, skúseností s nimi, prínosov, vnímania efektu a opodstatnenosti v rozličných mierach rozvinutosti negatívnych javov na školách. J. Tomková M. Špotáková, M. Jakubíková, I. Szamaranszká #, M. Balážová #, Z. Vojtová
2016P - 150-16Skvalitnenie odbornej intervencie pre deti a rodiny v porozvodovej situáciiCieľom úlohy bolo uskutočniť kvalitatívny výskum a prieskumnú sondu v praxi psychológov CPPPaP, ktorí sa s problematikou riešenia konfliktných situácií v porozvodových situáciách.D. Kopčanová M. Balážová, Z. Vojtová, B. Filípková
2014P - 126Optimalizácia psychologických, pedagogických a sociálnych metód selektívnej prevencie sociálnej patológie Cieľom úlohy bolo overiť používanie psychologických, pedagogických a sociálnych metód pri práci so žiakmi s poruchami správania na území Bratislavského samosprávneho kraja (žiaci z BSK nie sú cieľovou skupinou pri optimalizácii metód v národnom projekte VÚDPAP, ale bolo ich potrebné zahrnúť ich do štandardizačného súboru). Š. Matula A. Kopányiová, E. Smiková, Z. Vojtová
2015P - 138Optimalizácia psychologických, pedagogických a sociálnych metód pri poruchách učenia Cieľom výskumnej úlohy bolo overiť možnosti využitia metodík psychologickej, špeciálnopedagogickej a sociálnej diagnostiky porúch učenia pre žiakov ZŠ na území Bratislavského samosprávneho kraja (žiaci z BSK nie sú cieľovou skupinou pri optimalizácii metód v národnom projekte VÚDPAP, ale bolo potrebné zahrnúť ich do štandardizačného súboru). Ľ. KročanováM. Špotáková, Ľ. Köverová, V. Dočkal, B. Sedlačková, I. Szamaranská, J. Varholíková, S. Bronišová, M. Kmeť
2015P - 140Príležitosti a riziká sociálnych médií pre detského používateľaZ výskumných dát boli hlbšie analyzované oblasti premenných týkajúcich sa zabezpečenia súkromia profilov na sociálnych sieťach, ochrany osobných údajov detskými používateľmi. Preskúmané boli súvislosti osobnostných premenných a
úzkostnosti s používateľskými návykmi detí a adolescentov a s mierou zažívania rizika a prípadného poškodenia (emocionálneho rozrušenia istej intenzity a trvania). Preskúmané súvislosti používateľských návykov s mierou detského narcizmu (Children narcistic scale).
J. TomkováJ. Varholíková, I. Szamaranská
2015P - 142Podporovanie bilingválnej komunikácie rodičov s deťmi zo SZP Cieľom výskumnej úlohy bolo vytvorenie a aplikácia programu na rozvíjanie bilingválnej komunikácie rodičov a detí zo SZP. Výsledky sa porovnávali v rámci troch krajín strednej a východnej Európy (SR, ČR, Bulharsko). D. KopčanováE. Farkašová, C. Kyuchukov (BG – ext.), M. Samko (ext.), M. Kaleja (ČR – ext.)
2015P - 125Podporovanie bilingválnej komunikácie rodičov s deťmi zo SZP Cieľom výskumnej úlohy bolo vytvorenie a aplikácia programu na rozvíjanie bilingválnej komunikácie rodičov a detí zo SZP. Výsledky sa porovnávali v rámci troch krajín strednej a východnej Európy (SR, ČR, Bulharsko). D. KopčanováE. Farkašová, C. Kyuchukov (BG – ext.), M. Samko (ext.), M. Kaleja (ČR – ext.)
2014P - 125-14Integrovaný systém včasnej prevencie sociálnej patológie s dôrazom na optimalizáciu biologickej, sociálnej, psychickej, kultúrovej, resp. spirituálnej regulácie správania Podpora budovania systému včasnej prevencie pred sociálnou patológiou postupnou inštaláciou inovatívnych technológií v školách a školských zariadeniach systému výchovného poradenstva a prevencie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Podpora medzirezortnej spolupráce v prevencii sociálnej patológie, a to najmä z hľadiska využívania synergického multirezortného prepojenia činnosti regionálnych inštitúcií. Expertná analýza aktuálneho stavu koncepčného a odborno-organizačného prepojenia činností regionálnych inštitúcií v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Spracovanie návrhu postupnej „technologizácie“ metodologických princípov zdokonaľovania činnosti systému výchovného poradenstva a prevencie v BSK. Š. Matula A. Kopányiová, E. Smiková, Z. Vojtová, D. Kováčiková
2014P - 127Rómski žiaci v škole, rodine a v spoločnosti Spracovanie výsledkov z výskumných aktivít orientovaných na rozvíjanie poznávacích funkcií a osobnosti rómskych detí, na ich vzdelávanie, výchovu a socializáciu, ako aj ich prežívanie uvedených aspektov.E. Farkašová V. Dočkal, B. Filípková, D. Kopčanová, B. Kundrátová, M. Špotáková, M. Kmeť, D. Kováčiková, M. Kurečko
2014P - 129Centrum pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v regióne SVE Informačno-konzultačné a poradenské centrum s medzinárodnou pôsobnosťou pri VÚDPaP ktoré funguje v podobe networkingu. Zabezpečuje metodické, výskumné, informačné, publikačné, poradenské a konzultačné služby v regióne Strednej a Východnej Európy. Centrum je zamerané na pomoc odborným zamestnancom pri inkluzívnom vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskych žiakov. Poskytuje tiež informácie študentom zaujímajúcim sa o problematiku detí zo SZP. V nasledujúcom období sa bude zaoberať aj dosledovaním využitia odborných materiálov z medzinárodného výcvikového programu UNESCO. D. KopčanováE. Farkašová, B. Filípková, E. Poljaková
2014P - 133Deti a adolescenti v prostredí sociálnych sietí Cieľom výskumnej úlohy bola hlbšia a rozsiahlejšia analýza dát zozbieraných v predošlej výskumnej úlohe Internet a jeho vplyv na psychický vývin detí a dospievajúcich (z rokov 2011-2013). K dispozícii sú dáta od 1035 detí – ide o reprezentatívnu vzorku populácie žiakov 6.ročníkov ZŠ a 2.ročníkov SŠ a gymnázií, stratifikovanú podľa veľkosti obcí, typu škôl a geografických regiónov. J. TomkováJ. Varholíková, I. Szamaranszká
2011P - 121IDS – Inteligenčná a vývinová škálRealizovanie štandardizačného procesu metodiky IDS u slovenskej populácie detí na základe demograficky korektného výberu vzorky (neukončené)E. FarkašováD. Kopčanová, V. Dočkal, M. Špotáková, B. Filípková, J. Varholíková
2013P - 123Internet a jeho vplyv na psychický vývin detí a dospievajúcichMapovanie povahy správania sa detí na internete so zameraním na sociálne siete. Cieľom bolo identifikovať faktory ovplyvňujúce tendenciu k bezpečnému verzus riskantnému používaniu internetu a tým prispieť k efektívnejšej prevencií rizík internetu (kyberšikanovanie, agresivita a netolerancia online, grooming, zneužitie osobných údajov, a pod.). Analýza dát zozbieraných v r.2011 a diseminácia výsledkov do laickej aj odbornej verejnosti.J. Tomková J. Varholíková, M. Drobná
2013P - 124Rozvíjanie kognitívnych a komunikačných schopností rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Metodická príručka pre pedagógovMetodika je zameraná na rozvíjanie reči, čítania s porozumením, pamäťových a sekvenčných procesov, abstraktno-vizuálneho uvažovania a myšlienkových operácii. Okrem konkrétnych aktivít metodika obsahuje princípy a stratégie rozvíjania kognitívnych schopností, ktoré sa dajú aplikovať na rôznych vyučovacích hodinách. Jednotlivé oblasti stimulácie sa pripravujú v súlade s učebnými osnovami a obsahmi školských ročníkov.B. KundrátováE. Farkašová, M. Kmeť, Ľ. Kövérová, M. Špotáková, B.Sedláčková, S. Bronišová
2013P - 128Štruktúra rozumových schopností žiakov slovenských stredných škôlVýskum priniesol poznatky o vzťahu úrovne a štruktúry schopností k rôznemu druhu stredoškolského štúdia (na gymnáziu a v stredných odborných školách rôzneho zamerania), ktoré sú využiteľné v praxi poradenských zariadení, najmä pri profesijnom poradenstve.V. DočkalB. Filípková
2013P - 130Metodická príručka pre školských mediátorov/ rómskych asistentov učiteľaVypracovanie metodickej príručky napomáhajúcej školským mediátorom (rómskym asistentom učiteľa) pri inkluzívnom vzdelávaní žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Materiál vychádza z hlavnej línie záväzných smerníc domácich školských dokumentov, zosúladených s úlohami Rady Európy ako aj UNESCO, IBE a ďalších vzdelávacích inštitúcií.D. Kopčanová E. Farkašová
2013P - 131Pilotný stimulačný program pre rómske a iné znevýhodnené deti v regióne SVEMedzinárodný výskumný projekt podporený z Participačného programu UNESCO. Stimulačný tréning by mal zabrániť zlyhávaniu v prvom roku školskej dochádzky a zvýšiť motiváciu detí vo výchovnovzdelávacom procese. Je určený pre vybraných pedagógov šiestich krajín z regiónu Strednej a východnej Európy, ktorý sa zúčastnia špeciálneho výcviku v oblasti bazálnych školských zručností detí predškolského veku v Bratislave. Okrem praktického výcviku dostanú pedagógovia metodické materiály v A.j. a dotazník, v ktorom uvedú ako zaimplementovali získané vedomosti a zručnosti do svojej pedagogickej práce, ktorý bude kvalitatívne vyhodnotený. Závery a odporúčania budú zaslané do centrály UNESCO.D. KopčanováFarkašová, Páleník, Filipková, Kyuchukov (extern.)
2008P - 110Test školskej pripravenostiVytvoriť a overiť test školskej pripravenosti, ktorým bude možné zisťovať pripravenosť rómskych deti zo sociálne znevýhodneného, jazykovo a kultúrne odlišného prostredia na vzdelávanie. Test pre uvedenú cieľovú skupiny bolo nevyhnutné upravovať vzhľadom na špecifiká týchto detí. Cieľom používania metodiky je identifikovať oblasti, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť v čase pred začiatkom školskej dochádzky, príp. v jej prvom roku.E. FarkašováB. Kundrátová, M. Špotáková, V. Dočkal, B. Filípková, D. Kopčanová, J. Varholíková
2010P - 112Vytvorenie a štandardizácia slovenskej verzie I-ST 2000 RUkončenie slovenskej štandardizácie metodiky, ktorá nájde uplatnenie v kariérovom a študijnom poradenstve pre žiakov základných a stredných škôl. Vypracovanie noriem pre 13-19 ročných žiakov gymnázií a stredných odborných škôl rôzneho zamerania (maturitných i nematuritných odborov).V. DočkalM. Špotáková, E. Farkašová, B. Kundrátová, B. Filipková, D. Kopčanová, M. Balážová
2010P - 120Štandardizácia AIST-RFinalizácia slovenskej verzie testu štruktúry záujmov AIST-R. Ide o metodiku určenú pre deti a adolescentov, ktorá pomôže rozšíriť repertoár diagnostických pomôcok pri voľbe povolania, či plánovaní budúcej kariéry. Metodika je vhodná tak pre individuálne ako aj pre skupinové administrovanieD. KopčanováE. Farkašová, V. Dočkal, B. Kundrátová, B. Filipková, D. Lepeňová
2011P - 119Internet a jeho vplyv na psychický vývin detí a dospievajúcichV kontexte digitalizácie spoločnosti boli preskúmané vybrané fenomény správania sa a komunikácie detí a dospievajúcich na internete. Hľadali sa a analyzovali sa súvislosti medzi špecifikami internetového prostredia a psychosociálnym vývinom detí. Zvýšená pozornosť sa venovala problému agresívneho správania na internete – kyberšikanovaniu. Výsledkom výskumu je identifikácia rizík a možných poškodení , čo prispeje k cielenej prevencii negatívnych javov na internete.M. Gregussová,J. Tomková, M. Balážová
2009P - 113Špecifiká kognitívneho vývinu rómskych detíAnalýza faktorov determinujúcich vývinové zmeny a osobitosti kognitívnych funkcií rómskych detí v porovnaní s deťmi z majoritnej populácie. Skúmanie nadväzuje na výsledky úlohy Psychologické a pedagogické aspekty kognitívneho rozvoja a sociálnej integrácie rómskych žiakov a má longitudinálny charakter.B. KundrátováE. Farkašová, V. Dočkal,
S. Bronišová, M. Kmeť, M.
Špotáková, Ľ. Köverová
2009P - 115/ G-100Osobnostný, vzdelávací, kariérový a sociálny vývin detí a mládeže a možnosti jeho ovplyvňovania v podmienkach zariadení výchovného poradenstva a prevencieDynamika psychického vývinu klientely CPPPaP. Komplexný výskum podmienok utvárania jednotlivých zložiek vývinu detí a mládeže a metodologická analýza postupov jeho možného ovplyvňovania komplexným sledovaním a následnou analýzou konkrétnych poradenských a preventívnych metód a postupov použitých u reprezentatívnej vzorky klientely CPPPaP.Š. MatulaA. Kopányiová, E. Smiková, D. Lepeňová, M. Slovíková, Z. Vojtová.
2010P - 116Štruktúra sebaobrazu a jeho formovanie vo vývine a miesto v kvalite živote detí a adolescentovAnalýza pojmového rámca sebaponímania v psychologickom výskume a jeho oblastí (rodina, škola, vrstovníci a pod). Identifikácia rodových a vývinových špecifík skúmaného fenoménu a mapovanie významných súvislostí s kvalitou života a s ďalšími pre ňu relevantnými psychologickými kategóriami (wellbeing, spokojnosť, coping, vlastnosti osobnosti a pod.) a vonkajšími zdrojmi (voľný čas, priatelia, záujmy a pod.) u intaktných a handicapovaných detí a adolescentov.Ľ. PáleníkĽ. Medveďová, M. Kmeť, J. Tomková, K. Zborteková, Ľ. Kročanová
2010P - 117Školský prieskum – Tabak – Alkohol – Drogy – TAD 2010 a ESPAD 2011Reprezentatívny prieskum The European School Survey Project for Alcohol and other Drugs (ESPAD). Hlavným vedeckým cieľom ESPAD bolo poskytnúť údaje za Slovensko pre medzinárodné porovnanie s cca 40 krajinami Európy. Hlavným pragmatickým cieľom bolo poskytnúť verejnosti, odborníkom a tvorcom protidrogovej politiky informácie o trendoch v užívaní a nadmernom užívaní tabaku, alkoholu a nelegálnych drog a postojov k nim u žiakov ZŠ, študentov SŠ, ich učiteľov a koordinátorov protidrogovej prevencie.A. NociarA. Kopányiová
2010P - 118Zlepšovanie podmienok edukácie rómskych žiakovVytváranie a overovanie podmienok, metód a postupov v špecializovaných triedach pre rómske deti zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia s rešpektovaním kognitívnych, emocionálnych a sociálnych špecifík. Sledovanie vývinu a možností stimulácie detí v prostredí základnej školy.E. FarkašováB. Kundrátová, M. Kmeť, M. Špotáková
2010P - 119/10Program prevencie agresivityVytvorenie a implementácia programu zameraného na predchádzanie a zvládanie agresivity v školách a školských zariadeniach. Pilotný projekt Ružinov – región prevencie.Š. MatulaA. Kopányiová
2009P- -114Psychologický obraz dieťaťa na Slovensku.Výskum psychických charakteristík detí vyrastajúcich na Slovensku v podmienkach transformácie školstva. Sledovali sa kognitívne, emocionálne i psychosociálne charakteristiky a činitele, ktoré podmieňujú ich vývin a tiež dosah IKT na tieto osobnostné dimenzie.Š. MatulaV. Dočkal, Š. Matula, A. Kopányiová, J. Laznibatová.
2008G - 99Osobnosť nadaného jedincaKomparatívny výskum osobnostných faktorov nadaných detí navštevujúcich 8ročné gymnázia. Skúmanie bolo zamerané na osobnostné dimenzie neuroticizmu – extroverzie, excitability, kognitívnych štýlov tvorivého správania a perfekcionizmu.J. LaznibatováD. Kopasová, E.Smiková
2007G - 97Sociálna začlenenosť detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a možnosti jej ovplyvňovania v procese školskej integrácieIdentifikácia aktuálnej úrovne sociálnych zručností a kompetencií detí s narušenou komunikáciou v dôsledku sluchového postihnutia, ktoré sú individuálne integrovane vzdelávané. Vypracovanie a overenie interaktívnych postupov na rozvoj sociability postihnutých detí a stimulácie vzájomnej kooperácie s intaktnými rovesníkmiK. ZbortekováI. Učeň, M. Gregussová, Ľ. Kročanová, M. Balážová
2009G - 101Možnosti zmien sebaocenenia a sebaúcty u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentovMapovanie intrapsychických väzieb sebaoceňovania a osobnej pohody s ďalšími psychickými fenoménami (napr. s rigiditou, spiritualitou, osobnostnými vlastnosťami Big five či dispozičným optimizmom, resp. pesimizmom) a realizácia programov pre deti z bežných a špeciálnych škôl zameraných na rozvíjanie
tvorivosti, prosociálnosti a aktívnych stratégií zvládania.
Ľ. PáleníkĽ. Medveďová, I. Učeň, E. Koubeková, E. Lisá, D. Kopasová, M. Kmeť, J. Tomková
2009P-105/112Vytvorenie a štandardizácia slovenskej verzie I-S-T 2000 RAdaptácia a vytvorenie slovenských noriem pre inteligenčný test I-S-T 2000 R. Ide o metodiku pre deti a adolescentov, ktorá rozšíri repertoár diagnostických pomôcok na identifikáciu mentálnej úrovne a je vhodná aj na skupinové administrovanie.V. DočkalM. Špotáková, E. Farkašová, B. Kundrátová, B. Filípková, D. Kopčanová
2007G- 96Metódy evalvácie poradenských a preventívnych programov v integrovanom systéme preventívnej a poradenskej psychologickej starostlivosti o deti a mládežSkúmanie a komplexná analýza preventívnych, intervenčných a rozvíjajúcich programov v konkrétnych podmienkach vybraných PPP a CVPP a v niektorých ďalších školských zariadeniach. Následná korekcia resp. vytvorenie novej evalvácie týchto metód za účelom zvýšenia ich efektívnosti.Š. MatulaA. Kopányiová, R. Mrlák, T. Rusnáková, E. Smiková, D. Lepeňová, M. Slovíková
2007G- 98Spokojnosť so životom a sebaocenenie u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov zpohľadu pozitívnej psychológie a možnosti psychologickej intervencieSkúmanie a analýza osobnostných a sociálnych zdrojov spokojnosti a sebaocenenia z pohľadu pozitívnej psychológie. Vytvorenie metodík (napr. zisťovanie „flow“) a postupov na rozvíjanie sebaocenenia a kultivovania kvality života. Sledovanie vplyvu používania internetu a počítačových hier na žiakov vo vyučovaní a voľnočasových aktivitách ako možného zdroja kultivácie, resp. dezintegrácie osobnosti intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov.I. KováčĽ. Páleník, M. Kmeť, D. Kopasová, E. Koubeková, E. Kretová, S. Kuruc, Ľ. Medveďová, I. Učeň
2005P- 94Optimalizácia edukačných postupov u rómskych žiakovIdentifikácia rómskych detí zaostávajúcich na sociálnom základe a vytváranie podmienok na ich vzdelávanie v základných školách. V špecializovaných triedach 1. a 2. ročníka sa aplikovali učebné postupy a materiály vypracované v projekte PHARE: Integrácia rómskych deti do štandardných základných škôl. Úloha sa realizovala ako experimentálne overovanie tejto formy vzdelávania.E. FarkašováB. Kundrátová, M. Kmeť, M. Špotáková, D. Kopčanová
2005P- 95Vplyv preventívneho skupinového programu na posilňovanie prosociálnosti a tolerancie žiakov a študentovSkúmanie vplyvu preventívneho interakčného programu výchovy k tolerancii na zmeny postojov smerom k tolerancii a eliminácii predsudkov na základných a stredných školách.Š. Matula
2007P- 99Špecifiká kognitívneho vývinu rómskych detíAnalýza faktorov determinujúcich vývinové zmeny a osobitosti kognitívnych funkcií rómskych detí a následné porovnanie s deťmi z majoritnej populácie. Skúmanie nadväzuje na výsledky úlohy Psychologické a pedagogické aspekty kognitívneho rozvoja a sociálnej integrácie rómskych žiakov a má longitudinálny charakter.B. KundrátováE. Farkašová, V. Dočkal, S. Bronišová, M. Kmeť, E. Kretová, D. Morvayová, M. Špotáková
2007P- 100Štandardizácia SON-RAdaptácia a vytvorenie slovenských noriem pre SON-R - neverbálny inteligenčný test (Snijders-Oomen Non-Verbal Intelligence Test 2). Ide o metodiku pre deti predškolského veku a na začiatku školskej dochádzky (2,5 - 7 rokov), ktorá rozšíri repertoár diagnostických pomôcok pre potreby mentálneho handicapu, identifikácie mentálnej úrovne rómskych detí a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.D. KopčanováE. Farkašová, M. Gregussová, D. Morvayová, B. Kundrátová, M. Špotáková, V. Dočkal
2007P- 101Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom učebných programovVypracovanie a odskúšanie učebno-tematických celkov, ktoré budú reflektovať skutočnosť, že rómski žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku v 7. alebo nižšom ročníku nemajú možnosť získať mnohé poznatky a informácie, ktoré sú významné pre zvýšenie kvality ich života.E. FarkašováV. Dočkal, B. Kundrátová, E. Kretová, D. Morvayová, M. Gregussová
2007P- 102Vývoj a overenie programu na rozvíjanie sociálnych kompetencií aspôsobilostí žiakov 1. stupňa ZŠVytvorenie a overenie programu rozvoja sociálnych kompetencií a spôsobilostí pre žiakov 1. stupňa základných škôl a jeho modifikácia pre rómskych žiakov. Výsledky boli východiskom pre vytvorenie nového testu sociálnych spôsobilostí detí mladšieho školského veku.E. KretováE. Farkašová, M. Gregussová, D. Morvayová, M. Špotáková, B. Filipková
2008P- 104Program kariérovej výchovy a poradenstva pre deti a mládež so špeciálnymi výchovnými potrebami v kontexte koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému schváleného uznesením vlády SR č. 283/2007Vytvorenie, experimentálne overovanie a evalvácia špecifických kariérovo-výchovných poradenských programov pre deti a mládež s poruchami správania, sluchovo postihnuté, a zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich implementácia do praxe kabinetov kariérovej výchovy v PPP.Š. MatulaA. Kopányiová, D. Lepeňová, Ľ. Páleník, T. Rusnáková, M. Slovíková, E. Smiková
2008P- 105Vytvorenie a štandardizácia slovenskej verzie I-S-T 2000 RAdaptácia a vytvorenie slovenských noriem pre inteligenčný test I-S-T 2000 R. Ide o metodiku pre deti a adolescentov, ktorá rozšíri repertoár diagnostických pomôcok na identifikáciu mentálnej úrovne a je vhodná aj na skupinové administrovanie.V. DočkalM. Špotáková, T. Kováč, E. Farkašová, B. Kundrátová, B. Filipková
2008P- 108Včasná identifikácia a krátka intervencia pri rizikovom pití Projekt sa riešil v rámci medzinárodnej spolupráce s krajinami EÚ. Hlavným cieľom projektu bolo rozšírenie metodiky na včasnú identifikáciu a krátke intervencie pri rizikovom alebo škodlivom pití alkoholu u mládeže. Zámerom bolo okrem toho vyškolenie niekoľkých skupín lektorov (tréning trénerov).A. NociarA. Kopányiová, Š. Matula
2008P- 109Aplikácia štandardov hodnotenia preventívnych (vrátane kariérových) programov v školách a školských zariadeniachImplementácia štandardov evalvácie v podmienkach poradenských a preventívnych zariadení a ich experimentálne terénne overovanie za účelom zvýšenia efektívnosti poradenských a preventívnych programov.Š. MatulaA. Kopányiová, R. Mrlák, T. Rusnáková, E. Smiková
2008P- 111Prevencia agresivity v školáchZisťovanie príčin vzniku násilia na základných a stredných školách a návrh efektívnej stratégie prevencie agresívneho správania so zámerom vytvorenia metodického materiálu o poskytovaní preventívneho psychologického poradenstva (PPP) a výcvikových programov, zameraných na predchádzanie a zvládanie agresivity v školách a školských zariadeniach.Š. MatulaA. Kopányiová, R. Mrlák, T. Kováč,
2007P-103Výskyt a možnosti korekcie hyperkinetického syndrómu (ADHD) u nadaných detíIdentifikácia intelektovo nadaných detí s hyperkinetickým syndrómom a analýza následných ťažkostí zhoršujúcich školský výkon, adaptabilitu a sociálne začlenenie v triede. Vymedzenie špecifík týchto ťažkostí u nadaných detí, návrhy na možnosti ich korekcie a hľadanie efektívnych postupov v pedagogickom procese.J. Laznibatová
2007P-106Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách (ESPAD) v SR za rok 2007Výskumné sledovanie trendov v užívaní alkoholu a iných drog v SR v európskom kontexte.A. NociarA. Kopányiová
2007P-107Overovanie minimálnych štandardov evalvácie vybraných preventívnych (vrátane kariérových) programov v školách a školských zariadeniachNávrh minimálnych štandardov evalvácie v podmienkach poradenských a preventívnych zariadení a ich experimentálne terénne overovanie za účelom zvýšenia efektívnosti poradenských a preventívnych programov.Š. MatulaA. Kopányiová, R. Mrlák, T. Rusnáková, E. Smiková
2006P-91Voľba povolania mládeže v závislosti od reálnych možností uplatnenia na trhu práceV rámci úlohy boli skúmané aktuálne predstavy žiakov 8. ročníkov ZŠ v 7 krajoch Slovenska s reálnymi možnosťami uplatnenia sa na trhu práce. V celkovej vzorke prevládala záujmová orientácia na konvenčné povolania, v ktorých sa dá uplatniť dôslednosť a usporiadanosť ako aj záujem o prácu s ľuďmi a kvalifikovanú prácu, vyžadujúcu myslenie a zodpovednosť. Sklon k obchodovaniu a tendencie k práci, ktorá prináša osobné uspokojenie, kde sa uplatňuje tvorivosť a individualizmus sú na úrovni priemeru. Relatívny nezáujem bol zistený o prácu s materiálom, strojmi a nástrojmi, o činnosti vyžadujúce pomáhať iným ako aj o pracovné činnosti, v ktorých sa vyžaduje fyzická a psychická odolnosť a vyrovnávanie sa s rizikom. Je to potvrdené aj výrazným záujmom o práce, v ktorých sa prezentuje moc a získava sláva.D. LepeňováŠ.Matula, A.Kopányová, M. Sloviková, Ľ.Páleník, Z.Vojtová
2006G-76Kognitívny a sociálny vývin detí so špeciálnymi edukačnými potrebamiÚloha bola zameraná na skúmanie detí postihnutých, nadaných a rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Preukázala sa efektívnosť a pozitívny vplyv integrovanej edukácie na kognitívny, sociálny a vzdelávací vývin nielen u nadaných detí ale aj u ich „priemerných“ spolužiakov. Kvalitatívny výskum sociálnych a edukačných problémov nadaných, postihnutých a rómskych detí priniesol poznatky o analógiách i rozdieloch vo vnímaní týchto problémov matkami. Všetky matky sú orientované na ochranu svojich detí, na hľadanie pozitív v práci školy a sledovanie rovesníckych kontaktov svojich detí.V. DočkalS.Bronišová, E.Farkašová, M.Špotáková, M.Kmeť, Ľ.Kövérová, E.Kretová, I.Obložinská, B.Sedlačková
2005G-77Psychologická prevencia a psychologická intervencia ako fázy integrovanej starostlivosti o deti a mládež s poruchami správaniaV rámci tejto úlohy bol dopracovaný Návrh modelu integrovaného algoritmického systému psychologickej, pedagogickej a sociálnej činnosti preventívnych a poradenských zariadení a v nadväznosti na to modelu troch integrovaných kategórií (prevencia, intervencia a rozvíjanie) multidisciplinárneho t.j. pedagogického, psychologického a sociálneho poradenstva v kontexte normálnej distribúcie javu, ktorý je jeho predmetom. Potvrdili sa predpoklady a predbežné zistenia, že počet problémových žiakov na ZŠ a SŠ sa pohybuje v rozpätí 6,4% - 9,3%.Š. MatulaA.Čanigová, A.Kopányiová, E.Smiková, Z.Vojtová,
2005G-78Vývinové charakteristiky integrovane vzdelávaných detí a adolescentov s insuficientnými komunikačnými schopnosťamiVývin kognitívnych schopnosti sluchovo postihnutých detí a adolescentov vzdelávaných integrovaným spôsobom si zachováva svoje špecifické tempo a charakter. Najvýznamnejšie pozitívne vývinové zmeny boli zaznamenané vo vývine reči, v úrovni vedomostí a chápaní reality. Rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sa nezistili. K významnému vývinovému skoku dochádza okolo 15. roku života. Znižuje sa diskrepancia medzi verbálnou a performačnou zložkou intelektu (v prospech verbálnej) pri zachovaní nadpriemernej priestorovej predstavivosti a zrakovo-motorickej koordinácie. Okrem komunikačnej bariéry sú postoje učiteľov a žiakov k integrovaným spolužiakom pozitívnejšie v školách s pedagogickým a umeleckým zameraním v porovnaní so školou technického typu. Tieto postoje okrem osobnostných charakteristík samotných postihnutých ovplyvňovalo aj cielené zameranie školy na integráciu. Učitelia týchto škôl vyhľadávali viac informácii a kontaktov s odborníkmi, lepšie rozumeli špecifickým potrebám integrovaných a mali väčšiu potrebu sa ďalej vzdelávať.K. ZbortekováĽ.Kročanová, I.Učeň, M.Gregussová
2005G-79Kvalita života – jej osobnostné a sociálne zdroje u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentovKvalita života je determinovaná mnohými premennými. Medzi najdôležitejšie patria vlastnosti osobnosti, z ktorých pozitívne ovplyvňujú vnímanie (subjektívne) kvality života extraverzia, zvýšená sebaúcta, dobrodružnosť, tvorivosť a vyššia frustračná tolerancia. Naopak, zvýšený neurotizmus, impulzivita, empatia ale predovšetkým depresivita a hostilita tu zohrávajú negatívnu rolu. Značný význam má aj hodnotový systém jedinca. Jednotlivci orientovaní na „nehmotné“ hodnoty a spiritualitu vnímali svoj život pozitívnejšie. Ďalším fenoménom bol životný štýl. Skupina žijúca alternatívnym spôsobom - dedinská komunita zložená z jednotlivcov, ktorí dobrovoľne odišli z mesta – hodnotila svoj život ako kvalitnejší oproti zrovnocenenej skupine z mesta.T. KováčM.Kmeť, D.Kopasová, E.Koubeková, E.Kretová, S.Kuruc, Ľ.Medveďová, Ľ.Páleník,
2005G-80Dimenzie vývinu a efektívnosť diferencovaných edukačných postupov na rozvoj intelektového nadaniaV nadväznosti na čiastkové psychologické a pedagogické zistenia ako aj intelektové a osobnostné špecifiká intelektovo nadaných detí boli pre ne priebežne vytvárané alternatívne výchovno-vzdelávacie postupy následne aplikované v praxi. Súčasné zistenia ukazujú, že intelektovo nadané deti vzdelávané v ŠMNDaG a výberových triedach majú lepšie vzťahy v rodinnom prostredí, sú empatickejšie, sebakritickejšie, spokojnejšie so svojimi výsledkami v škole a dokážu sa lepšie ovládať. Podporujú a samé uplatňujú nové spôsoby namiesto zaužívaných preverených postupov, sú flexibilnejšie, nápaditejšie, kooperatívnejšie i rozvážnejšie. Na rozdiel od nadaných majú deti bežných tried viac sociálnych väzieb v prostredí mimo rodiny, sú aktívnejšie, dokážu viac riskovať, majú bezprostrednejšie a spontánnejšie reakcie a sú viac zamerané na seba.J. Laznibatová,D.Kopasová, M.Tesař
2005G-81Psychologické a pedagogické aspekty kognitívneho rozvoja a sociálnej integrácie rómskych žiakovAnalýza výsledkov preukázala odlišnosti vo vývine kognitívnych funkcií rómskych detí vo veku 5-10 rokov v porovnaní s majoritou. Na jednoznačné potvrdenie socio-kultúrneho vplyvu na oneskorovanie ich rozvoja a presnejšie analýzy priebehu vývinu jednotlivých funkcií je potrebné longitudinálne sledovanie rómskych žiakov. Osobitosti v porovnaní s deťmi majority, ktoré reflektujú typ nukleárnej rodiny, 9-11 ročné rómske deti percipujú rodinu ako širšiu komunitu a osadu ako najvýznamnejšie miesto komunikácie, avšak súčasne ako miesto s vysokou konfliktovosťou. Škola je vnímaná ako miesto s najvyššími požiadavkami na plnenie povinností, ale ako málo konfliktové prostredieE. FarkašováV.Dočkal, D.Kopčanová, Ľ.Kövérová, E.Kretová, B.Kundrátová, M.Špotáková, I.Učeň, D.Morvayová
2005P-86Rečový vývin rómskych detí predškolského a mladšieho školského vekuPráca vyústila do vytvorenia diferenciálno-diagnostickej metodiky rečovej činnosti pre 5-7 ročných detí bežnej populácie a populácie zo sociálneho znevýhodneného (rómskeho) prostredia. Metodika má päť častí: spoločný Manuál pre deti bežnej a rómskej populácie, Testovací zošit, Záznamový hárok, Katalóg prijateľných odpovedí a Normy. Metodika zisťuje rečový vývin a určuje RQ (rečový kvocient).I. UčeňĽ.Páleník, T.Kováč, S.Kuruc
2005P-87Monitoring úrovne integrovaného vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebamiV rámci riešenia úlohy sa sumarizovali výsledky jednotlivých výskumných sledovaní psychického a vzdelávacieho vývinu žiakov so ŠVVP (integrovaní verzus segregovaní). Výsledky naznačujú špecifiká psychického a vzdelávacieho vývinu v jednotlivých kategóriách u žiakov so ŠVVP. Podľa projektu úlohy sa riešili výstupy v zmysle vymedzenia diferenciálno-diagnostických kritérií integrácie pre prax v kategóriách školské vedomosti a sociálne kompetencie.A.KopányiováV.Dočkal, E.Farkašová, T.Kováč, Š.Matula, K.Zborteková
2005P-89Psychologické a výchovné aspekty vzdelávania žiakov s poruchami aktivity a pozornostiÚloha spracovávala základné teoretické východiská skúmanej problematiky, systematický prehľad domácich i zahraničných prístupov k deťom s poruchou ADHD a informácia o zaradení tejto nozologickej jednotky do Medzinárodnej klasifikácie duševných porúch. V rámci výskumu bola uskutočnená analýza pedagogickej a psychologickej dokumentácie klientov s ADHD v OPPP Bratislava 2 a v LVÚ Bratislava - Krásna Hôrka podľa posudzovacej škály vytvorenej pre potreby riešenia tejto úlohy.Š. MatulaA.Kopányiová, Z.Vojtová, E.Smiková, M.Tesař, J.Laznibatová
2005P-92Výchova k partnerstvu a rodičovstvu na ZŠ a SŠ, skúmanie postojov, hodnotových orientácií a vnímanie rodových stereotypov dospievajúcichV prej fáze výskumu, v rámci ktorej bol aplikovaný vytvorený program, bola vyhodnotená jeho efektívnosť a porovnané sledované premenné v experimentálnej skupine s kontrolnými. Výsledky ukazujú priaznivý vplyv na rodové stereotypy chlapcov a dievčat, zmenu negatívnych postojov k opačnému pohlaviu a nejednoznačnosť prijímania romantických predstáv o partnerskom vzťahu. U chlapcov sa výrazne zlepšila úroveň informovanosti o možnostiach antikoncepcie, u dievčat postoj k sexu a u všetkých respondentov informovanosť o riziku sexuálneho zneužívania. Po vyhodnotení a analýze výsledkov bol program za účelom jeho zefektívnenia modifikovaný a začala realizácia v ďalších triedach.M.GregussováD.Morvayová, M.Tesař
2005P-93+B7Implementácia diferenciálno-diagnostickej metodiky pre rómskych žiakov špeciálnych ZŠ do poradenskej praxeAnalýza dotazníkov monitorujúcich používanie nových metodík v PPP (Test školskej spôsobilosti a RR screening) ukázala, že pozitívne bola posudzovaná ich vizuálna a obsahová stránka, zrozumiteľnosť príručky, jednoduchosť pri administrácii a konkrétna práca s testom. Niektoré pripomienky bolo potrebné spresniť a vysvetliť na seminároch určených pre používateľov metodík.E. FarkašováV.Dočkal, B.Kundrátová, M.Špotáková

Stiahnuť TABUĽKU