Odborné postupy v pedagogickej a poradenskej praxi sú odborným textom, ktorý podrobne popisuje priebeh riešenia vybraných 50 okruhov odborných tém, ktoré priebežne zverejňujeme do mája 2023. Odborné postupy zaznamenávajú spoluprácu viacerých odborníkov, kde sa problém rieši komplexne a nepracuje sa len na jeho izolovaných častiach. Zameriava sa predovšetkým na multidisciplinárny prístup v spomínaných inštitúciách.

Každý odborný postup bol vytvorený pod vedením autora/kolektívu autorov a konzultantov/recenzentov, odborníkov v danej oblasti, ktorí na odborných postupoch pracovali v rokoch 2020 – 2022.

Prečo odborné postupy?

Zmyslom odborných postupov bolo vytvoriť sériu podporných odborných dokumentov pre pedagogickú a odbornú prax vo forme prehľadných inšpiratívnych návodov pri poskytovaní odbornej starostlivosti vo vybraných témach.

Odborné postupy odborne rozširujú a dopĺňajú zostavené obsahové štandardy (napríklad: Odborný postup Školská spôsobilosť (diagnostika aj z pohľadu špecifík diagnostiky pri deťoch zo SZP, ŠVVP, s mentálnym postihnutím dopĺňa obsahový štandard Školská spôsobilosť). Zároveň sa odborné postupy venujú oblastiam, ktoré predstavujú menej časté alebo veľmi špecifické oblasti poskytovania odbornej starostlivosti (napríklad: Odborný postup Deti a mladí ľudia rodovo nekonformní a s transrodovou identitou v edukačnom aj poradenskom procese, Raná starostlivosť – dieťa s FAS, FASD a i.).

Odborné postupy majú informatívny, edukačný a inšpiratívny charakter.