Výskumný ústav detskej psychológie (VÚDPaP) mapuje vo svojich výskumoch aj oblasť šikanovania, kvantitatívne a kvalitatívne dáta môžu slúžiť pre dobrú orientáciu o výskyte tohto javu. V uvedených výskumoch VÚDPaP nájdete odpovede na otázky aké formy šikanovania sa najčastejšie vyskytujú, komu sa deti zvyčajne so šikanovaním zverujú a pod.

  • Výskum TAD (Tabak, alkohol, drogy). Výsledky sú v: Nociar, A.: Záverečná správa z prieskumu TAD u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich učiteľov v roku 2018. Bratislava, VÚDPaP 2018, 87 s. (kapitola :5.1 Porovnanie vnímania šikanovania u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich učiteľov)
  • Výskum ESPAD
  • Rizikové správanie detí a mládeže v kontexte prevencie v školskom prostredí

.

ODBORNÉ POSTUPY

.

MANUÁLY

Manuály pre OZ komplexne popisujú ich jednotlivé odborné činnosti a aj cieľovú skupinu, ktorej sa ten ktorý odborník venuje. V každom z manuálov nájdete kapitoly venované téme šikanovania.

.

PRAKTICKÉ BULLETIN-Y

Konferencia Dieťa v ohrození sa každý rok tematicky zameriava aj na oblasť prevencie, niektoré príspevky nájde v zborníku z konferencie z roku 2019.

V dňoch 7.- 8.11. 2019 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave organizoval v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšími partnermi – TELECOM, UNESCO v poradí už XXVIII. ročník odbornej konferencie Dieťa v ohrození, ktorá mala názov: „…aby pomoc prišla včas!“. Problematike prevencie sa venovala samostatná Sekcia „Prevencia rizikového správania“. Súčasťou konferencie boli aj príspevky týkajúce sa prevencie rizikového správania detí a mládeže (vrátane kyberšikanovania):

Zborník z konferencie (PDF, 1958 kb)

Ak chcete pracovať s celou triedou, alebo skupinou, môžete využiť príručky a programy s aktivitami, postupmi, ktoré sú zamerané na univerzálnu a selektívnu prevenciu.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.